×

Dimensiunea fontului:

Noul Testament de la Bălgrad

Faptele Sfinţilor Apostoli carea au scris Sfîntul Luca

Capitolul 3

Pătru cu Ioan, mergînd în besearecă, vindecă şchiopul.

1 După aceastea, Pătru şi Ioan mergea în besearecă, la rugăciune, în al noaole ceas.

2 Şi un om, şchiop fiind den zgăul mîni-sa, purta-l, pre carele-l punea în toate zilele, la uşa besearecii, carea să chiamă „îmfrîmseţata”, să ceae milostenie de la ceia ce mergea în besearecă.

3 Acela văzînd pre Pătru şi pre Ioan vrînd să între în besearecă, cerea de la ei milostenie.

4 Iară căutînd Pătru spre el, cu Ioan, zise: Caută spre noi.

5 Iară el căuta spre ei, păindu-i că va lua ceva de la ei.

6 Iară Pătru zise: Argint şi aur n-am, iară ce am, aceaia-ţi dau, în numele lui Iisus Hristos Nazarineanul. Scoală-te şi îmblă.

7 Şi prinzîndu-i lui mîna cea dereaptă, rădică pre el. Atunceaşi i să întăriră lui picioarele şi gleznele.

8 Şi sărind, stătu, şi îmbla şi întră cu ei în besearecă, îmblînd şi sărind şi lăudînd pre Dumnezău.

Mulţimea cura să vază minune.

9 Şi văzu pre el toată mulţimea, îmblînd şi lăudînd pre Dumnezău.

10 Şi cunoscură pre el că acela era carele, pentru milostenia, şedea lîngă înfrîmsăşată uşa a besearecii, şi să împlură de minune şi de spaimă de ce să tîmplă lui.

11 Iară ţiind şchipul cel vindecat de Pătru şi de Ioan, alergară cătră ei toţi oamenii, la tîrnaţul ce să chiamă a lui Solomon, înspămîntaţi.

Taina spăsenii spune pre Hristos.

12 Iară văzînd Pătru răspunse cătră oameni: Bărbaţi israilteani, ce vă miraţi de aceasta? Au spre noi ce căutaţi, ca cum am fi făcut noi, cu putearea au cu bunătatea noastră, pre acesta să îmble?

13 Dumnezăul lui Avraam şi a lui Isaac şi a lui Iacov, Dumnezăul părinţilor noştri proslăvit-au pre Fiul Lui, pre Iisus, pre carele voi L-aţi dat şi vă lepădat de El înaintea feaţei lui Pilat, giudecînd el să-L sloboază.

Certa nehărnicia lor.

14 Iară voi de sfîntul şi dereptul ve lăpădat, şi cerut pre un bărbat omorîtoriu să vă dăruiască voao.

15 Iară pre Începătoriul vieţii omorîtu-L-aţi, pre carele Dumnezău Îl învise den morţi, căruia noi sîntem mărturii.

Şi pohtia de la ei credinţă.

16 Şi pentru credinţa numelui Lui, pre acesta carele vedeţi şi-l ştiţi, întări-l numele Lui, şi credinţa carea e pentru El deade lui această sănătate întreagă, înaintea voastră tuturor.

17 Şi acum, fraţilor, ştiu că, pentru neştiinţă, aceasta aţi făcut, ca şi mai marii voştri.

18 Iară Dumnezău, cealea ce le vestise cu rostul a toţi prorocii Lui, a păţi Hristosul Lui, împlu aşa.

19 Pocăiţi-vă, derept aceaia, şi vă înturnaţi, să să şteargă păcatele voastre, după ce vor veni vremile răcorii de la faţa Domnului.

20 Şi va trimite pre cel ce-i propoveduit voao, pre Iisus Hristos.

21 Pre carele ceriul să cade să-L primească, pînă în vremile ce va tocmi toate, de carele grăi Dumnezău pren rostul a toţi sfinţii Lui proroci den veaci.

22 Că Moisi zise cătră părinţi, că proroc va scula voao Domnul Dumnezăul vostru, den fraţii voştri, ca şi mine: pre Acela să ascultaţi de toate ce va grăi voao.

23 Şi va fi tot sufletul carele nu va asculta pre prorocul acela, piarde-l-va den oameni.

24 Şi toţi prorocii, de la Samuil şi după aceaia, cîţi au grăit, vestiră zilele aceastea.

25 Voi sînteţi fii prorocilor şi a legăturii ce făcu Dumnezău cu părinţii voştri, grăind cătră Avraam „Şi în sămînţa ta să vor blagoslovi toate femeile pămîntului”.

26 Voao întîiu Dumnezău, rădicînd pre Fiul Lui, pre Iisus, trimease pre El să blagoslovească pre voi, ca să vă întoaceţi voi fietecarele den răutăţile voastre.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.