×

Dimensiunea fontului:

Noul Testament de la Bălgrad

Cartea lui Pavel Apostol la Efeseani

Capitolul 6

Porunceaşte părinţilor.

1 Feciori, ascultaţi pre părinţii voştri în Domnul, că aceasta iaste derept.

2 Cinsteaşte pre tatăl tău şi pre mumă-ta (carea iaste poruncă dentîiu cu făgăduinţă).

3 Ca să-ţi fie ţie bine şi să trăeşti îndelung pre pămînt.

4 Şi voi, părinţilor, nu întărîtareţi pre feciorii voştri spre mînie, ce-i creaşteţi pre ei în învăţătură şi în dojana Domnului.

Slugilor.

5 Slugi, ascultaţi pre stăpînii voştri cei trupeşti, cu frică şi cu cutremur, în smericiunea inimii voastre, ca lui Hristos.

6 Nu înaintea ochilor numai slujind, ca ceia ce vor să placă oamenilor, ce ca neşte slugi a lui Hristos, făcînd voia lui Dumnezău, den inimă.

7 Cu bună voe slujind, ca Domnului, iară nu ca oamenilor.

8 Ştiind că fietecine au ce bine va face, acela va primi de la Dumnezău, au slugă au slobodaş.

Şi stăpînilor, cum să cuvine să facă.

9 Şi voi, domnii, acealea faceţi cu ei, părăsind certările, ştiind că şi al vostru şi al lor Domnu iaste în ceriuri, şi făţărie nu iaste la El.

După aceai arată cît de mare războiu au credincioşii.

10 Ce după aceasta, fraţii miei, întăriţi-vă întru Domnul şi în vîrtutea puterii Lui.

11 Îmbrăcaţi-vă întru toate armele lui Dumnezău, ca să puteţi sta împrotiva înşălăciunilor diavolului.

12 Că nu avem noi războiu cu trupul şi cu sîngele, ce cu împărăţiile şi cu puterile şi cu domnii şi cu deregătorii întunearecelor lumii aceştiia, şi împrotiva răutăţilor sufleteşti carele sînt supt ceriu.

Cu ce armă trebue să oştească împrotiva pizmaşului.

13 Derept aceaia, luaţi toate armele lui Dumnezău, ca să puteţi sta împrotivă în vreamea perirei, şi toate isprăvindu-le, să puteţi sta.

14 Staţi derept aceaia, mijloacele voastre încinse cu adevărul, şi îmbrăcîndu-vă întru platoşa dereptăţiei.

15 Şi cu picioarele încălţate cu gătirea pacei a Evangheliei.

16 Spre toate luînd pavăţa credinţei, cu carea veţi putea stinge toate săgeţile hicleanului, ceale fierbinţi.

17 Şi coiful spăsenii luaţi, şi spata Duhului, ce e cuvîntul lui Dumnezău.

18 Cu toată rugăciunea şi rugarea rugîndu-vă în toată vreamea pren Duhul, şi întru aceaia preveghind întru toată răbdarea şi rugăciunea pentru toţi sfinţii.

19 Şi pentru mine, ca să mi să dea cuvînt întru deşchiderea gurii meale, cu îndrăznire să arăt taina Evanghelii.

20 Pentru carele îmblu în solie în fiară, ca despre El cu îndrăznire să grăesc, cum să cade mie a grăi.

După aceaia laudă pre Tihic, efeseanilor.

21 Iară să ştiţi şi voi lucrurele meale, şi ce fac, toate va spune voao Tihic, acel frate iubit şi slugă credincioasă întru Domnul.

22 Carele pentr-aceaia l-am tremes la voi, ca să ştiţi carele-s de noi, şi să să mîngîe inimile voastre.

23 Pace voao, fraţilor, şi dragoste cu credinţă, de la Dumnezău Tatăl şi de la Domnul nostru Iisus Hristos.

24 Milă cu toţi carii iubesc pre Domnul nostru Iisus Hristos, întru neputredire. Amin.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.