×

Dimensiunea fontului:

Noul Testament de la Bălgrad

Cartea lui Pavel Apostol la Efeseani

Capitolul 2

Arată lor mare mila lui Dumnezău, şi le aduce aminte.

1 Şi spre voi v-au înviat, carii eraţi morţi în greşalele şi în păcatele vostre.

2 Întru carele aţi îmblat oarecînd, după viaţa aceştii lumi, după domnul puterii aerului şi duhului, carele acum lucrează întru fii necredinţei.

3 Între carii şi noi toţi oarecînd via, în pohtele trupului nostru, făcînd voia trupului şi a cugetelor, şi eram în fire feciorii mîniei, ca şi alalţi.

4 Iară Dumnezău, carele-i bogat în milostivnicie, pentru mare dragostea Lui, carea ne îndrăgi pre noi,

Că au fost în perire.

5 Şi fiind noi morţi în greşale, depreună cu Hristos ne-au înviat, dentr-a cui milă sînteţi spăsiţi.

6 Şi depreună v-au sculat şi v-au pus în ceriure, în Iisus Hristos.

7 Ca să arate în veaurele venitoare, mari bogăţiile milei Lui, den bunătatea Lui, în Iisus Hristos.

Şi le arată că den mila lui Dumnezău sînt ţinuţi.

8 Că de milă sînteţi spăsiţi pren credinţă; şi aceasta nu-i de la voi, că darul lui Dumnezău iaste.

9 Nu den fapte, ca să nu să laude nime.

10 Că a Lui făptură sîntem, făcuţi în Iisus Hristos, spre fapte bune, carele le găti Dumnezău, să îmblăm întru iale.

11 Pentru aceaia vă aduceţi aminte, că voi carii eraţi oarecînd păgîni în trup, carii vă chemaţi netăiaţi împregiur, de aceaia carea să chiamă tăiare împregiur în trup, carea-i făcută cu mîna.

12 Că voi în aceaia vreame eraţi fără Hristos, şi streinaţi de-nsoţirea lui Israil, şi depărtaţi de legătura făgăduinţei, neavînd nădeajde, şi fără Dumnezău în lume.

Şi sînt împreunaţi cu credincioşii.

13 Iară acum, în Iisus Hristos, voi carii eraţi oarecînd departe, aproape v-aţi făcut, pren sîngele lui Hristos.

14 Că Elu-i pacea noastră, carele făcu amîndoao una, şi păreatele den mijloc al usebiturii l-au rupt.

15 Pizmele legii, a poruncelor carea era pusă în obiceaiu, cu trupul Lui le ştearse, ca să facă dentr-acei doi, întru Eluşi un om nou, făcînd pace.

Şi sînt împăcaţi cu Dumnezău, pentru Hristos.

16 Şi amîndoi într-un trup, să-i împace cu Dumnezău, pren cruce, răsipind pizmele pren El.

Care pace să arată pren Evanghelie.

17 Şi venind, propovedui pace voao, carii eraţi departe şi carii aproape.

18 Că amîndoi avem pentru El meargere întru Duh, la Tatăl.

19 Derept aceaia, de-acum nu sînteţi strini şi nemearnici, ce soţi sfinţilor şi gloata lui Dumnezău.

20 Zidiţi spre temelia apostolilor şi a prorocilor, fiind piatra den unghiu Iisus Hristos.

21 Întru carea toată zidirea întemeiată creaşte, să fie beseareca sfîntă a Domnului.

22 Întru carea şi voi depreună vă zidiţi, să fiţi sălaşul lui Dumnezău, în Duhul Sfînt.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.