×

Dimensiunea fontului:

Noul Testament de la Bălgrad

Cartea lui Pavel Apostol la Rîmliani

Capitolul 16

Laudă pre Teva.

1 Laud voao pre Teva, sora noastră, care e slujnica besearecii den Chengre,

2 Să o primiţi pre ia întru Domnul, cum să cade sfinţilor, şi-i fiţi agiutori ei, întru care lucru-i va fi lipsă ei de la voi, că aceasta a mulţi au dat sălaşu, încă şi mie.

Spune închinăciuni a mulţi.

3 Spuneţi închinăciune Prischilei şi Achilei, agiutorilor miei întru Iisus Hristos,

4 Carii pentru sufletul mieu, grumazii lor pusără, cărora nu numai eu sîngur dau har, ce şi toate săboarele limbilor

5 Şi săborul casei lor; spuneţi închinăciuni Epenetei, iubitului mieu, carele iaste pîrgă Ahaiei, întru Hristos.

6 Spuneţi închinăciuni Mariei, carea mult s-au ustenit lîngă noi.

7 Spuneţi închinăciuni lui Andronic şi lui Iunie, fraţilor miei şi soţii miei în robie, carii-s de frunte întru apostoli, carii şi mainte de mine fură în Hristos.

8 Spuneţi închinăciune Ampliei, iubitul mieu în Domnul.

9 Spuneţi închinăciune lui Urban, agiutoriul nostru în Hristos, şi lui Stahie, iubitului mieu.

10 Spuneţi închinăciune lui Apellei, ispititului în Hristos; spuneţi închinăciuni cărora sînt de la Aristovul.

11 Spuneţi închinăciune lui Irodion, rudei meale; spuneţi închinăciune cărora sînt den casa lui Narchis, în Domnul.

12 Spuneţi închinăciune Trifenei şi Trifosei, carele s-au ustenit în Domnul; spuneţi închinăciune Persidei iubitei, carea mult să usteni în Domnul.

13 Spuneţi închinăciune lui Ruf, alesul întru Domnul, şi mumei lui şi ai meale.

14 Spuneţi închinăciune lui Asingrit, lui Flegont, lui Erma, lui Patrov, lui Ermin şi fraţilor cărora sînt cu ei.

15 Spuneţi închinăciune lui Filogon şi lui Iulie, lui Nirea şi surorii lui şi Olimpanei şi a toţi sfinţii carii sînt cu ei.

16 Spuneţi închinăciune unul la alt, cu sărutare sfîntă, închină-vi-să toate besearecile lui Hristos.

Învaţă să să păzească de aceia ce fac zminteale.

17 Şi vă rog pre voi, fraţilor, păziţi-vă de ceia ce fac răzmiriţe şi zminteale împrotiva învăţăturei întru carea voi v-aţi învăţat, şi vă feriţi de ei.

18 Că unii ca aceia, Domnului lui Iisus Hristos nu slujescu, ce pîntecelui lor, carii, cu cuvinte cuceranice şi cu blagoslovenii, vor amegi inimile nevinovaţilor.

19 Că a voastră ascultare cătră toţi agiunse; ce mă bucur de voi şi aş voi să fiţi înţelepţi în bine şi nevinovaţi în rău.

20 Iară Dumnezăul pacei să struncine pre Satana supt picioarele voastre, curund. Mila Domnului nostru lui Iisus Hristos, cu voi. Amin.

21 Închine-se voao Timoteiu, agiutoriul mieu, şi Luchie şi Iason şi Sosipatru, frăţiile meale.

22 Închinu-mă voao eu Tertie, carele am scris cartea aceasta întru Domnul.

23 Închină-să voao Gaie, gazda mea şi a tot săborul. Închină-să voao Erast, deregătoriul oraşului, şi Cuart fratele.

24 Mila Domnului nostru Iisus Hristos, cu voi toţi, amin.

25 Aceluia carele vă poate pre voi întări, după Evanghelia mea şi după propovedania lui Iisus Hristos, den arătarea tainei ce era ascunsă den vreamea de veaci,

26 Iară acum s-au arătat prin scripturile prorocilor, den porunca Dumnezăului de veaci, pren ascultarea credinţei, tuturor păgînilor arătat, a unuia înţeleptului Dumnezău, slava pren Iisus Hristos, întru veaci. Amin.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.