×

Dimensiunea fontului:

Noul Testament de la Bălgrad

Cartea lui Pavel Apostol cătră Colaseani

Capitolul 1

După închinăciune.

1 Pavel, apostolul al lui Iisus Hristos, din voia lui Dumnezău, şi Timoteiu fratele,

2 Celora carii sînt în Colos, sfinţilor şi credincioşilor, fraţilor întru Hristos Iisus. Milă voao şi pace, de la Dumnezău Tatăl nostru şi Domnul Iisus Hristos.

3 Mulţemim lui Dumnezău şi Tatălui Domnului nostru Iisus Hristos, în toată vreamea pentru voi rugîndu-ne.

Laudă pre colaseani, să-i îndeamne să-l asculte pre el.

4 Auzind credinţa voastră întru Hristos Iisus, şi dragostea (carea aveţi) cătră toţi sfinţii.

5 Pentru nădeajdea carea iaste pusă voao în ceriure, carea aţi auzit mainte, întru cuvîntul adevărului a Evangheliei.

6 Care-a suferit la voi, cum şi în toată lumea, şi ia rodeaşte şi creaşte, cum şi întru voi, din zua ce aţi auzit şi aţi cunoscut mila lui Dumnezău, în dereptate.

Mărturiseaşte de învăţătura carea auzise de la Epafra.

7 Cum vă şi învăţat de la Epafra iubitul soţul nostru, carele iaste credincios pentru voi, slujitoriul lui Hristos,

8 Carele au şi arătat noao dragostea voastră în Duhul.

9 Derept aceaia şi noi, den zua ce am auzit, nu încetăm pentru voi a ne ruga, şi ceind să vă împleţi de înţelesul voei Lui, întru toată înţelepciunea şi înţelesul sufletescu.

10 Să îmblaţi cum să cade Domnului, întru toate să-I plăceţi, întru tot lucrul bun rodind şi crescînd întru înţelesul lui Dumnezău.

11 Întru toată putearea întăriţi, după putearea slavei Lui, în toată răbdarea şi îngăduiala, cu bucurie.

12 Har dînd Tatălui carele ne-au făcut pre noi destoinici a lua parte în moşia sfinţilor, întru lumină.

Propoveduiaşte mila lui Dumnezău, carea făcu cu ei.

13 Carele ne răpi pre noi den putearea întunearecelor, şi mută întru Împărăţia Fiului iubit al Său.

14 Întru carele avem descumpărare pentru sîngele Lui, şi ertăciune păcatelor.

15 Carele iaste chip Dumnezău nevăzut, născut dintîiu a tot faptul.

16 Că pentru El fură zidite toate carele-s în ceriure şi carele-s pre pămînt, văzutele, şi nevăzutele, vare scaune, vare domnii, vare împărăţii, vare puteri, toate pentru El şi derept El să zidiră.

17 Şi El iaste mainte de toate, şi toate pentru El stau.

18 Şi El iaste cap trupului beseareciei, carele-i începutul, întîiu e născut den morţi, ca să fie întru toţi, Însuşi mai mare.

19 Că întru El bine vru să sălăşluiască toată împlearea.

Şi arată că toate părţile ispăseniei noastre sînt în unul Iisus Hristos.

20 Şi pace făcută cu sîngele Lui, prin El toate le-au împăcat Şieşi pentru El, vare cealea ce-s pre pămînt, vare carele-s în ceriure.

21 Şi pre voi, carii eraţi oarecînd streinaţi şi pizmaşi, cu cugetul întru lucrure reale cuprinşi, iară acum v-au împăcat.

22 Întru trupul carnei Lui, prin moartea Lui, să pue pre voi, sfinţi şi curaţi şi nevinovaţi, înaintea Lui.

23 Iară numai să veţi rămînea întru credinţă întemeiaţi şi tari şi neclătiţi din nădeajdea Evangheliei carea aţi auzit, carea-i propoveduită a tot faptul ce-i suptu ceriu, căria i-am fost eu, Pavel, slujitoriu.

24 Carele acum mă bucur de ceale ce-am păţit pentru voi, şi umplură-mă şi înţeleg patimelo lui Hristos, în trupul mieu, pren trupul Lui, carele iaste beseareca.

25 Căruia fuiu eu slujitoriu, după rînduiala lui Dumnezău, carea fu dată mie, întru voi a împlea cuvîntul lui Dumnezău.

26 Taina ce-au fost ascunsă din veaci şi neamurelor, iară acum s-au arătat sfinţilor Lui.

27 Cărora vru Dumnezău a arăta bogăţiile slavei tainei aceştia întru limbi, carele iaste Hristos întru voi, nădeajdea aceaia a slavei.

28 Pre carele noi vestim, dojănindu pre tot omul şi învăţînd întru toată înţelepţia, ca să punem pre tot omul desăvîrşit, întru Hristos Iisus.

29 Întru carea mă şi ustenesc, luptîndu-mă după putearea Lui, carea lucrează întru mine cu puteare.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.