×

Dimensiunea fontului:

Noul Testament de la Bălgrad

Faptele Sfinţilor Apostoli carea au scris Sfîntul Luca

Capitolul 11

1 Auziră derept aceaia apostolii şi fraţii, carii era în Iudea, că şi păgînii au primit cuvîntul lui Dumnezău.

Pătru pentru Cornilie e pîrît.

2 Şi cînd să sui Pătru în Ierosalim, să pritcia cu el cei den tăiaţi împregiur.

3 Zicînd că: Cătră bărbaţii netăiaţi împregiur ai întrat şi ai mîncat cu ei?

4 Şi începînd, Pătru spuse lor toate pre rînd, zicînd:

Dă ocă de faptul lui.

5 Eu eram în oraşul Iopii, rugîndu-mă; şi văzuiu, în răpirea minţii, vedeare, pogorînd un vas ca o pînză mare, de patru margini legată, slobozită den ceriu şi veni pînă la mine.

6 Întru carea căutînd socotiu şi văzuiu de ceale cu patru picioare, de pre pămînt, şi jivine şi pasări ale ceriului.

7 Şi auziu glas zicînd mie: Scoală, Petre, de giunghe şi mănîncă.

8 Şi ziş: Nececum, Doamne, că tot ce e spurcat sau necurat neceodată n-au întrat în gura mea.

9 Răspunse mie glasul, a doa oară den ceriu: Carele Dumnezău au curăţit, tu nu zice spurcat.

10 Şi aceasta fu pînă a treia oară, şi iară să luară toate, sus în ceriu.

11 Şi iaca aciişi, trei bărbaţi veniră în casă, întru carea eram eu, tremeşi den Chesaria la mine.

12 Iară zise mie Duhul să mergu cu ei, neîndoindu-mă nemică, şi veniră cu mine şi aceşti şase fraţi, şi întrăm în casa acelui bărbat.

13 Carele spuse noao cum au văzut pre îngerul, în casa lui, stînd şi zicînd lui: Trimeate în Iopia cineva, şi chiamă pre Simon, carele să chiamă Pătru.

14 Carele-ţi va spune ţie cuvintele pentru te vei spăsi tu şi toată casa ta.

15 Iară începînd a grăi, căzu Duhul Sfînt spre ei, cum şi spre noi întîiu.

16 Şi-mi aduş aminte de cel cuvînt al Domnului, cînd zicea că „Ioan au botezat cu apă, iară voi vă veţi boteza cu Duhul Sfînt”.

17 Iară să le-au dat lor Dumnezău dar, aseamenea ca şi noao carii am crezut în Domnul nostru Iisus Hristos, eu cine-s ca să pociu opri pre Dumnezău?

18 Iară auzind aceastea, tăcură şi slăviră pre Dumnezău, zicînd că iată şi păgînilor deade Dumnezău pocăinţă întru viaţă.

19 După aceaia, carii era răsfiraţi, dentru scîrba carea să scorni pentru Ştefan, mearsără pînă la Finichia şi în Chipru şi în Antiohia, şi nemurui grăind cuvîntul, fără numai jidovilor.

20 Era unii dentru ei bărbaţi chipriani şi chirinei, carii întrînd întru Antiohia, grăiră grecilor, propoveduind pre Domnul Iisus.

21 Şi era mîna Domnului cu ei şi mult număr a credincioşilor să întoarsără cătră Domnul.

Pre Varnava îl trimite în Antiohia.

22 Şi sosi cuvîntul în urechile adunării credincioşilor carea era în Ierosalim, de ei, şi trimeasără pre Varnava, să meargă pînă la Antiohia.

23 Carele mergînd şi văzînd darul lui Dumnezău, să bucură, şi îndemna pre toţi să rămîe în gîndul inimii, în Dumnezău.

24 Că era bărbat bun şi plin de Duhul Sfînt şi de credinţă; şi să adaose mulţime multă Domnului.

25 Mearse Varnava în Tars, să caute pre Sauel şi aflîndu-l pre el, duse-l întru Antiohia.

Unde ucenicii să chiemară creştini.

26 Şi petrecură un an deplin şi să strîngea în adunarea credincioşilor, şi a învăţa pre mulţime multă, şi să chiemară ucenicii, întîiu întru Antiohia, creştini.

27 Iară în aceaia vreame, pogorîră den Ierosalim proroci întru Antiohia.

Unde Agav vesteaşte foametea.

28 Şi sculîndu-să unul dentr-înşi anume Agav, arăta pren Duhul foamete mare a fi preste toată lumea, carea şi fu, în zilele lui Claudie împărat.

29 Iară ucenicii, carii den cît avea, isprăviră să trimeaţă agiutoriu fraţilor carii lăcuia întru Iudea.

30 Carea şi făcură, trimeţînd la bătrîni, pren mîna Varnavei şi a lui Saul.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.