×

Dimensiunea fontului:

Noul Testament de la Bălgrad

Cartea 1 lui Pavel Apostol la Corinteani

Capitolul 15

Carii-s mai tari să întărească pre cei mai slabi.

1 Iară de ştire dau voao, fraţilor, Evanghelia carea v-am vestit voao, carea aţi şi primit, întru carea şi staţi.

2 Pentru carea să o veţi ţinea, cu ce cuvînt o am vestit, spăsi-vă-veţi, poate că aţi crezut în deşărt.

Cu pilda lui Hristos.

3 Că am dat voao dentîiu, care am şi luat: că Hristos au murit pentru păcatele noastre, după Scripturi.

4 Şi S-au îngropat, şi S-au sculat a treia zi, după Scripturi.

5 Şi S-au arătat Chifei, de-acii celor doisprăzeace.

6 După aceaia S-au arătat a mai mulţi de cinci sute de fraţi deodată, den carii mulţi sînt pînă acum, iară unii au şi adurmit.

Carea au slujit.

7 După aceaia S-au arătat lui Iacov, de-acii apostolilor tuturor.

Şi jidovilor.

8 Iară mai apoi de toţi, ca unui născut fără de vreame, arătă-Să şi mie.

9 Că eu sînt mai micul aspostolilor, carele nu-s destoinic a mă chema apostol, pentru că am supărat săborul lui Dumnezău.

Şi grecilor dă oca, pentru ce au scris această carte.

10 Ce den mila lui Dumnezău sînt ce sînt, şi mila Lui carea e dată mie n-au fost în deşărtu, ce mai mult de ei de toţi am lucrat, însă nu eu, ce mila lui Dumnezău, carele e cu mine.

11 Derept aceaia, şi eu şi ei, aşa propoveduim şi aşa-ţi crezut.

12 Deaca Hristos să propoveduiaşte că S-au sculat den morţi, dară cum zic unii dentru voi că sculare morţilor nu iaste?

13 Că deaca nu iaste sculare morţilor, nece Hristos nu S-au sculat.

14 Iară de nu S-au sculat Hristos, îndeşartă e propovedania noastră, îndeşartă e credinţa noastră.

15 Şi încă ne vom afla mărturisitori minciunoşi lui Dumnezău, c-am mărturisit despre Dumnezău, c-au sculat pre Hristos, pre carele nu L-au sculat, deaca nu să vor scula morţii.

16 Că de nu să scoală morţii, nece Hristos nu S-au sculat.

17 Iară să nu S-au sculat Hristos, îndeşartă e credinţa voastră, şi încă sînteţi în păcatele voastre.

18 Şi carii au adurmit în Hristos, periră.

19 Iară de nădăjduim numai în ceastă lume în Hristos, mai nevolnici de toţi oamenii sîntem.

20 Iară acum Hristos S-au sculat den morţi, şi pîrgă fu celor adurmiţi.

21 Că pentru omu-i moartea, pentru omu-i şi scularea morţilor.

22 Că cum în Adam toţi mor, aşa şi întru Hristos, toţi înviază.

23 Fietecine, în rîndul său: întîiu Hristos, după aceaia, carii-s ai lui Hristos, întru venirea Lui.

24 Iară după aceaia, sfîrşănia, cînd va da Împărăţia lui Dumnezău şi Părintelui, cînd va deşărta toată biruinţa şi toată putearea şi tăria.

25 Că i să cade Lui să împărăţească, pînă cînd va pune toţi pizmaşii supt picioarele Lui.

26 Iară pizmaşul mai de apoi, moartea, să va răsipi.

27 Că toate le puse supt picioarelor Lui, iară cînd zice, toate-s puse supt El, aiavae-i că aceasta zice, fără Acela carele I-au pus Lui toate.

28 Iară deaca să vor pleca Lui toate, atuncea şi Însuşi Fiul Să va pleca Celuia ce I-au supus Lui toate, ca să fie Dumnezău a toate întru toţi.

29 Că aimintrea, ce fac carii să botează pentru morţii, deaca nu să scoală morţii nececum? Derept ce că şi botează pentru morţi?

30 Dară pentru ce păţim nevoe în tot ceasul?

31 În toate zilele moriu, pentru slava voastră, carea am în Hristos Iisus, Domnul nostru.

32 Că după om, să mă luptaiu cu fierile în Efes, ce folosu mi-e? Deaca morţii nu să vor scula, să mîncăm şi să bem, că mîine vom muri.

33 Să nu vă rătăciţi! Năravele bune strică-le însoţitura rea.

34 Treziţi-vă cu dereptate, şi nu greşireţi, că unii nu cunosc pre Dumnezău. Spre înfruntare voao grăescu.

35 Iară de-are zice cineva, cum să vor scula morţii? Cu ce trup vor veni?

36 Nebune, tu ce seameni, nu înviază pînă nu va putredi.

37 Şi ce sameni, nu sameni acel trup carele va eşi, ce numai grăunţul gol, de ce să tîmplă, de grîu sau de altceva.

38 Iară Dumnezău dă lui trup cum au voit, şi a fietecare sămînţă, trupul ei.

39 Că nu-i tot trupul acelaşi trup, ce altulu e trupul oamenilor, iară altulu e trupul dobitoacelor, altul al peştilor şi altul al pasărilor.

40 Şi sînt trupure cereşti şi trupure pămînteşti: ce alta e a cereştilor slavă şi alta e a pămînteştilor.

41 Alta e slava soarelui şi alta e slava luniei şi alta e slava stealelor, că steaoa de stea să usăbeaşte în strălucire.

42 Aşa va fi şi învierea morţilor, samănă-să întru putregiune, scoală-să întru neputredire.

43 Samănă-să întru necinste, scoală-să întru slavă; samănă-să întru slăbiciune, scoală-să întru puteare; samănă-să trupesc şi să scoală trup sufletesc.

44 Iaste trup vieţuitoriu şi iaste şi trup sufletescu.

45 Aşa-i şi scris: fu omul cel dentîiu Adam vieţuitoriu, iară cel de apoi Adam fu duh învietoriu.

46 Ce sufletescul nu-i dentîiu, ce vieţuitoriul, după aceaia sufletescu.

47 Omul cel dentîiu den pămînt, pămîntesc, al doile om, Domnul, den ceriu.

48 Cumu e cel de ţărînă, aşa sînt şi cei de ţărînă, şi în ce chipu-i cel den ceriu, într-acela chip sînt şi cei cereşti.

49 Şi cum am purtat chipul pămîntescului, aşa şi cerescului.

50 Iară aceasta grăesc, fraţilor, că trupul şi sîngele Împărăţia lui Dumnezău nu vor putea moşteni, nece va moşteni putregiunea în neputregiune.

51 Iaca taină zic, că nu vom adurmi toţi, iară toţi ne vom schimba în degrabă şi în clipeala ochiului, în trîmbitarea de apoi.

52 Că va suna trîmbiţa şi morţii să vor scula neputrezi şi noi ne vom schimba.

53 Că să cade putredului acestuia să să îmbrace în neputredire şi mortului acestuia să să îmbrace întru fără moarte.

54 Iară cînd să va îmbrăca putredul acesta, în neputredire, şi mortul acesta, întru fără moarte, atuncea va fi cuvîntul ce-i scris: „Înghiţită-i moartea pînă în biruinţă.

55 Unde ţi-e, moarte, biruirea? Unde ţi-e, mormente, acul tău?”

56 Acul morţii iaste păcatul, iară putearea păcatului iaste leagea.

57 Ce laud lui Dumnezău ce ne-au dat noao puteare, pren Domnul nostru Iisus Hristos.

58 Pentr-aceaia, fraţii miei dragi, fiţi tari şi neclătiţi, plinindu-vă întru lucrul Domnului pururea, ştiind că usteneala voastră nu iaste deşartă în Domnul.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.