×

Dimensiunea fontului:

Noul Testament de la Bălgrad

Faptele Sfinţilor Apostoli carea au scris Sfîntul Luca

Capitolul 23

Pre Pavel, dîndu-şi sama.

1 Iară Pavel, căutînd spre săbor, zise: Fraţilor bărbaţi, eu cu toată ştiinţa bună am slujit lui Dumnezău pînă în ceastă zi.

Anania porunci să-l lovească cu palma preste obraz pre Pavel.

2 Dară Anania, mai marele popilor, porunci celora ce sta să-l bată preste gură.

3 Atuncea zise Pavel cătră el: Bate-te-va pre tine, Dumnezău, păreate înălbit, că tu şezi giudecînd pre mine după leage, şi împrotiva legii porunceşti să mă bată.

4 Iară ceia ce sta zisără: Pre popa cel mai mare blastămi?

5 Şi zise Pavel: N-am ştiut, fraţilor, că iaste popa cel mai mare, că e scris, mai marelui oamenilor rău să nu-i grăeşti.

6 Iară înţelegînd Pavel că o parte iaste saduchei, iară alta farisei, strigă în săbor: Bărbaţi fraţi, eu fariseu sînt, fecior de fariseu, pentru nădeajdea şi pentru învierea morţilor sînt chemat în giudecată.

Scorneaşte-să între pîrîşi îndărăpniciuni.

7 Iară grăind el aceastea, scorni-să îndărăpnicie în farisei şi între saduchei şi să răsfiră mulţimia.

8 Că saducheii zic că nu iaste învire, nece înger, nece duh; iară fariseii amîndoao le credu.

9 Scorni-se derept însă strigare mare, şi sculîndu-să cărtularii den partea fariseilor, de să pritcia zicînd: Nece un rău nu aflăm în cest om; iară să i-au grăit lui duhul sau îngerul, să nu ne protivim lui Dumnezău.

10 Iară fiind sfadă mare, să temu căpitanul, să nu rumpă pre Pavel ei; porunci să pugoară vitaeji să-l apuce pre el den mijlocul lor, şi să-l ducă în tabără.

Mîngîe Dumnezău pre Pavel.

11 Iară în noaptea care veni, stînd Domnul înainte-i, zise: Încreade-te, Pavele, că cum ai mărturisit de Mine în Ierosalim, aşa ţi să cade şi în Roma a mărturisi.

12 Iară deaca să făcu zuo, strînsără-se unii den jidovi şi să giurară în eişi, zicînd, nece vor mînca, nece vor bea, pînă nu vor omorî pre Pavel.

13 Şi era mai mulţi de patruzeci, carii făcuse acesta giurămînt.

De hiclenia jidovilor.

14 Carii mearsără la popii cei mai mari şi la bătrîni şi zisără: Cu giurămînt ne-am giurat pre noi, nemică să nu gustăm, pînă nu vom omorî pre Pavel.

15 Acum derept aceaia, spuneţi căpitanului den voia săborului, ca mîine să-l scoaţă la voi, cum aţi vrea mai adevărat a întreba de cealea ce-s de el; iară noi, mainte de ce să va apropia, gata sîntem a omorî pre el.

16 Iară deaca auzi feciorul surorii lui Pavel hicleşugul, mearse şi întră în tabără, deade veaste lui Pavel.

17 Iară Pavel, chemînd unul den sutaşi, zise: Du pre cest voinic la căpitanul, că are oarece să-i spue lui.

18 Iară el luîndu-l pre el, duse-l cătră căpitanul şi zise: Pavel cel legat m-au chemat de m-au rugat să aduc pre cest voinic cătră tine, avînd oarece a-ţi grăi.

19 Şi prinzîndu-l de mînă căpitanul, şi-l duse în laturi şi-l întrebă: Ce iaste carele vei să-i spui?

Căpitanul ştiind lucrul, îl trimease la Filix deregătoriul.

20 Iară el zise că jidovii s-au sfătuit să te roage ca mîine să duci pre Pavel în săbor, ca cum ară vrea mai adevărat să întreabe ceva de el.

21 Iară tu nu-i creade pre ei, că-l aleşuescu dentru ei bărbaţi mai mulţi de patruzeci, carii s-au giurat că nece vor mînca, nece vor bea, pînă nu-l vor omorî pre el. Acum gata sînt, aşteptînd de la tine ce le veri zice.

22 Iară căpitanul, derept aceaia, slobozi pre voinic, poruncind lui nemuruia să nu spui că i-ai zis lui aceastea.

23 Şi chemînd pre doi den sutaşi, zise: Gătiţi doao sute de viteaji, ca să meargă pînă în Chesaria, şi şaptezeci de călăraşi, şi fuştaşi doao sute, den al treile ceas de noapte.

24 Şi dobitoace încă să gătească, să pue pre Pavel să-l petreacă în pace, pînă la Filix deregătoriul.

25 Scriind şi carte, în carea aşa era:

26 Claudie Lisia, cinstitului deregătoriu, lui Felix, sănătate.

27 Pre acest bărbat, prinsu de jidovi, cînd vrea să-l omoară, sosiu cu viteaji şi-l scoş, înţelegînd că e rimlean.

28 Şi vrînd a-i şti vina pentru ce-l pîrăscu, dus-am pre el în săborul lor.

29 Şi-l aflaiu că-l pîrăscu pentru întrebarea legiei lor, şi nece o vină n-ară avea, pren carea i s-ară cădea moarte au prinsoare.

30 Iară deaca-mi deaderă de ştire că jidovii leşuescu după el, numaidecît trimeş pre el al tine, lăsînd şi pîrîşilor, să au ceva împrotivă-i, spue înaintea ta. Să fii sănătos.

31 Iară viteajii, cum era poruncit lor, luîndu-l pre Pavel, dusără-l noaptea în Antipatrida.

32 Iară a doao zi, lăsară pre călăraşi să meargă cu el, ei să întoarsără în tabără.

33 Carii veniră în Chesaria, şi deaderă cartea deregătoriului, stătură înaintea lui şi pre Pavel.

34 Iară cetind deregătoriul cartea, întrebă den care ţînut şi deaca înţelease că iaste den Chilichia,

35 Zise: Auzi-voiu pre tine cînd vor veni şi pîrîşii tăi aici. Şi porunci în tîrnaţul lui Irod să-l păzăscă pre el.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.