×

Dimensiunea fontului:

Noul Testament de la Bălgrad

Faptele Sfinţilor Apostoli carea au scris Sfîntul Luca

Capitolul 25

Fist viind în locul lui Felix.

1 Iară Fist venind în deregătorie, după trei zile, sui în Ierosalim den Chesaria.

2 Şi stătură înaintea lui popa cel mare şi mai marii dentre jidovi, împrotiva lui Pavel, şi rugară pre el,

3 Pohtind să le facă voia împrotiva lui, să-l chiame în Ierosalim, puind leşuitori să-l omoară pre el, pre cale.

4 Iară Fist răspunse să-l ţînă pre Pavel în Chesaria, că el încă curînd va mearge acolo.

5 Şi carii pot dentre voi să pogoare dempreună, şi să iaste în cest bărbat vro vină, pîrască pre el.

Porunci să aducă înainte pre Pavel.

6 Lăcui derept aceaia, la ei, nu mai mult de zeace zile, şi pogorî în Chesaria; a doao zi, şăzînd la giudecată, porunci să aducă pre Pavel.

7 Pre carele aducîndu-l, luară-l împregiur jidovii ce pogorîse den Ierosalim, multe şi greale vine aducînd spre Pavel, cealea ce nu le putea adevăra.

8 Şi dîndu-şi el sama, zicea că: Nece în leagea jidovilor, nece în besearecă, nece spre împăratul, n-am greşit.

9 Iară Fist, vrînd să afcă pre voe jidovilor, răspunzînd lui Pavel, zise: Vrea-vei să sui în Ierosalim şi acolo să te giudeci de aceastea, de mine?

10 Şi zise Pavel: La giudecata împăratului stau, unde mi să cade a mă giudeca; nemică n-am greşit jidovilor, cum şi tu bine ştii.

Pavel mută leagea la împăratul.

11 Iară de am greşit, sau am făcut ceva să mi să cază moarte, nu mă trag a nu muri; iară de nu iaste nemică de carele aceştea mă pîrăscu, nime nu mă poate da lor; iau-mă pre împăratul:

12 Atunci Fist vorovindu-să cu săborul răspunse: Pre împăratul te-ai luat şi la împăratul ţi-e a mearge.

13 Iară deaca trecură cîteva zile, Agrippa craiu şi Vernichie pogorîră în Chesaria să să adune cu Fist.

Fist lui Agripa craiu spune lucrul lui Pavel.

14 Şi trecînd multe zile acolo, Fist spuse craiului lucrul lui Pavel, zicînd: Un bărbat iaste lăsat de Felix, în prinsoare.

15 De carele fiind eu în Ierosalim, venit-au înaintea mea mai marii popilor şi bătrînii jidovilor, cerînd spre el giudecată.

16 Cărora am răspunsu că nu iaste obiceaiul rimleanilor să dea pre vreun om la pierzare, pînă nu va avea mainte cel pîrît pîrîşii lui de faţă, pînă nu vor da şi lui loc să să îndereapte de vină.

17 Iară deaca veniră ei acicea, fără nece o zăbavă, a doao zi şăzînd la giudecată, poruncit-am să aducă bărbatul.

18 A căruia pîrăş, stînd înainte, nece o vină nu-i băga de carele gîndiam eu.

19 Iară numai neşte întrebături de rătăcirea lor avea spre el, şi de un Iisus mort, pre carele zicea Pavel a fi viu.

20 Şi îndoindu-mă eu de întrebările acealea, ziş: Au vreare-are să meargă în Ierosalim, şi acolo să să giudece de aceastea?

21 Iară Pavel luîndu-să să să ţie la giudecata împăratului, poruncit-am să-l ţie pre el pînă-l voiu trimite la împăratul.

22 Iară Agripa zise cătră Fist: Vreare-aş şi eu să auz pre acel om. El zise: Mîine-l vei auzi pre el.

Şi-l duce înaintea lui.

23 Iară a doao zi, viind Agrippa cu Vernichia cu multă fălie, şi întrînd în polată cu căpitanii şi cu oamenii mai mari ai oraşului, şi porunci Fist să aducă pre Pavel.

24 Atunci zise Fist: Agrippo craiu, şi toţi carii sînteţi cu noi bărbaţi, vedeţi pre acesta pentru carele toată mulţimea de jidovi m-au aflat pre mine în Ierosalim şi acicea strigînd că nu i să cade lui mai mult să fie viu.

25 Iară eu înţelegînd pre el că nece o vină de moarte n-ară fi făcut, şi el încă s-au luat pre împăratul, gîndit-am să trimeţ pre el.

26 De carele ce să scriu cu adevăr domnu-mieu n-am: derept aceaia l-am adus pre el înaintea voastră, şi mai vîrtos înaintea ta, Agrippo craiu, cum întrebîndu-l, să ştiu ce voiu scrie.

Să-i ia sama lui.

27 Că necuviinţă mi să pare a-l trimite legat şi vinele lui să nu le arăt.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.