×

Dimensiunea fontului:

Noul Testament de la Bălgrad

Cartea lui Pavel Apostol la Rîmliani

Capitolul 8

Închide acum cuvintele ceale den sus şi zice că n-au nece o osîndă carii sînt în Hristos oltuiţi pren Duhul Lui.

1 Acum, derept aceaia, nece o osîndire nu iaste într-aceia ce sînt în Iisus Hristos, nu celora ce îmblă după trup, ce după duh.

2 Că leagea Duhului vieţii întru Hristos Iisus m-au slobozit den leagea păcatului şi a morţiei.

Batîr că sunt îngreuiaţi în păacte, încă nu le strică nemică.

3 Căce era nepotinţă legiei, fiind slabă pentru trup, Dumnezău pre Fiul Lui trimeţînd, întru chipul trupului păcătos, şi pentru păcatu, osîndi păcatul în trup.

4 Ca acea dereptate a legiei să o împle întru noi, carii nu îmblăm după trup, ce după duh.

5 Că ceia ce sînt după trup în ceale trupeşti să înţelepţescu, iară carii după duh, în ceale sufleteşti.

6 Că înţelepţia trupească moarte iaste; iară înţelepţia duhului, viaţă şi pace.

7 Căce înţelepţia trupului, pizmă-i împrotiva lui Dumnezău, că legiei lui Dumnezău nu să pleacă, că neceşi poate.

8 Iară ceia ce sînt în trup nu pot fi dragi lui Dumnezău.

Că cu cel Duh viază.

9 Iară voi nu sînteţi în trup, ce în duh, că Duhul lui Dumnezău viază întru voi, iară de n-are cineva Duhul lui Hristos acela nu iaste al Lui.

10 Iară deaca iaste Hristos întru voi, săva că moare trupul pentru păcate, iară duhul viaţă iaste pentru dereptate.

11 Iară să lăcuiaşte întru voi Duhul Aceluia carele au învis pre Iisus den morţi, învia-va şi trupurile voastre ceale muritoare, pentru Duhul cela ce lăcuiaşte întru voi.

12 Deci pentru aceaia, fraţilor, deatori sîntem, nu trupului, ca să vieţuim după trup, ce duhului.

13 Că de veţi via trupeaşte, muri-veţi; iară să veţi omorî cu duhul faptelor trupului, via-veţi.

A căruia mărturia.

14 Că varecîţi de Duhul lui Dumnezău să poartă aceia sînt fii lui Dumnezău.

Toată îndoitura o ia.

15 Că n-aţi luat duhul slujiturei spre teamere, ce aţi luat duhul a fiilor, pre carele strigăm, Avva, Părinte.

16 Care duh mărturiseaşte depreună cu duhul nostru că sîntem fii lui Dumnezău.

17 Iară să sîntem fii şi moşteani, adecă moşteani lui Dumnezău, într-o moştenie cu Hristos, să vom răbda cu El, depreună cu El ne vom şi slăvi.

Şi nevoile toate le iuşorează.

18 Că gîndescu caria păţim în ceastă vreame, nu să asamănă slavei ce să va arăta întru noi.

19 Că faptele lumiei, încă cu socotinţă, aşteaptă arătaria fiilor lui Dumnezău

20 Că faptele lumiei supt îndeşărtare îs puse, nu de voia lor, ce pentru cela ce le-au pus.

21 Spre nădeajde, cum şi iale să vor slobozi, den slujiria putregiunei, întru slobozia slavei a fiilor lui Dumnezău.

22 Că ştim că toată făptura suspină depreună, cu dureare, pînă acum.

23 Şi nu numai acealia, ce şi noi carii avem pîrga Duhului şi noi înşine întru noişi suspinăm, aşteptînd făgăduinţa fiiască, ce să zice răscumpăraria trupului nostru.

24 Că cu nădeajdea ne-am mîntuit, iară nădeajdea văzută nu e nădeajde, că cine veade ceva, că ce-ară nădăjdui?

25 Iară deaca nădăjduim pre care nu vedem, cu răbdare aşteptăm.

26 Aşijderea şi Duhul agiutorează slăbiciunile noastre, că ce ară trebui să cearem nu ştim; ce însă Duhul să milcuiaşte pentru noi, cu suspinuri negrăite.

27 Iară cela ce ispiteaşte inimile, ştie ce iaste pohta sufletului, că după Dumnezău roagă pentru sfinţi.

28 Şi ştim că celora ce iubescu pre Dumnezău, toate le sînt spre bine, carii după rînduiala Lui sînt chemaţi.

29 Că pre carii ştiu dentîiu i-au şi rînduit să-i seamene chipului Fiului Lui, cum să fie El născut întîiu, între mulţi fraţi.

30 Iară pre carii i-au rînduit, pre aceia i-au şi chemat şi pre carii i-au chemat, pre aceia i-au şi îndereptat, şi pre carii i-au îndereptat pre aceia i-au şi slăvit.

31 Dară ce să zicem cătră aceastea? De iaste Dumnezău cu noi, cine e împrotiva noastră?

32 Carele nu cruţă tocma pre Fiul Său, ce pentru noi toţi deade pre El, dară cum nu ne-are da cu El depreună, toate?

33 Cine va pîrî spre aleşii lui Dumnezău? Dumnezău-i cela ce îndereaptă.

34 Cine-i carele osîndeaşte? Hristosu-i carele au murit şi carele au şi învis, carele e de-a dereapta lui Dumnezău, carele Să şi milcuiaşte pentru noi.

35 Cine pre noi ne va despărţi de dragostia lui Hristos? Au scîrba, au greimia, au gonirea, au foamia, au goliciunea, au nevoia, au arma?

36 (Cum iaste scris, că: Pentru Tine ne omor, în toate zilele, şi sîntem ca oile rînduite spre giungheare.)

37 Ce întru aceastia în toate sîntem învincători pentru Cela ce ne-au iubit pre noi.

38 Că eu cu adevăr crezu, că nece moartea, nece viaţa, nece îngerii, nece domniile, nece puterile, nece cealia ce sînt acum, nece carele-s venitoare,

39 Nece înălţimea, nece adîncul, nece altă făptură nu ne poate pre noi despărţi de dragostea lui Dumnezău carea e întru Iisus Hristos, Domnul nostru.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.