×

Dimensiunea fontului:

Noul Testament de la Bălgrad

Faptele Sfinţilor Apostoli carea au scris Sfîntul Luca

Capitolul 12

Irod pre Iacov cu sabiia-l tăe.

1 Iară într-aceaia vreame, puse-şi Irod craiu mînile să facă rău unora ce era den adunarea credincioşilor.

2 Şi omorî pre Iacov, fratele lui Ioan, cu armă.

3 Şi văzînd că iaste pre voia jidovilor, adaose să prinză şi pre Pătru (şi era zilele azimelor).

Pre Pătru îl băgă în temniţă.

4 Carele-l şi prinse, aruncă-l în temniţă, dîndu-l de patru ori a patru viteaji să-l păzească pre el;: vrînd după paşti să-l scoaţă pre el oamenilor.

5 Şi pre Pătru îl păzia în temniţă; iară rugăciuni era neîncetat de la adunarea credincioşilor la Dumnezău, pentru el.

6 Iară cînd vrea să-l scoaţă pre el Irod, în noaptea aceaia Pătru durmia între doi viteaji, legat cu doao lanţure, iară păzitorii înaintea uşii, păzia temniţa.

7 Şi iată, îngerul Domnului veni, şi lumină străluci în temniţă, clătind pre Pătru de coaste stîrni-l, zicînd: Scoală curînd. Şi-i căzură lanţurile de pre mînile lui.

Îngerul îl slobozi.

8 Şi zise îngerul cătră el: Încinge-te şi-ţi leagă încălţămintele tale. Şi făcu aşia; şi zise lui: Îmbracă-te în veşmîntul tău şi vino după mine.

9 Şi eşind, mearse după el, şi nu ştia că iaste adevăr ce fu pren înger, ce-i părea că veade o vedeare.

10 Deaca trecură straja dentîiu şi a doao, veniră la poarta cea de fier carea duce în oraş, şi de sine să deşchise lor; şi eşind trecură o uliţă, şi acieşi să duse îngerul de la ei.

11 Şi Pătru, viindu-şi în fire, zise: Acum cu adevăr cunoscu că au trimes Domnul pre îngerul Lui şi mă scoase den mînile lui Irod şi din toată aşteptarea oamenilor jodoveşti.

12 Iară socotind veni în casa Mariei, mumei lui Ioan care să chiamă Marco, unde era mulţi strînşi şi rugîndu-să.

13 Iară bătînd Pătru în uşa tîrnaţului, mearse o fată să asculte, ce o chiamă Rodi.

14 Carea cunoscînd glasul lui Pătru, de bucurie, nu deşchise lui uşia, ce, alergînd înlăuntru, spuse că Pătru stă înaintea uşăi.

15 Iară ei cătră ea zisără: Nebuneşti. Iară ia să giura că e aşia, iară ei zicea: Îngerul lui iaste.

16 Iară Pătru neîncetat suna. Deaca-i deşchisără, văzură pre el şi să mirară.

17 Iară el arătă lor cu mîna să tacă, spuse lor cum l-au scos pre el Domnul den temniţă, şi zise: Daţi ştire lui Iacov şi fraţilor, aceastea. Şi eşind, mearse într-alt loc.

18 Iară deaca să feace zuoa, era gîlceavă mare între viteaji, ce s-au tîmplat lui Pătru.

19 Iară Irod, căutînd pre el şi neaflîndu-l, căută leage pre păzitori, şi porunci să-i ducă pre ei la chin; şi pogorînd den Iudea în Chesaria, de lăcuia.

Craiu pre tireani să mînie.

20 Şi era Irod mînios spre tireani şi sidoneani, carii cu o inimă veniră la el, şi amegind pre Vlast, mai marele postealnic a lui craiu de cerea pace, pentru căce să hrănia ţînturele lor den pămîntul craiului.

Şi să dezmînie.

21 Iară la o zi rînduită, Irod, îmbrăcat în veşmînt crăescu, şi şăzînd în scaun a giudeca, grăia cătră ei.

Şi pohtindu-şi şie cinste dumnezeiască.

22 Iară oamenii striga: Glasul lui Dumnezău, şi nu-i a omului.

Rozîndu-l viermii, muri.

23 Şi numaidecît îl bătu pre el îngerul Domnului, pentru ce nu deade slavă lui Dumnezău; şi rozîndu-l viermii, muri.

24 Iară cuvîntul lui Dumnezău creştea şi să înmulţia.

25 Iară Varnava şi Saul să întoarsără den Ierosalim, împlînd slujba, luînd şi pre Ioan carele să chiema Marco.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.