×

Dimensiunea fontului:

Noul Testament de la Bălgrad

Cartea 1 lui Pavel Apostol la Corinteani

Capitolul 10

Deaca nu voi Dumnezău jidovilor, nece acelora nu le va voi, celora ce le samănă lor.

1 Că nu voiu să nu ştiţi voi, fraţilor, că părinţii noştri toţi supt cel nuor fură, şi toţi pren mare trecură.

2 Şi toţi întru Moisi să botezară, în nuor şi în mare.

Seamnele den afară a milei Lui.

3 Şi toţi aceiaşi mîncare sufletească mîncară.

4 Şi toţi aceiaşi beutură sufletească beură, că bea den cea piatră sufletească, carea mergea după ei, iară piatra aceia era Hristos.

5 Şi a mulţi de ei nu le vru bine Dumnezău, că periră în pustie.

6 Iară aceastea pilde noao fură, ca să nu pohtim lucruri reale, cum pohtiră aceia.

7 Neci să fiţi slujitori de idoli, cum era unii dentr-înşi, cumu-i scris, „Şăzură oamenii a mînca şi a bea, şi să sculară, să se gioace”.

8 Nece să curvim, cum unii dentru ei curviră, şi căzură într-o zi, doaozeci şi trei de mie.

9 Nece să ispitim pre Hristos, cum unii dentr-înşi ispitiră, şi de şerpi periră.

10 Nece murguiţi, cum unii dentr-înşii murguiră, şi periră de pustietoriu.

11 Iară aceastea toate, în pilde era lor, iară scrise-s spre învăţătura nostră, spre carii sfîrşăniile veacilor veniră.

12 Derept aceaia, cui i să pare că stă, caute să nu cază.

13 Năpăstuire pre voi nu v-au agiunsu, fără numai omenească; dereptu e Dumnezău, carele nu lasă să vă ispitească asupră de puteare, şi cu ispita depreună da-va şi izbăvire, ca să o puteţi suferi.

Derept aceaia, nu pot fi părtaşi measei dracilor, carii iau cina Domnului.

14 Derept aceaia, dragii miei, fugiţi de idoli.

15 Ca înţelepţilor grăescu, giudecaţi voi ce grăesc.

16 Păharul blagoslovenii, carele urăm, au nu ni e împreunare cu sîngele lui Hristos? Pîinea carea frîngem, au nu iaste împreunare trupului lui Hristos?

17 Că una-i pîinea, un trup sîntem mulţi, că toţi dentr-o pîine gustăm.

18 Vedeţi pre Israil trupescu; au nu ceia ce mănîncă jărtvele sînt părtaşă la oltariu?

19 Dară ce voiu zice? Au idolul iaste ceva? Au ce e jărtvit idolului iaste ceva?

20 Ce zic păgînii ce jărtvescu, dracului jărtvescu, iară nu lui Dumnezău, iară nu voiu să fiţi voi partnici dracilor.

21 Nu puteţi bea păharul Domnului şi păharul dracilor; nu puteţi measei Domnului părtaşi să fiţi şi measei dracilor.

22 Au învita-vom pre Domnul spre mînie? Au mai tari de El sîntem?

23 Toate mi-s slobode, ce nu-mi toate folosesc, toate mi-s slobode, ce nu toate-mi zedesc.

Şi carii în lucrure slobodnice nu bagă în samă ale priatenului.

24 Nime al lui să nu caute, ce fietecine carele-s a altuia.

25 Tot ce să vinde în meserniţă, mîncaţi, nemică întrebîndu-vă pentru ştiinţa.

26 Că a Domnului e pămîntul şi plinul lui.

27 Iară să chiamă pre voi cineva den cei necredincioşi şi veţi să meargeţi, tot ce vă vor pune voao înainte, mîncaţi, nemică întrebîndu-vă pentru ştiinţă.

28 Iară să va zice voao cineva, „Aceasta e jărtvit idolilor”, nu mîncareţi, pentru acela carele v-au spus, şi pentru ştiinţă, că a Domnului iaste pămîntul şi plinul lui.

29 Iară ştiinţa zic, nu a ta, ce a altuia, că derept ce slobozia mea să va giudeca de ştiinţa altuia?

30 Deaca mănînc eu den milă, derept ce mă hulesc de carele eu dau har?

31 Derept aceaia, au mîncaţi, au beaţi, sau varece faceţi, toate întru slava lui Dumnezău faceţi.

32 Fiţi fără zminteală, şi jidovilor, şi grecilor, şi săborului lui Dumnezău.

33 Cum şi eu, în toate tuturor le voesc, nu căutînd dobînda mea, ce a mulţi, ca să să mîntuiască.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.