×

Dimensiunea fontului:

Noul Testament de la Bălgrad

Faptele Sfinţilor Apostoli carea au scris Sfîntul Luca

Capitolul 2

Apostolii.

1 Şi cînd au vreut veni zuoa Rusaliilor, era toţi cu o voe, într-acelaşi loc.

2 Atunci fu de pripă sunet den ceriu, cum ară fi sunetul a unui vînt suflînd tare, carele împlu toată casa unde era şăzînd.

3 Şi să arătară lor împărţite limbile ca focul, şi ţăzu pre toţi fiecarele de ei.

Să împlură de Duhul Sfînt.

4 Şi să împlură toţi de Duhul Sfînt şi începură a grăi într-alte limbi, cum le da lor acel Duh a grăi.

5 Iară era în Ierosalim lăcuitori jidovi, bărbaţi credincioşi dentru toate limbile carele-s supt ceriu.

6 Şi scornindu-să aceasta veaste, să adună mulţime şi să opăciia că auzia fietecarele de ei, grăind în limba lor, pre ei.

7 Mira-să toţi şi să ciuda, zicînd unii cătră alalţi: Iată, au nu sînt aceştea ce grăescu, toţi galileiani?

Grăiia în multe limbi.

8 Dară cum auzim noi pre ei grăind fieşcarele în limba noastră, întru carea ne-am născut?

9 Parteani şi mideani şi elamiteani, şi carii viem în Mesopotamia, în Iudea şi în Capadochia, în Pont şi întru Asia.

10 În Frighia şi în Pamfilia, în Eghipet şi în ţînutul Leviei carea e lîngă chirinei, şi jălearii rimleani, jidovi şi veniţi.

11 Criteani şi araviani, auzim grăind ei, în limbile noastre, mărirea lui Dumnezău.

12 Şi să mira toţi, şi să îndoia, zicînd unul cătră altul: Dară ce va să fie aceasta?

Le zicea că-s beaţi.

13 Iară alţii bătea-şi gioc, zicînd că sînt plini de vin dulce.

14 Iară stînd Pătru cu cei unsprăzeace, rădică glasul lui, şi grăi lor, zicînd: Bărbaţi jidovi, şi voi toţi carii viaţi în Ierosalim, aceasta voao să vă fie în ştire, şi luaţi în urechi cuvintele meale.

Pătru să scoală şi povesteaşte pre Iisus că-i Mesia.

15 Că nu-s beaţi aceştea, cum vă să pare voao, fiind numai trei ceasuri de zuo.

16 Ce aceasta iaste carea e zisă de prorocul Ioil.

17 Şi va fi în vreamea de apoi (zice Domnul), vărsa-voiu den Duhul Mieu spre tot trupul; şi vor proroci feciorii voştri şi featele voastre, şi tinerii voştri vederi vor vedea, şi bătrînii voştri visuri vor vedea.

18 Şi spre slugile Meale, şi spre slujnicile Meale, în zilele aceale, voiu vărsa den Duhul Mieu, şi vor proroci.

19 Şi voiu face ciude în ceriu sus, şi seamne pre pămînt gios, sînge şi foc şi pară de fum.

20 Soarele să va întoarce întru întunearec, şi luna întru sînge, mainte pînă nu va veni zuoa Domnului cea mare şi luminată.

21 Şi va fi tot cela ce va chema numele Domnului într-agiutoriu, mîntui-să-va.

22 Bărbaţi israilteani, ascultaţi cuvintele aceastea. Iisus Nazarineanul, bărbat de la Dumnezău adevărat, întru voi cu mari fapte şi minuni şi seamne care le făcu, pren El, Dumnezău, în mijlocul vostru, cum ştiţi şi voi.

23 Acesta den sfatul şi din ştiinţa lui Dumnezău, de vecie datu-i, carele luîndu-L cu mînile voastre necurate, răstignindu-L, L-aţi omorît.

24 Pre carele Dumnezău L-au sculat, dezlegînd durerile morţii, pentru că nu putea fi să-L ţie ia pre El.

25 Că David zice de El: Pus-am pre Dommul înaintea mea pururea, că de-a dereapta mea iaste, ca să nu mă clătescu.

26 Derept acea, să veseleaşte inima mea, şi să bucură limba mea, încă şi trupul mieu să odihneaşte spre nădeajde.

27 Că nu vei lăsa viaţa mea în mormînt, nece veri lăsa pre sfîntul Tău a vedea putregiune.

28 Arătatu-mi-ai cărările vieţii, şi mă veri împlea de bucurie înaintea feaţei Tale.

29 Bărbaţi fraţi, slobod mi-e aiave a grăi cătră voi de patriarhul David, că el au şi murit, şi l-au îngrupat, şi mormîntul lui iaste întru noi, pînă în zuoa de astăzi.

30 Derept aceaia, proroc fiind, şi ştiind că cu giurămînt să giură Dumnăzăului, den rodul ventrelor lui, den cîtu-i trup, a rădica pre Hristos, să şază spre scaunul lui.

31 Mainte ştiind, grăit-au de învierea lui Hristos, că nu să lăsă viaţa Lui în mormînt, nece trupul Lui să simţă putrejiunea.

32 Pre acesta Iisus învise-L Dumnezău, căruia toţi noi sîntem mărturii.

33 Derept aceaia, cu dereptatea lui Dumnezău S-au înălţat, şi făgăduitul Duhului Sfînt de la Tatăl, vărsă-să aceasta carea acum voi vedeţi şi auziţi.

34 Că nu David s-au suit în ceriu, ce însuşi zice: Zise Domnul, Domnului mieu, şăzi de-a dereapta Mea

35 Pînă voiu pune pizmaşii Tăi, scaun picioarelor Tale.

36 Cu adevăr să înţeleagă toată casa lui Israil, că Domnu şi Hristos pre El feace Dumnezău, pre acesta Iisus pre carele voi L-aţi răstignit.

Pre ascultătorii îi îndeamnă spre pocăinţă.

37 Iară carii auziră aceastea să mîhniră cu inimile şi zisără cătră Pătru şi cătră alalţi apostoli: Ce vom face, fraţilor bărbaţi?

38 Iară Pătru zise cătră ei: Pocăiţi-vă şi să se boteaze fietecarele de voi, întru numele lui Iisus Hristos, întru ertăciunea păcatelor. Veţi lua darul Sfîntului Duh.

39 Că a voastră iaste făgăduita, şi a feciorilor voştri, şi a tuturor carii-s venitori după voi, vare pre cîţi chiamă Domnul Dumnezăul nostru.

40 Şi cu alte cuvinte, cu mai multe, ruga şi îndemna pre ei, zicînd: Despărţiţi-vă de ruda aceasta rea.

41 Iară carii cu drag primiră cuvîntul lui, să botezară şi să adaosără, într-aceaia zi, suflete ca la trei mie.

42 Şi era rămîind întru învăţătura apostolilor şi întru împreunare şi în frîmtura pîinei şi întru rugăciuni.

43 Şi să scorni frică tuturora, şi multe ciude şi seamne, de apostoli să făcea.

44 Şi toţi ceia ce credea era în acel loc, şi le era toate depreună.

45 Şi uricurile şi avuţiile vindea, şi le împărţia aceastea tuturor, varecăruia ce-i trebuia.

46 Iară în toate zile rămînea cu o inimă în besearecă, frîngînd pren case pîine, mînca cu bucurie şi cu smerenia inimii,

47 Lăudînd pre Dumnezău, şi avînd voe înaintea a toţi oamenii, iară Domnul adaogea, în toate zilele, adunarea celora ce era a să spăsi.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.