×

Dimensiunea fontului:

Noul Testament de la Bălgrad

Faptele Sfinţilor Apostoli carea au scris Sfîntul Luca

Capitolul 6

Apostolii.

1 Iară în zilele acealea, înmulţindu-să ucenicii, fu ponoslul grecilor spre jidovi, că văduole lor era scîrbite întru slujba de toate zilele.

Rînduescu diaconi.

2 Derept aceaia, cei doisprăzeace chemînd pre mulţimea ucenicilor zisără: Nu să cuvine să lăsăm cuvîntul lui Dumnezău a sluji measelor.

Aleg şapte bărbaţi.

3 Ce socotiţi derept aceaia, fraţilor, dentru voi, şapte bărbaţi avînd mărturie bună, plini de Duhul Sfînt şi de înţelepciune, pre carii să-i rînduim spre slujba aceasta.

4 Iară în rugăciune şi în slujba cuvîntului, să rămînem.

5 Şi le plăcu cuvîntul a toată mulţimea, şi aleasără pre Ştefan, bărbat plin de credinţă şi de Duhul Sfînt, şi Filip şi Prohor şi Nicanor şi Timona şi Parmena şi Nicolae, nemearnic den Antiohia.

6 Pre cari-i stătură înaintea apostolilor şi rugîndu-să, pusără spre ei mînile.

7 Şi cuvîntul lui Dumnezău creştea şi să înmulţia numărul ucenicilor în Ierosalim, foarte, iară mulţi şi den popi îngăduia credinţei.

Între carii era Ştefan plin de credinţă.

8 Iară Ştefan, plin de credinţă şi de puteare, făcea ciude şi seamne mari întru oameni.

9 Deci să sculară unii den sinagoga carea să chiamă a livertinilor şi a chirineilor şi a alexandrianilor şi acelor den Chilichia şi den Asia, de să pritcia cu Ştefan.

10 Şi nu putea sta împrotiva înţelepciunii şi duhului cu carele grăia.

Prinsără-l.

11 Atunci adusără ei neşte bărbaţi carii zicea că: Am auzit pre el grăind cuvinte de hulă spre Moisi şi spre Dumnezău.

12 Deci învitară pre oameni, şi bătrînii şi cărtularii, şi curund apucară pre el şi-l dusără la săbor.

Pîrăscu-l c-au călcat leagea lui Moisi.

13 Şi stătură mărturisitori minciunoşi, carii zicea: Omul acesta nu părăseaşte de-a grăi cuvinte de hulă spre acest sfînt loc şi spre leage.

14 Că am auzit pre el zicînd că Iisus Nazarineanul va sparge locul acesta şi va schimba rînduialele carele ne-au dat noao Moisi.

15 Şi căutînd spre el toţi carii şădea în săbor, văzură faţa lui, ca o faţă de înger.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.