×

Dimensiunea fontului:

Noul Testament de la Bălgrad

Evanghelie scrisă de Sfîntul Ioann

Capitolul 9

Hristos, orbul den născută îl vindecă sîmbătă.

1 Trecînd derept aceaia, văzu pre un om orbu den naştere.

2 Şi întrebară pre El ucenicii Lui, zicînd: Învăţătoriule, cine au greşit, acesta, au părinţii lui, ca să nască orbul?

3 Răspunse Iisus: Nece acesta au greşit, nece părinţii lui, să nască orbu, ce ca să să arate lucrul lui Dumnezău în el.

4 Mie să cade a lucra lucrurele Celuia ce M-au tremes, pînă iaste zuo; veni-va noaptea, cînd nime nu poate lucra.

5 Pînă voiu fi în lume, lumină sînt lumii.

6 Aceastea zicînd scuepi la pămînt, şi feace tină den scuepitură, şi unse cu tină ochii orbului.

7 Şi zise lui: Pasă de-ţi spală ochii în lacul lui Siluoam (ce să chiamă de o veri tîlcui „trimes”). Mearse şi să spălă şi veni văzînd:

8 Iară vecinii şi ceia ce-l văzuse mai înainte că era orbu zicea: Au nu e acesta carele şădea şi cerea?

9 Alţii zicea că acesta iaste, dară alţii că-i samănă lui. El zicea că „eu-s acela”.

10 Zisără derept aceaia lui: Cum ţi s-au deşchis ochii?

11 Răspunse acela şi zise: Un om, ce-l chiamă Iisus, tină făcu şi-mi unse cu aceaia ochii miei şi-mi zise: Pasă la lacul lui Siluam şi-ţi spală ochii. Şi deaca merşu şi-mi spălaiu ochii, văzuiu.

12 Zisără-i derept aceaia lui: Unde iaste Acela? Zise: Nu ştiu.

Carele să pritci mult cu fariseii.

13 Adusără pre el cătră farisei, pre acela carele era mainte orbu.

14 Şi era sîmbătă, cînd făcu Iisus tină şi-i dişchisease ochii lui.

15 Şi iară-l întrebară fariseii cum i s-au deşchis ochii; el zise lor: Tină puse la ochii miei, şi mă spălaiu şi văz.

16 Zisără unii den farisei: Acest om nu e de la Dumnezău, că sîmbăta nu ţine. Alţii zicea: Cum poate păcătos face deamne ca aceastea? Şi era sfadă într-înşi.

17 Zisără orbului iarăşi: Tu ce zici de El, că-ţi deşchise ochii tăi? Iară el zise: Prorocu-i.

18 Şi nu crezură jidovii de elu c-au vrut fi orb şi veade, pînă nu chemară părinţii lui, a celuia ce i să deşchisease ochii.

19 Şi întrebară pre ei, zicînd: Acesta iaste feciorul vostru carele voi ziceaţi c-au născut orbu? Dară cum veade acum?

20 Răspunsără lor părinţii lui şi zisără: Ştim că acesta iaste feciorul nostru, şi c-au născut orbu.

21 Iară cum veade acum, nu ştim; sau cine i-au deşchis ochii lui, noi nu ştim. Însuşi destul mare-i, pre el întrebaţi, însuşi de sine să grăiască.

Îl lăpădară afară den săbor.

22 Aceastea zisără părinţii lui, că să temea de jidovi, că iată rînduisără jidovii că varecine va mărturisi de Hristos, să-l leapede den sinagoga.

23 Derept aceasta zisără părinţii lui, că „destulu-i mare, pre el întrebaţi.”

24 Deci cheamră şi a doao oră pre omul carele era orb şi zisără lui: Dă salvă lui Dumnezău, noi ştim că omul acesta iaste păcătos.

25 Răspunse derept aceaia acela şi zise: Să-i păcătos eu nu ştiu; una ştiu: că fiind orb, acum văz.

26 Şi iară zisără lui: Ce-ţi făcu ţie? Cum deşchise ochii tăi?

27 Răspunse lor: Iată spuş voao şi nu auzit; că ce veţi iară să mai auziţi, doară şi voi veţi să fiţi Lui ucenici?

28 Deacii-l ocărîră pre el şi zisără: Tu fii ucenic Aceluia, iară noi lui Moisi sîntem ucenici.

29 Noi nu ştim că lui Moisi au grăit Dumnezău, iară pre Acesta nu ştim de unde iaste.

30 Răspunse omul şi zise lor că: Acesta iaste minune, că voi nu ştiţi de unde iaste, şi-mi deşchise ochii miei.

31 Iară ştim că pre păcătoşi Dumnezău nu-i aude; ce cine iaste cinstitoriu pre Dumnezău, voia Lui face, pre acesta-l aude.

32 Den veac nu s-au auzit să deşchiză cineva ochii orbului den naştere.

33 Să n-ară fi Acesta de la Dumnezău, n-ară putea face nemică.

34 Răspunsără şi zisără lui: Tu în păcate ai născut tot, şi tu înveţi pre noi? Şi-l scoaseră pre el afară.

35 Auzi Iisus că l-au scos afară, şi aflînd pre el, zise lui: Tu crezi în Fiiul lui Dumnezău.

Hristos dă lumină de vecie.

36 Răspunse acela şi zise: Cine iaste, Doamne, să crez în El?

37 Zise derept aceaia Iisus lui: Văzutu-L-ai şi care grăiaşte cu tine, Acela iaste.

38 El zise: Crez, Doamne, Şi să închină Lui.

39 Şi zise Iisus: Venit-am să fac giudecată în lumea aceasta: ca ceia ce nu văd să vază, şi cei ce văd orbi să fie.

40 Şi auziră den farisei aceastea, carii era cu El, şi zisără Lui: Au doară şi noi orbi sîntem?

41 Zise Iisus lor: Să aţi fi orbi, n-aţi avea păcate, iară acum ziceţi că vedem; derept aceaia păcatul vostru rămîne.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.