×

Dimensiunea fontului:

Noul Testament de la Bălgrad

Cartea 2 lui Pavel Apostol cătră Corinteani

Capitolul 8

Îndeamnă pre corinteani cu pilda machedoneanilor.

1 Facem în ştire voao, fraţilor, mila lui Dumnezău carea e dată săborălor Machedoniei.

2 Că în multă ispită de scîrbă mare, bucuria lor au fost, şi mare surumănia lor să spori în bogăţia bunătăţiei lor.

3 Că după putearea lor (mărturisesc) că asupră de puteare încă au fost darnici.

4 Cu multă îndemnare rugînd pre noi, milostenia şi împreunarea aceştia slujbe a sfinţilor să o primim.

5 Şi cum nu nădăjduiam au făcut, ce ei pre sineşi s-au dat întîi lui Dumnezău, după aceaia şi noao, pren voia lui Dumnezău.

6 Ca să rugăm noi pre Tit, cum au început mainte, aşa să şi isprăvească întru voi această milostenie.

7 Pentr-aceaia cum vă destuliţi întru tot, cu credinţa şi cu cuvîntul şi cu înţelsul şi cu toată nevoinţa şi cu dragostea voastră cătră noi, ca să vă destuliţi şi într-această milostenie.

8 Nu ca poruncind grăesc, ce pentru nevoinţa altora şi pentru adevărată dragostea voastră cea ispitită.

Şi a lui Hristos.

9 Că ştiţi bună darea Domnului nostru Iisus Hristos, că pentru voi suruman fu, fiind bogat, ca şi voi, cu surumănia Lui, să vă îmbogăţiţi.

10 Şi în aceasta sfat vă dau, că aceasta e voao de folos, că nu numai a facerea, ce încă şi vrearea început-aţi în anul ce trecu.

11 Iară acum şi cu fapta isprăviţi, că cum au fost gata inima a vrea, aşa şi a isprăvi de aceaia ce aveţi.

12 Că de e gata voia, într-aceaia ce are dragă-i, nu după cît n-are.

13 Că nu pentru aceaia zic să fie altora iuşurime, iară voao asupriciune; ce den cumpănirea vremii de acum, ca destulul vostru să împle lipsa acelora.

Să fie darnici sfinţilor.

14 Ca şi destulul acelora să împle lipsa voastră, ca să fie aseamenea.

15 Cum iaste scris, „Carele culesease mult, încă n-au avut mai mult, şi carele, puţinel, încă n-au avut mai puţinel”.

Pre Tit şi pre alt frate, pentr-acest lucru au trimes la ei.

16 Ce laudă fie lui Dumnezău celuia ce deade voia aceasta pentru voi, întru inima lui Tit.

17 Că îndemnătura aceaia, cu drag, o au primit şi cu mai mare nevoinţă, den voe bună mearse la voi.

18 Tremisem împreună cu el şi pre cel frate, carele are laudă pentru Evanghelia, în toate săboarăle.

19 (Şi nu numai aceasta, ce-i şi ales cu soartea de săbor să-mi fie soţie de cale, cu această milostenie carea e dată de noi, cătră slava Domnului, şi spre adevărarea vrerii voastre.)

20 Depărtînd aceasta, să nu ne hulească pre noi în cest dar bios, carele e slujit de noi.

21 Că grijim bunele, nu numai înaintea Domnului, ce şi înaintea oamenilor.

22 Tremis-am cu ei şi pre fratele nostru pre carele l-am ispitit întru multe, de multe ori nevoitoriu, iară acum cu multu-i mai nevoitoriu, pentru multă nădeajde a mea, în voi.

23 De va întreba cineva de Tit, soţul mieu iaste, şi întru voi agiutoriu; vare de fraţii noştri, solii besearecilor sînt, şi slava lui Hristos.

24 Derept aceaia, arătarea dragostei voastre şi laudei noastre de voi, cătră ei arătaţi, înaintea feaţei săboarălor.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.