×

Dimensiunea fontului:

Noul Testament de la Bălgrad

Cartea lui Pavel Apostol cătră Colaseani

Capitolul 3

Îndeamnă-i să caute ceale cereşti împrotiva apostolilor menciunoşi carii îndeamnă spre pămînteşti.

1 Derept aceaia, să v-aţi sculat cu Hristos, ceale de sus căutaţi, unde iaste Hristos, de-a direapta lui Dumnezău şăzîndu.

2 Ceale de sus grejiţi, iară nu ceale pămînteşti.

3 Că muriţi sînteţi, şi viaţa voastră ascunsă iaste cu Hristos, în Dumnezău.

4 Cînd Să va arăta Hristos, viaţa voastră, atunce şi voi vă veţi arăta cu El, întru slavă.

Zice să omoară mădularele ceale pămînteşti, să desbrace omul vechiu şi să să îmbrace în cel nou. Îndeamnă spre fapte bune.

5 Derept aceaia, omorîţi mădularele voastre ceale pămînteşti, curvia, necurăţia, spurcăciunea şi lăcomia, carea iaste idolia.

6 Pentru carele vine mînia lui Dumnezău, spre feciorii îndărăptnici.

7 Întru carele şi voi aţi îmblat oarecîndu, cîndu vieţuiaţi întru iale.

8 Iară acum lăpădaţi şi voi aceastea toate, mînia, urgia, răotatea, hula, cuvinte grozave den gurile voastre.

9 Nu minţireţi unul spre altul, dezbrăcîndu omul cel vechiu, cu faptele lui,

10 Şi îmbrăcîndu-vă în cel nou, carele să noiaşte întru înţeles, după chipul celuia ce l-au zidit pre el.

11 Unde nu iaste grec, nece jidov, tăiare împregiur, nece netăiare împregiur, păgîni, schiti, slugă, slobod, ce în toate şi întru toţi, Hristos.

12 Derept aceaia, vă îmbrăcaţi cu aleşii lui Dumnezău, sfinţi şi iubiţi, întru îndurarea milei bunei smerenie, blînzia şi răbdarea.

13 Răbdînd unul altui, şi ertîndu-vă adinsu voişi, de are cineva unul pre alalt împutăciune, cum şi Hristos au ertat voao, aşa şi voi.

14 Dară spre aceastea spre toate, îmbrăcaţi-vă în dragoste, carea iaste legătură desăvîrşit.

15 Şi pacea lui Dumnezău să lăcuiască întru inimile voastre, întru carea sînteţi şi chemaţi într-un trup, şi mulţumitori fiţi.

16 Cuvîntul lui Hristos să sălăşluiască întru voi, din destul, cu toată înţelepţia, învăţîndu-vă şi dojănindu-vă înşivă pre dinsu voişi, întru psalomi şi în cîntări şi în cîntece sufleteşti, cu mulţimire cîntîndu întru inimile voastre, Domnului.

17 Şi varece faceţi, în cuvîntu, au lucru, toate întru numele Domnului Iisus faceţi, mulţimind lui Dumnezău şi Tatălui, pentru El.

Bărbaţii, muerile, părinţii, feciorii, domnii, slugile să să poarte, cine cumu să cuvine.

18 Mueri, plecaţi-vă bărbaţilor voştri, cum să cuvine în Domnul.

19 Bărbaţi, iubiţi-vă muerile voastre, şi nu vă amărîreţi spre iale.

20 Feciori, ascultaţi pre părinţii voştri, întru tot, că aceasta place lui Dumnezău.

21 Părinţi, nu întărîtareţi pre feciorii voştri, ca să nu să mîhnească.

22 Slugi, ascultaţi pre domnii voştri cei trupeşti, întru toate, nu înaintea ochilor numai slujind, ca cum aţi plăcea oamenilor, ce întru blînzia inimiei, temîndu-vă de Dumnezău.

23 Şi tot ce faceţi, de la inimă faceţi, ca lui Dumnezău, iară nu ca oamenilor.

24 Ştiind că de la Dumnezău veţi lua plata moşiei, că Domnului Hristos slujiţi.

25 Iară cel ce face obidă, obida va lua, şi nu iaste făţărie.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.