×

Dimensiunea fontului:

Noul Testament de la Bălgrad

Cartea lui Pavel Apostol la Galateani

Capitolul 5

Pentru ce că au născut den slobodnică, le aduce aminte cîtu e lucru frumos slobozia pren Hristos.

1 Derept aceaia, staţi în slobozia carea ne-au slobozit pren noi Hristos, şi iară nu vă legareţi în giugul slujbei.

2 Iaca eu Pavel zic voao că, să vă veţi tăia împregiur, nemică Hristos nu vă foloseaşte.

3 Şi iară mărturisesc a tot omul, că cela ce să tae împregiur, deatoriu iaste toată leagea să o ţie.

4 Îndeşărtatu-v-aţi de Hristos, carii veţi să vă îndereptaţi den leage, den milă aţi căzut.

5 Că noi cu duhul, den credinţă, nădeajdea dereptăţii aşteptăm.

6 Că în Iisus Hristos, nece tăiarea împregiur foloseaşte, nece netăiarea, ce credinţa carea lucrează cu dragoste.

7 Alergat-aţi frumos. Cine vă opri să nu vă plecaţi adevărului?

8 Această amegeală nu e de la cela ce au chemat pre voi.

9 Puţin aluat toată frămîntătura dospeaşte.

10 Eu nădăjduescu de voi în Domnul, că altă nemică nu veţi înţeleage; iară cine vă turbură pre voi poartă osîndă, măcară cine iaste.

11 Iară eu, fraţilor, deaca propoveduescu tăiarea împregiur, ce mai paţ goniri? Derept aceaia, deşărtatu-s-au zminteala cruciei.

12 Să au vrut da Dumnezău, să să plevească carii vă turbură pre voi.

13 Că voi spre slobozie sînteţi chemaţi, fraţilor, numai să nu daţi slobozia voastră să fie prilej trupului, ce cu dragoste slujiţi unul altuia.

14 Că leagea toată să împle în cest cuvînt „Iubeaşte pre priatinul tău ca însuţi pre tine”.

Cum trebue să trăiască cu aceaia slobozie.

15 Iară de vă veţi mînca unul cu alalt, socotiţi-vă să nu vă iară înghiţiţi unul de alt.

Duhului să îngăduiască.

16 Iară vă zic În Duhul îmblaţi, şi ce pohteaşte trupul nu isprăvireţi.

17 Că trupul pohteaşte împrotiva Duhului, iară Duhul împrotiva trupului, iară aceastea să protivesc unul cu altu, ca nu carele voiţi acealea să faceţi.

18 Că de vă purtaţi de Duhul, nu sînteţi suupt leage.

Şi să stea împrotiva trupului.

19 Iară faptele trupului aiave sînt, carele-s curvia, necurăţia, spurcăciunea.

20 Slujba idolilor, fermecătoria, pizmele, sfadele, aleanurele, mîniile, urgiile, îndărăptniciile, eresurele.

21 Urîciunile, vrăjmăşiile, beţiile, lăcomiile, şi carele să asamănă acestora; de carele vă poruncesc voao, cum şi mai înainte am zis, că ceia ce fac aceastea Împărăţia lui Dumnezău nu o vor moşteni.

22 Iară poamele Duhului iaste dragostea, bucuria, pacea, îndelungă răbdarea, bunătatea, milostivnicia, credinţa, blîndeaţele, trezvirea.

23 Împrotiva acestora nu-i leagea.

24 Iară carii sînt ai lui Hristos, trupulu-şi răstigniră, cu pohtele şi cu patimele.

25 De vieţuim în Duhul, în Duh să şi îmblăm.

26 Să nu fim pohtitori slavei deşarte şi învrăjbitori unul pre altul şi urînd unul pre altul.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.