×

Dimensiunea fontului:

Noul Testament de la Bălgrad

Cartea lui Pavel Apostol cătră Colaseani

Capitolul 4

Îndeamnă pre domni şi pre slugi să să poarte cumu să cuvine.

1 Voi, domni, ce-i dereptul şi să cuvine, plătiţi slugilor, ştiind că şi voi aveţi Domnu în ceriure.

2 Întru rugăciune răbdaţi, preveghindu întru iale, cu mulţimire.

Şi spre rugăciune-i dojeneaşte.

3 Rugîndu-vă împreună şi pentru noi, ca să deşchiză Dumnezău noao uşia cuvîntului, să grăim taina lui Hristos, pentru carea sîntu şi prinsu,

4 Ca să o arăt cum mi să cade a grăi.

5 Cu înţelepţie îmblaţi cătră streini, răscumpărînd prilej.

Roagă-i să aibă cuvinte drăgustoase.

6 Cuvîntul vostru să fie, în toată vreamea, cu dragoste sărat, ca să ştiţi cum să cade voao fietecăruia a răspunde.

Mai apoi, închinăciunile, şi laudă pre Tihic.

7 Iară lucrurile meale, toate le va spune voao Tihic, fratele iubit şi slugă credincioasă, soţ slujbei în Domnul.

8 Pre carele tremeş cătră voi, pentru aceasta să înţeleagă lucrurile voastre şi să mîngîe inimile voastre,

9 Cu Onisim, credinciosul şi iubitul frate carele iaste dintru voi, dereptu aceaia, toate vă vor răspunde voao, carele-s aicea.

10 Închină-să voao Aristarh, soţul mieu în prinsoare, şi Marco, nepotul Varnavei, despre carele am poruncit voao, să va veni cătră voi, primiţi-l.

11 Şi pre Isus ce-l chiamă Iust, carii sînt den tăiarea împregiur, aceştea singuri sînt mie agiutători întru Împărăţia lui Dumnezău, carii fură mie mîngîiare.

12 Închină-să voao Epafra, carele-i dintru voi slugă lui Hristos, în toată vreamea nevoindu-să pentru voi, întru rugăciuni, ca să staţi desăvîrşit şi plini întru toată voia lui Dumnezău.

13 Că aceasta mărturisescu de el, că are multă rîvnă pentru voi şi de carii sînt în Laodichia şi în Erapoli.

14 Închină-vă-să Luca, vraciul cel iubit, şi Dimas.

15 Spuneţi închinăciune fraţilor celor den Laodichia şi Nimfanii şi beseareciei carea-i în casa ei.

16 Şi cînd să va ceti cartea aceasta la voi, faceţi să să cetească şi în beseareca laodichianilor; şi ceaia ce e scrisă laodichianilor, şi voi să o cetiţi.

17 Şi ziceţi lui Arhip: Socoteaşte slujba carea ai luat de la Domnul, ca să o săvîrşeşti. i.

18 Închinăciunea cu mîna mea a lui Pavel. Aduceţi-vă aminte de prinsorile meale. Mila fie cu voi. Amin.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.