×

Dimensiunea fontului:

Noul Testament de la Bălgrad

Faptele Sfinţilor Apostoli carea au scris Sfîntul Luca

Capitolul 24

Pîrîndu-l Tertulie, Pavel îşi dă sama.

1 Iară după cinci zile, pogorî popa cel mai mare, Anania, cu bătrînii şi cu un urătoriu, anume Tertulie, carii stătură înaintea deregătoriului, împrotiva lui Pavel.

2 Iară chemîndu-l înainte, începu a-l pîrî Tertulie, zicînd:

3 Ştiind că în multă pace sîntem pentru tine, şi că multe ai îndereptat cu înţelepţia ta, în ceastă rudă, tutindinile şi în toată vreamea, cunoaştem, cinstite Felixe, cu mare mulţemită.

4 Iară să nu te ţîn cu cuvinte multe, rogu-te să ne asculţi pre noi pre scurt, pentru blînzia ta.

5 Aflat-am pre acest bărbat veninat, carele face rădicare şi gîlceavă, a toţi jidovii carii sînt preste toată lumea şi mai marele eresului nazarineanilor,

6 Care şi beseareca au ispitit să o spurce, pre carele prinzîndu-l, după leagea noastră vream să-l giudecăm.

7 Iară venind Lisia căpitanul, cu mare puteare, îl luo de mînile noastre,

8 Porîncind pîrîşilor lui să vie la tine, den carele vei putea însuţi înţeleage, să-l veri întreba, de toate de aceastea de carele îl pîrîm noi pre el.

9 Iară jidovii încă zisără: Aceastea aşa sînt.

10 Iară Pavel răspunse, arătîndu-i deregătoriului să grăiască: Ştiind pre tine, că de mulţi ani fiind giudecătoriu limbiei aceştiia, pentr-aceaia mai cu bună voe voiu răspunde de acealea ce-s de mine.

11 Că tu poţi şti că nu-s mia mult de doaosprăzeace zile, dă cîndu mă suiu în Ierosalim, să mă rog.

12 Şi în besearecă încă nu mă aflară pritcindu-mă cu cineva sau val făcînd în mulţime, nece în sinagoghi, nece în oraş.

13 Nece vor putea adevăra de cealea ce mă pîrăscu acum pre mine.

14 Iară eu mărturisescu ţie aceasta, cum după calea ceaia carea o chiamă eres, aşa slujescu Dumnezăului părinţilor miei, cît crez toate carele-s scrise în leage şi în proroci.

15 Avînd nădeajde în Dumnezău, carea şi ei aşteaptă învierea carea va să fie a morţilor, derepţilor şi nederepţilor.

16 Într-aceaia mă nevoescu să aibu şi eu ştiinţă sufletească fără zminteală, înaintea lui Dumnezău şi înaintea oamenilor, pururea.

17 Iară după mulţi ani, veniu să fac milostenie în ruda mia, şi jărtve.

18 Între carele mă aflară pre mine curăţit în besearecă, nu cu mulţime, nece cu gîlceavă, iarăşi neşte jidovi den Asia.

19 Carii au vrut trebui să fie acicea, să mă pîrască, să au ceva împrotiva mia.

20 Au aceştea să spue să au aflat întru mine vro nedereptate, cînd stam eu în săbor,

21 Fără numai den cest glas, cu carele am strigat întru ei de învierea morţilor, mă chem în giudecată de voi, astăzi.

22 Iară auzind aceastea Felix, lăsă-i atunci zicînd: După ce voiu întreba mai bine de acea cale, cînd va veni Lisia căpitanul, voiu socoti lucrul vostru.

23 Şi porunci sutaşului să păzească pre Pavel şi să-l slăbească den legături, şi nece pre unul dentr-ai lui să nu-l oprească a-i sluji, sau a veni cătră el.

24 Iară după cîteva zile, mergînd Felix cu Drosila, muiarea lui, carea era jidovă, chiemă pre Pavel şi auzi pre el de credinţa carea e în Hristos.

Deregătoriului şi muerii lui, pre Hristos Îl propoveduiaşte.

25 Iară grăind el, de dereptate şi de opritură şi de giudeţul ce va să fie, spăimat Felix răspunse: Acum pasă, iară avînd prilej, te voiu chema tine.

Nădăjduind în deşărt Felix că-i va da Pavel bani.

26 Şi acesta nădăjduindu împreună că-i va da lui, Pavel, bani, ca să-l sloboază, derept aceaia, ades chema pre el, vorovia cu el.

Eşind den deregătorie, lăsă pre Pavel prinsu.

27 Iară împlîndu-să doi ani, luo altul, după Felix, pre Porchie Fist, iară vrînd să facă pre voe Felix jidovilor, lăsă pre Pavel legat.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.