×

Dimensiunea fontului:

Noul Testament de la Bălgrad

Faptele Sfinţilor Apostoli carea au scris Sfîntul Luca

Capitolul 9

1 Iară Saul, încă suflînd cu certări şi cu ucideri spre ucenicii Domnului, mearse la mai marele popilor

Saul mergînd în Damascu.

2 Şi ceru de la el carte, să ducă în Damascu, la sinagoghi, cum de va afla pre vrunii în acea credinţă, bărbaţi au mueri, legaţi să-i ducă în Ierosalim.

3 Iară mergînd, fu apropiindu-să de Damascu, şi de pripă îl cuprinse pre el lumină den ceriu.

Îl oborî Domnul.

4 Şi căzu la pămînt, auzi glas zicînd lui: Saule, Saule, ce Mă goneşti?

5 Şi zise: Cine eşti, Doamne? Iară Domnul zice: Eu sînt Iisus pre carele tu goneşti. Cu greu ţi-e în sămceaoa strămurării a zvîrli.

6 Iară el tremurînd şi spămîntat, zise: Doamne, ce vei să fac? Şi Domnul, cătră el, zise: Scoală-te şi întră în oraş, şi să va zice ţie ce trebuiaşte să faci.

7 Iar bărbaţii carii mergea pre cale cu el, sta mirîndu-se, auzind glasul şi pre nime nu văzîndu.

8 Sculă-să derept aceaia Saul de la pămînt şi ochii lui deşchizînd, nemică nu vedea; iară ducîndu-l de mînă, dusără pre el în Damascu.

9 Şi era trei zile nevăzînd; şi nece mîncă, nece beu.

Pre Anania îl trimeate.

10 Era un ucenic în Damasc, pre nume Anania. Şi zise cătră el Domnul, în vedeare: Anania. El zise: Iată eu, Doamne.

11 Iară Domnul, cătră el zise: Scoală şi pasă pre uliţa carea să chiamă dereaptă, şi caută în casa Iudei pre Saul anume tarseanin, că iaca să roagă.

12 Şi văzu în vedeare pre un bărbat, Anania pre nume, întrînd şi puindu-şi spre el mînile, ca să vază.

13 Răspunse derept aceaia, Anania: Doamne, auzit-am den mulţi de acest bărbat, cîte reale au făcut sfinţilor Tăi, în Ierosalim.

14 Încă şi acicea are puteare de la mai marii popilor, să leage pre toţi carii chiamă numele Tău.

15 Şi zise lui, Domnul: Pasă, că vas ales Îmi iaste acesta, să poarte numele Mieu înaintea păgînilor şi a crailor şi a fiilor lui Israil.

16 Că Eu voiu arăta lui, cîte să cade lui, pentru numele Mieu, a păţi.

17 Şi mearse Anania şi întră în casă şi puind spre el mînile, zise: Saule frate, Domnul Iisus m-au trimes (carele ţi S-au arătat pre calea ce veniai) ca să vezi şi să te împli de Duhul Sfînt.

Să boteaze pre el.

18 Şi numaidecît căzură de pre ochii lui ca nişte solzi, şi văzu atuncişi şi să sculă de să boteză.

19 Şi luînd mîncare, să întări.

20 Şi fu Saul cu ucenicii carii era în Damasc, cîteva zile. Şi numaidecît în sinagoga, propoveduia pre Hristos, că Elu-i Fiul lui Dumnezău.

21 Deci să mira toţi ceia ce auzia pre el, şi zicea: Au nu iaste acesta carele supăra în Ierosalim, pre carii chema numele acesta? Şi acicea derept aceaia au venit, ca să-i ducă legaţi la mai marii popilor?

22 Iară Saul mai vîrtos să întăria, şi învingea pre jidovi carii lăcuia în Damascu, arătînd cu mărturii că acesta iaste Hristos.

Hicleniile jidovilor.

23 Iară împlîndu-să zile multe, să sfătuiră jidovii să-l omoară pre el.

24 Iară Saul înţelease hicleniile lor; şi ei păzia porţile zuoa şi noaptea, ca să-l omoară pre el.

25 Luînd derept aceaia ucenicii pre el noaptea, şi-l sloboziră preste zid, slobozindu-l într-o coşnită.

26 Iară deaca veni Saul în Ierosalim, să cerca să să lipească de ucenici, ce toţi să temea de el, necrezînd că iaste ucenic.

27 Iară Varnava, luîndu-l pre el, duse-l cătră apostoli, şi spuse lor cum în cale au văzut pre Domnul, şi că i-au grăit lui şi cum în Damascu, cu îndrăznire, au grăit în numele lui Iisus.

Slobozindu-să de pre zid, le încungiurară.

28 Şi era cu ei întrînd şi eşind în Ierosalim.

29 Şi cu îndrăznire grăia în numele Domnului Iisus, şi să pritcia cu grecii, iară ei vrea să-l omoară pre el.

30 Iară deaca înţeleasără fraţii, dusără pre el în Chesaria şi-l trimeasără în Tarsid.

31 Iară adunarea credincioşilor, preste toată Iudea şi Galilea şi Samaria avea pace, întrămîndu-să şi îmblînd în frica Domnului şi întru mîngîiaria Duhului Sfînt să mulţia.

32 Şi fu Pătru trecînd prentre toţi, veni şi la sfinţii carii lăcuia în Lida.

Pătru pre Enea slăbănogul îl vindecă.

33 Şi află acolo pre un om anume Enea, de opt ani zăcînd în pat, carele era slăbănog.

34 Şi zise Pătru lui: Enea, vindece-te Iisus Hristos, scoală-te şi-ţi aşterne ţie. Şi atunceaşi să sculă.

35 Şi văzură pre el toţi ceia ce lăcuia în Lida şi în Sarona, carii să întoarsără cătră Domnul.

Tavita moartă, o învise.

36 În Iopia era o uceniţă anume Tavita, carea, de veri tîlcui, să zice „capră sălbatecă”; aceasta era plină de fapte bune şi de milostenii carele le făcea.

37 Şi-i fu în zilele acealea de boală, ei, a muri; carea o spălară şi o pusără în cerdac.

38 Iară fiind aproape Lida de Iopia, ucenicii auzind că Pătru iaste acolea, trimeasără doi bărbaţi la el rugîndu-l pre el să nu preagete a veni pînă la ei.

39 Derept aceaia, sculîndu-să Pătru, mearse cu ei; şi sosind, dusără-l în cerdac şi stătură împregiurul lui toate văduole plîngînd şi arătînd lui veşmintele şi îmbrăcămintele carele făcea lor, fiind cu iale, Dorca.

40 Şi scoţînd afară pre toţi, Pătru îngenunche şi să rugă şi întorcîndu-să cătră trup, zise: Tavita, scoală. Iară ia deşchise ochii ei şi, văzînd pre Pătru, şăzu.

41 Şi dînd ei mîna, rădică pre ia, şi chemînd pre sfinţi şi pre văduă, o deade pre ia, vie.

42 Şi fu în ştire aceasta, preste toată Iopia, şi mulţi crezură în Domnul.

43 Şi fu lui a lăcui multe zile în Iopia, la un Simon curălariu.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.