×

Dimensiunea fontului:

Noul Testament de la Bălgrad

Cartea lui Pavel Apostol la Efeseani

Capitolul 4

Îndeamnă-i spre împreunare într-una.

1 Pentr-acea rog pre voi, eu prinsul în Domnul, să îmblaţi cum să cade, în chemarea cu carea sînteţi chemaţi.

2 Cu toată smericiunea şi blînzia, cu lungă răbdare îngăduind unul altuia, cu dragoste.

3 Nevoindu-vă a ţinea împreunarea Duhului, pren legătura pacei.

4 Un trup sînteţi şi un suflet, cum şi chemaţi sînteţi într-o nădeajde a chemării voastre.

5 Un Domnu-i, o credinţă-i, un botezu-i.

6 Unului-i Dumnezău, şi Tatăl tuturora, carele e prespre toţi şi pren toţi şi întru voi, întru toţi.

Şi zice că multe daruri vor lua de la Dumnezău.

7 Fietecăruia de noi dată-i mila, după măsura darurelor lui Hristos.

8 Pentr-aceaia zice „Suindu-Să în nălţime, prinsă duse robia, şi deade daruri oamenilor”.

9 Iară de să înălţă, ce-i, numai c-au şi pogorît mainte, în părţile ceale mai de adînc a pămîntului?

10 Carele au pogorît, acelaşi e carele S-au suit mai sus de toate ceriurele, ca să împle toate.

11 Şi El deade pre unii apostolii, iară pre alţii proroci, iară pre alţii evanghelişti, pre alţii păstori şi învăţători.

12 Spre împreunarea sfinţilor, în lucrul slujirei, spre zidirea trupului lui Hristos.

13 Pînă vom agiunge toţi întru unirea credinţei şi cunoştinţei a Fiului lui Dumnezău, în bărbat deplin, în măsura deplin a vîrstei lui Hristos.

14 Ca să nu fim de acum prunci, clătindu-ne şi învăţîndu-ne, săva de ce vînt a învăţăturii, în opăciturile a oamenilor, cu măestriile înşălăciuniei.

15 Ce făcînd dereptate în drgaoste, să creaştem întru El întru toate, carele iaste capul Hristos.

Şi să întemeiază beseareca.

16 Den carele e tot trupul bine strînsu şi întemeiat, pren toate legăturile mădularelor, den tăria lucrării denlăuntru, după măsura a fietecăria mădulariu ia întrămătura trupului, în zidirea lui pren dragoste.

Conteni-i de însoţirea păgînilor.

17 Derept aceaia, aceasta zic şi mărturisesc în Domnul, de acum să nu mai îmblaţi cum îmblă alte limbi, întru deşărtarea mintei lor, avînd cuget.

18 Întunecat, fiind streinaţi de viaţa lui Dumnezău, pentru neştiinţa carea e întru ei, pentru împietrirea inimii lor.

19 Carii nenădăjduindu-să, pre sine să deaderă ruşinării, întru lucrarea a toată necurăţia în lăcomie.

20 Iară voi n-aţi aşa cunsocut pre Hristos.

21 De-aţi auzit de El, şi de Însul v-aţi învăţat, cum iaste adevărul în Hristos.

22 Ca să dezbrăcaţi voi viaţa cea de demult, pre cel om vechiu, carele piare pren pohtele ceale înşălătoare.

23 Şi să vă înnoiţi cu duhul mintei voastre.

24 Şi vă îmbrăcaţi în omul cel nou, carele e făcut după Dumnezău, în dereptate şi întru sfinţia cea adevărată.

De minciuni.

25 Derept aceaia, lăsînd minciunele, grăiască adevăr fietecarele cătră priatinul său, că sîntem unul altui mădulare.

26 Mîniaţi-vă şi nu greşireţi; soarele să nu apue întru mînia voastră.

27 Nece dareţi loc diavolului.

28 Carele fura, de acum să nu mai fure, ce să ustenească, lucrînd cu mînile sale ce e bun, ca să aibă a-i da celuia ce-i trebue.

Şi de cuvinte spurcate.

29 Nece un cuvînt putred să nu iasă den gura voastră, ce numai ce e bun spre întrămătură, să placă celora ce aud.

30 Şi nu întristareţi pre Duhul Sfînt al lui Dumnezău pren carele sînteţi sămnaţi spre zuoa răscumpărării.

31 Toată amărăciunea şi înherbîntarea şi mînia şi urgia şi gîlceava şi hula să să ia den voi, cu toată răutatea.

32 Ce fiţi unul cătră alt buni şi milostivi, îngăduind unul altuia, cum şi Dumnezău îngădui voao pren Hristos.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.