×

Dimensiunea fontului:

Noul Testament de la Bălgrad

Cartea 1 lui Pavel Apostol la Corinteani

Capitolul 12

De sfada dentre ei şi de la trufie să-i tragă, şi zice că pentr-aceaia să dau darurele sufleteşti.

1 Iară de darurele sufleteşti, fraţilor, nu voiu să nu ştiţi voi.

2 Ştiţi că voi aţi fost păgîni, carii cătră idolii cei mulţi, cum v-au vrut răpi, vă duceaţi.

3 Derept aceaia, în ştire fac voao, că nime grăind în Duhul lui Dumnezău, nu va zice anatema pren Duhul Sfînt.

4 Iară usebituri sînt în daruri, iară Duhul e acelaşi.

5 Şi usebituri sînt în slujbe, iară acelaşi Domnu.

6 Şi usebituri sînt în lucruri, şi tot acelaşi Dumnezău carele face toate între toţi.

Cum cu acealea să ne împreunăm, să fim un trup al lui Hristos.

7 Şi fietecăruia să dă arătarea Duhului, spre folos.

8 Că iată, unia să dă pren Duhul cuvîntul mîndrii, iară altuia, cuvîntul înţeleagerei, prentr-acelaşi Duh,

9 Iară altuia, credinţa pentr-acelaşi Duh, altuia, darul de vindecare pentr-acelaşi Duh, altuia, putearea faptelor, iară altuia, prorocia, altuia, usebirea duhurelor,

10 Altuia, în multe limbi a şti şi altuia, răspunderea limbilor.

11 Iară toate aceastea le lucrează unul, acelaşi Duh, împărţind fietecăruia, cumu i voia.

12 Că cumu e trupul unu, şi mădulări are multe, iară toate mădularele trupului, săva că-s multe, un trup sînt, aşa şi Hristos.

13 Că într-un Duh, noi toţi într-un trup, ne-am botezat; vare jidovi, vare grecii, vare slugile, vare slobozii, şi toţi într-un Duh ne-am adăpat.

14 Că şi trupul nu iaste o mădulare, ce-s multe.

15 Să va zice piciorul, că nu sînt mînă, nu sînt den trup, derept aceaia au nu e den trup?

16 Şi să va zice ureachea că nu sînt ochiu, nu sînt den trup, au derept aceasta nu e den trup?

17 Să ară fi tot trupul ochiu, unde-i auzitul? Şi să-i tot auzit, unde-i mirosirea?

18 Iară acum puse Dumnezău mădularele cîte unul în trup, cum vru.

19 Că de-au vrut fi toate o mădulare, unde ară fi trupul?

Cumu-s şi mădularele omului toate un trup.

20 Iară acum multe mădulrări sînt, iară trupul e unul.

21 Nu poate zice ochiul, mînei „Nu-mi eşti de treabă”, sau iară capul, picioarelor, „Nu-mi sînteţi de treabă”.

22 Ce mai vîrtos, care mădulări ale trupului să văd mai slabe a fi, mai de treabă sînt.

23 Şi carele ne pare a fi mai fără cinste trupului, acealea, mai cinstim, şi ceale mai necinstite ale noastre, mai mare cinste au.

24 Că ceale cinstite în noi, acealea nu sînt lipsite fără cinste, ce Dumnezău aş-au tocmit trupul, cum carele nu avea cinste, mai multă să-i dea.

25 Ca să nu fie împărţitură în trup, ce mădularile să să grijască înseşi, una pentru alta.

26 Şi de pate un mădulariu, pat toate mădularile depreună; iară de să cinsteaşte un mădulariu, bucură-să cu el toate mădulările.

27 Iară voi sînteţi trupul lui Hristos, şi mădulare den parte-I.

28 Iară pre unii puse Dumnezău în besearecă, întîiu pre apostoli, după aceaia prorocii, a treia învăţătorii; după aceaia puterile, după aceaia darurile vindecărilor, agiutările, îndereptăturile, în limbi a şti.

29 Au toţi-s apostoli? Au toţi-s proroci? Au toţi-s învăţători?

30 Au toţi-s putearnici? Au doară au toţi darure de vindecare? Au doară toţi grăesc în limbi? Au doară toţi răspund?

31 Ce rîvniţi darurele ceale mai de folos, şi încă cale mai cinstită voiu arăta voao.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.