×

Dimensiunea fontului:

Noul Testament de la Bălgrad

Faptele Sfinţilor Apostoli carea au scris Sfîntul Luca

Capitolul 15

1 Şi unii pogorînd den Iudea, învăţa pre fraţi şi zicea că „să nu vă veţi tăia împregiur, după obiciaiul lui Moisi, nu veţi putea să vă spăsiţi.”

În Antiohia unii vrea să pue giugul legii spre credincioşi.

2 Şi fu sfadă mare împrotiva lui Pavel şi Varnavei, rînduiră să sue Pavel şi Varnava şi alţii dentru ei, cătră apostoli şi cătră preazviteri, în Ierosalim, pentru întrebarea aceasta.

3 Iară ei, duşi de la adunarea credincioşilor, îmblară pren Finichia şi Samaria, povestind că s-au întors limbile şi făcea bucurie mare tuturora fraţilor.

4 Iară deaca veniră în Ierosalim, primiră-i adunarea credincioşilor şi apostolii şi bătrînii, şi vestiră cîte făcu Dumnezău cu ei.

Sfătuescu-să de acest lucru apostolii.

5 Şi să sculară unii dentr-înşi, den leagea fariseilor, carii crezuse, grăind că să cade a tăia împregiur pre ei, şi a porunci să ţie leagea lui Moisi.

6 Adunară-să derept aceaia apostolii şi preazviterii, să socotească de acest lucru.

7 Iară fiind multă pritce, sculîndu-să Pătru, zise cătră ei: Fraţilor bărbaţi, voi ştiţi că pre mine Dumnezău de mult m-au ales între voi, cum den gura mea să auză păgînii cuvîntul Evangheliei şi să crează.

8 Şi Dumnezău, carele şti inimile, dat-au lor mărturie, dînd lor Duhul Sfînt, cum şi noao.

9 Şi nemic n-au usebit între noi şi între ei, cu credinţă curăţind inimile lor.

10 Dară acum, ce ispitiţi pre Dumnezău, a pune giugul spre cerbicea ucenicilor, carele nice părinţii noştri nice noi nu-l putum purta?

11 Ce pren mila Domnului nostru Iisus Hristos, creadem că ne vom spăsi ca şi aceia.

12 Şi tăcu toată mulţimea, şi ascultară pre Varnava şi pre Pavel povestind cîte au făcut Dumnezău seamne şi ciude între păgîni, pren ei.

13 Iară după ce tăcură, răspunse Iacov zicînd: Fraţilor bărbaţi, ascultaţi-mă.

14 Simeon spuse cum Dumnezău întîiu au socotit păgînii să-şi ia den ei oamenii numelui Său.

15 Şi cu aceasta, să tocmescu cuvintele prorocilor, cumu e scris.

16 După aceastea Mă voiu întoarce şi voiu zidi cortul lui David cel căzut, şi spărturile lui le voiu înnoi şi-l voiu rădica.

17 Ca să caute alalţi oameni pre Domnul şi toate limbile spre carele să chiamă numele Mieu, zice Domnul care le face aceastea toate.

18 Şi şti Dumnezău den veac toate faptele sale.

Ce să cade să facă.

19 Derept aceaia, mie mi să pare a nu supăra pre aceia carii să întorcu den păgîni cătră Dumnezău,

20 Ce să scriem lor să să ferească de spurcăciunea idolilor şi de curvie şi de mortăciuni şi de sînge.

21 Că Moisi den zilele de demult pren toate cetăţile are carii îl propoveduescu pre el, şi în sinagoghi în toate sîmbetele să ceteaşte.

22 Atuncea le plăcu apostolilor şi preazviterilor cu toată adunarea credincioşilor, bărbaţi aleşi dentru ei să trimeaţă întru Antiohia, cu Pavel şi cu Varnava, pre Iuda carele să chema Varsav şi pre Sila, carii era mai mari între fraţi.

Pren scrisori le arătară.

23 Scriind prin mînile lor: apostolii şi preazviterii şi fraţii, acelora carii sînt întru Antiohia şi în Siria şi în Chilichia, fraţilor den păgîni, închinăciune.

24 Pentru că am auzit că unii dentru noi eşind, au turburat pre voi cu cuvinte, opăcind sufletele voastre, zicînd să vă tăiaţi împregiur şi să ţineţi leagea cărora noi n-am poruncit.

25 Plăcutu-ne-au noao, carii ne-am adunat cu o inimă, bărbaţi aleşi a trimite la voi, cu iubiţii noştri Pavel şi Varnava,

26 Oameni carii şi-au dat viaţa lor pentru numele Domnului nostru Iisus Hristos.

27 Trimes-am derept aceaia şi pre Iuda şi pre Sila, carii şi cu cuvîntul vor spune acealea.

28 Că plăcu Duhului Sfînt şi noao, nemică mai mult să nu punem voao greutate, fără numai aceastea de treabă.

29 Să vă feriţi de jărtvele idolilor şi de sînge şi de sugrumate şi de curvie, de carele de vă veţi păzi, bine veţi face. Şi fiţi sănătoşi.

30 Iară ei, tremeşi, veniră întru Antiohia şi, adunîndu-să mulţime, deaderă cartea.

31 Carea cetindu-o, să bucurară de mîngîiare.

32 Iară Iuda şi Sila, şi ei proroci fiind, cu cuvinte multe îndemnară pre fraţi şi-i întăriră.

33 Şi fiind acolo vreame cîtăva, lăsară-i cu pace fraţii cătră apostoli.

34 Iară Silei îi plăcu să rămîe acolo.

35 Iară Pavel şi Varnava lăcuiră în Antiohia, învăţînd şi propoveduind şi cu alţii, cu mulţi, cuvîntul Domnului.

Pavel să despărţi de Varnava, adunarea credincioşilor den Asia o socoti.

36 Iară după cîteva zile, zise Pavel cătră Varnava: Să ne înturnăm, să vedem pre fraţii noştri prin toate oraşăle, întru carele am propoveduit cuvîntul Domnului, să vedem cum sînt.

37 Iară Varnava vrea să ia cu el şi pre Ioan ce-l chiema Marco.

38 Iară lui Pavel i să părea că nu să cade să-l ia cu ei, pentru că să despărţise de ei în Pamfilia şi n-au fost soţ cu ei în acela lucru.

39 Şi atîta să pritciră, cît să despărţiră unul de alt, şi Varnava, luînd pre Marcu, mearsără pre mare, în Chipru.

40 Iară Pavel, alegînd pre Sila, eşi, dîndu-l fraţii milei lui Dumnezău.

41 Îmbla pren Siria şi Chilichia, întrînd în adunările credincioşilor.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.