×

Dimensiunea fontului:

Noul Testament de la Bălgrad

Cartea lui Pavel Apostol la Efeseani

Capitolul 5

1 Fiţi derept aceaia mergători după Dumnezău, ca feciorii iubiţi.

2 Şi îmblaţi întru dragoste, cum şi Hristos iubi pre noi, şi Să deade pre Sine prntru noi, dar şi jărtvă lui Dumnezău, în mireazmă mirositoare.

Certarea păcatelor să nu le ia în glumă.

3 Iară curvia şi toată necurăţia şi scumpetea, nece să să pomenească întru voi, cum să cade sfinţilor.

4 Şi spurcăciunea şi cuvîntul nebun şi măscăriile, carele sînt necuvioase, ce mai vîrtos mulţemirea.

Cu mare certare de păcate îi spămîntă pre ei.

5 Că aceasta ştiţi, că nece un curvariu, au necurat au lacom, carele iaste slujitoriu la idoli, n-are moşie întru Împărăţia lui Hristos, şi a lui Dumnezău.

6 Nime pre voi să nu vă înşale cu cuvinte deşarte, că derept aceastea vine mînia lui Dumnezău, spre oamenii necredincioşi.

7 Deci nu fireţi părtaşi lor.

Şi-i îndeamnă spre dragoste.

8 Că eraţi odinioară întunearec, iară acum, lumină întru Domnul; ca feciorii luminei îmblaţi.

9 (Că rodul duhului iaste în toată bunătatea şi dereptatea şi adevărul.)

10 Ispitind ce-I place Domnului.

11 Şi să nu vă mestecaţi cu faptele ceale fără rod ale întunearecului, ce mai vîrtos le certaţi.

12 Că cealea ce să fac într-ascunsu de ei, ruşine iaste şi a le grăi.

13 Şi toate acealea, cînd să vădesc, de lumină arată-să, că tot ce să arată lumină iaste.

14 Pentru aceaia zice „Deşteaptă-te cel ce dormi şi scolă den morţi, şi te va lumina Hristos”.

15 Derept aceaia căutaţi cu socotinţă cum îmblaţi, nu ca neînţelepţii, ce ca înţelepţii.

16 Răscumpărînd vreamea, că zilele sînt reale.

17 Derept aceaia, nu fireţi neînţelepţi, ce înţelegînd ce iaste voia Domnului.

18 Şi nu vă îmbătareţi de vin, întru care iaste curvie, ce vă împleţi de Duhul.

19 Grăind întru voi cu psalomi şi cîntări şi cîntece sufleteşti, cîntînd şi lăudînd întru inimile voastre Domnului.

20 Dînd har în toată vreamea de toate, întru numele Domnului nostru Iisus Hristos, lui Dumnezău şi Tatălui,

21 Plecîndu-vă unul altuia, întru frica lui Dumnezău.

22 Muerilor, plecaţi-vă bărbaţilor voştri ca şi Domnului.

23 Că bărbatul iaste cap muerii, cum şi Hristosu-i cap besearecii; şi El iaste spăsitoriu trupului.

24 Ce cum să pleacă beseareca lui Hristos, aşa şi muerile să să pleace bărbaţilor lor, întru tot.

După aceastea, grăiaşte de traiul căsătoriţilor.

25 Bărbaţilor, iubiţi pre muerile voastre, cum şi Hristos iubi beseareca, şi pre Sine Să deade pentru ia,

26 Ca să o sfinţească pre ia, curăţindu-o cu baia apei pren cuvînt.

27 Ca să o facă pre ia, şi e slăvită besearecă, neavînd smoliciune, sau grozăvie, sau altele de acest feal, ce ca să fie sfîntă şi nevinovată.

28 Aşa să cuvine bărbaţii să iubească pre muerile lor, ca şi trupurele sale, că cela ce iubeaşte pre muiarea lui, pre sine iubeaşte.

29 Că nime neceodinioară nu şi-au urît trupul lui, ce-l hrăneaşte şi-l grijeaşte, cum şi Domnul, beseareca.

30 Că mădulari sîntem den trupul Lui, den carnea Lui şi den oasele Lui.

31 Pentr-aceaia lăsă omul pre tată-său şi pre mumă-sa, şi să lipeaşte cătră muiarea sa, şi vor fi amîndoi un trup.

32 Taina aceasta mare iaste: iară grăescu de Hristos şi de besearecă.

33 Derept aceaia, fietecarele, muiarea lui aşa să o iubească, ca şi pre sine, iară muiarea cinstească pre bărbatul ei.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.