×

Dimensiunea fontului:

Noul Testament de la Bălgrad

Evanghelie scrisă de Sfîntul Ioann

Capitolul 7

1 Şi îmbla Iisus după aceastea în Galilea, că nu vrea în Iudea să îmble, că-L căuta jidovii, să-L omoară.

2 Era aproape sărbătoarea jidovilor, întinderea corturelor.

Fraţii lui Hristos mergu în Ierosalim la praznic.

3 Şi zisără cătră El fraţii Lui: Du-Te de acicea şi pasă în Iudea, să vază şi ucenicii Tăi faptele Tale care le faci.

4 Că nime nu face într-ascuns ceva şi caută să fie vestit; deaca faci aceastea, arată-Te pre Tine lumii.

5 Că nece fraţii Lui nu credea întru El.

6 Şi zise lor Iisus: Vreamea Mea încă n-au sosit, iară vreamea voastră pururea iaste gata.

7 Nu poate lumea urî pre voi, iară pre Mine Mă urăşte, că Eu mărturisescu de ia, că faptele ei reale sînt.

8 Voi suiţi la acest praznic, iară Eu încă nu voiu sui la praznic, căce vreamea Mea încă nu s-au împlut.

9 Aceastea zicînd lor, rămase în Galilea.

El încă ascunsu mearge după ei.

10 Iară cum să suiră fraţii Lui, atunce şi El Să sui în praznic, ce nu la arătare, ce ca pre ascuns.

11 Iară jidovii căuta pre El în sărbătoare şi zicea: Unde iaste Acela?

12 Şi şoptă multă de El era în mulţime, că unii zicea că om bun iaste, iară alţii zicea ba, ce ameageşte mulţimea.

13 Şi nece unul nu grăia ceva la arătare de El, pentru frica jidovilor.

Învaţă în besearică.

14 Iară iată la giumătate de sărbătoare, sui Iisus în besearecă şi învăţa.

15 Şi să mira jidovii, zicînd: Cum şti Acesta carte, că n-au învăţat.

16 Răspunse Iisus lor şi zise: A Mea învăţătură nu iaste a Mea, ce a Celuia ce M-au trimes pre Mine.

17 De va să facă cineva voia Lui, înţeleage-va de învăţătură, de la Dumnezău-i, au Eu de la Mine grăescu.

18 Cela ce grăiaşte de sine laudă şie caută, iară cela ce caută lauda celuia ce l-au trimes pre el, acesta adevărat iaste şi strîmbătate întru el nu iaste.

19 Au nu Moisi deade voao leage şi nece unul den viu nu o ţine? Ce Mă căutaţi să Mă omorîţi?

20 Răspunse mulţimea şi zise: Drac ai; cine Te caută să Te omoară?

Multe giudecă de El oamenii.

21 Răspunse Iisus şi zise lor: Un lucru făcuiu şi toţi vă miraţi.

22 Derept aceasta Moisi deade voao tăiare împregiur (nu că iaste de la Moisi, ce de la părinţi) şi sîmbăta tăiaţi omul împregiur.

23 Deaca tăiarea împregiur ia omul sîmbăta, ca să nu să calce leagea lui Moisi, pre Mine vă mîniiaţi căce făcuiu omul de tot sănătos, în sîmbătă?

24 Nu giudecareţi în făţărie, ce giudecaţi giudecată dereaptă.

25 Zicea unul den ierosalimleani: Dară au nu iaste Acesta pre carele căuta să-L omoară?

26 Şi iaca la arătare grăiaşte şi nemică nu-I zic Lui. Au doară cu adevăr Îl cunoscu cei mai mari că Acesta iaste acel Hristos?

27 Ce ştim de unde-i Acesta, iară cînd va veni acel Hristos nime nu-l va şti de unde iaste.

28 Striga derept aceaia Iisus în besearică, învăţînd şi zicînd: Şi pre Mine Mă cunoaşteţi şi ştiţi de unde sînt, şi de Mineşi n-am venit, ce iaste adevărat Cela ce M-au trimes pre Mine, pre carele voi nu cunoaşteţi.

29 Iară Eu cunoscu pre El, că de la el sînt şi El M-au trimes.

30 Iară ei vrea să-l prinză şi nime nu-şi puse spre El mîna, că încă nu venise ceasul Lui.

31 Iară mulţi den mulţime crezură întru El şi grăiia că „Hristos cînd va veni au mai multe seamne va face de aceastea de carele au făcut Acesta?

Popii poruncescu să-L prinză pre El.

32 Auziră fariseii pre mulţime vorovind de El aceastea şi trimisără fariseii şi mai marii popilor slugi, să-L prinză pre El.

33 Zise Iisus lor: Încă puţinea vreame cu voi voiu fi, după aceaia voiu mearge cătră Cela ce M-au trimes.

34 Căuta-Mă-veţi şi nu Mă veţi afla şi unde voiu fi Eu, nu veţi putea veni.

35 Zisără derept aceaia jidovii întru eişi: Unde va Acesta să meargă, ca să nu-L aflăm noi pre El? Au doară la aceaia va mearge carii-s despărţiţi între greci şi să înveaţe pre greci?

36 Ce-i cuvîntul acesta ce zise „căuta-Mă-veţi şi nu mă veţi afla şi unde voiu fi Eu, voi nu puteţi veni?”

37 Iară în zuoa de apoi cea mai mare a praznicului, stătu Iisus şi strigă zicînd: De însătoşază cineva, să vie cătră Mine şi să bea.

38 Cela ce va creade întru Mine, cum zice Scriptura, rîure de ape vii cura-vor den pîntecele lui.

39 (Iară aceasta zise de duhul carele era a lua credincioşii întru El, că încă nu era Duhul Sfînt, că Iisus încă nu era proslăvit.)

40 Derept aceaia mulţi den nărod auzind acest cuvînt zicea: Adevăr, Cesta iaste cel proroc.

Gîlceavă multă era de El în mulţime.

41 Iară alţii grăia: Acesta-i Hristos. Iară alţii zicea: Au doară den Galilea va veni Hristos?

42 Au nu zice Scriptura că den sămînţa lui David şi den oraşul Vitleemului, unde era David, va veni acel Hristos?

43 Şi fu sfadă în mulţime pentru El.

44 Iară unii dentr-înşii vrură să prinză pre El, ce nime nu-şi puse mînile spre El.

45 Deacii veniră slugile cătră mai marii popilor şi fariseii şi zisără lor aceaia: Derept ce nu L-aţi adus pre El?

46 Răspunsără slugile: Neceodată aşa nu-au grăit om, cum acesta om (grăiaşte).

Şi între farisei. Viteajii trimişi să-L prinză pre El.

47 Răspunsără lor fariseii: Au doară şi voi v-aţi prilăstit?

48 Au doară cineva den cei mai mari au crezut în El? Au den farisei?

49 Ce acest nărod, care nu ştie leagea, blăstămatu-i.

Şi cu Nicodim să pritcescu.

50 Zise Nicodim cătră ei, carele venise noaptea la El, unul fiind dentru ei:

51 Au doară leagea noastră giudecă omul de nu va auzi mainte den el şi va înţeleage ce va face?

52 Răspunsără şi zisără lui: Doară şi tu eşti den Galilea; ispiteaşte şi vezi că proroc den Galilea nu s-au sculat.

53 Şi mearsără cineşi la casa lui.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.