×

Dimensiunea fontului:

Noul Testament de la Bălgrad

Faptele Sfinţilor Apostoli carea au scris Sfîntul Luca

Capitolul 1

1 Întîiu făcuiu cuvînt de toate, o Teofile, de toate ce-au început Iisus a face şi a învăţa,

Luca scrie ceastă historie lîngă Evanghelia lui.

2 Pînă în zuoa aceaia carea porunci apostolilor prin Duhul Sfînt, pre carii alesease, Să înălţă.

3 Cărora li Să şi arătă dupa patima Lui, viu, cu multe seamne adevărate, în patruzeci de zile arătîndu-Să lor, şi zicînd care-s de Împărăţia lui Dumnezău.

4 Şi cu ei petrecînd, porunci lor den Ierosalim să nu meargă, ce să aşteapte făgăduiala Tatălui, carea aţi auzit den Mine.

5 Că Ioan au botezat cu apă, iară voi vă veţi boteza cu Duhul Sfînt, nu după multe zile.

6 Iară ei, adunîndu-Să, întrebară pre El zicînd: Doamne, au întru aceasta vreame vei tocmi împărăţia lui Israil?

7 Şi zise cătră ei: Nu iaste a voastră să ştiţi vremile şi ceasurile carele Tatăl le-au puse întru a Lui puteare.

8 Ce primi-veţi putearea Duhului Sfînt viind spre voi, şi-Mi veţi fi Mie mărturii în Ierosalim şi în toată Iudea şi Samaria, pînă la marginea pămîntului.

Hristos Să sui în ceriu.

9 Şi aceastea zicînd, căutînd ei, Să rădică, şi nuorul cuprinzîndu-L luo pre El de la ochii lor.

Apostolii.

10 Şi căutînd ei, la ceriu mergînd El, şi iaca doi bărbaţi stătură înaintea lor, în veşminte albe.

Zisără lor îngerii să să întoarne.

11 Carii şi zisără: Bărbaţi galileiani, ce staţi căutînd spre ceriu? Acest Iisus carele Să luo sus de la voi, în ceriu, aşa va veni, cum aţi văzut pre El mergînd în ceriu.

12 Atuncea să înturnară în Ierosalim den muntele ce-l chiamă al Maslinilor, carele iaste aproape de Ierosalim, cale de o sîmbătă.

13 Şi cînd întrară, să suiră în casa de sus, unde lăcuia Pătru şi Iacov şi Ioan şi Andreiu, Filip şi Toma, Vartolomeiu şi Mattea, Iacov a lui Alfeiu şi Simon Zilotis şi Iuda, fratele lui Iacov.

În rugăciune era cuprinşi.

14 Aceştea toţi era cuprinşi cu o inimă în rugă şi în rugăciune, cu muerile, şi Maria, Muma lui Iisus şi cu fraţii Lui.

Rugăciunea lui Pătru.

15 Şi în zilele acealea, sculîndu-să Pătru în mijlocul ucenicilor, zise: (şi era mulţime anume împreună, ca la o sută şi doaozeci).

16 Bărbaţi fraţi, cădea-se a să împle Scriptura aceasta carea zise mainte Duhul Sfînt, pre rostul lui David, de Iuda carele fu povaţă celora ce prinsără pre Iisus.

17 Că să număra cu noi şi era luat soartea slujbei aceştia.

În locul Iudei vînzătoriul, să aleage Mattia.

18 Şi acesta agonesi cîmp den preţul nedereptăţii, şi spînzurat fiind, crepă pre mijloc şi să vărsară toate măruntaele lui.

19 Şi în ştire fu tuturor celora ce lăcuia în Ierosalim, aşa cît să chiema cîmpul acela în limba lor, Acheldama, ce să zice „cîmpul sîngelui”.

20 Că-i scris în cartea Psalomilor „Să fie sălaşul lui pustiu, şi să nu fie cine lăcui întru el, şi episcupiia lui să o ia altul”.

21 Şi să cade dentr-aceşti bărbaţi carii s-au adunat cu noi, în toată vreamea în carea îmbla între noi Domnul Iisus,

22 Începînd de la botegiunea lui Ioan, pînă în zuoa carea Să luo sus dentre noi, să fie mărturie cu noi, de învierea lui Hristos.

23 Şi stătură doi, Iosif carele-l chiamă Varsava, cela ce fu numit Iust şi Mattia.

24 Şi rugîndu-să, zisără: Tu, Doamne, carele ştii inimile tuturor, arată den ceşti doi pre carele ai ales,

25 Să ia soartea slujbei aceştia şi a apostoliei den carea rătăci Iuda, să meargă în locul lui.

26 Şi aruncară sorţile lor şi căzu soartea pre Mattia şi să numără cu unsprăzeace apostoli.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.