×

Dimensiunea fontului:

Noul Testament de la Bălgrad

Evanghelie scrisă de Sfîntul Ioann

Capitolul 5

1 După aceastea era sărbătoarea jidovilor şi Să sui Iisus în Ierosalim.

Hristos vindecă sîmbăta pre cela ce zăcea la lac.

2 Iaste în Ierosalim, la poarta dobitoacelor, un lac, carele să chiamă ovreiaşte Vitezda, cinci foişoare avînd.

3 Întru acealea zăcea mulţime multă de bolnavi, orbi, şchiopi, uscaţi, aşteptînd turburarea apei.

4 Că îngerul Domnlui pogorîia în acătare ceasuri în lac şi turbura apa; derept acea, carele întra întîiu după turburarea apei să vindeca, săvai de ce boală.

5 Iară era un om acolo, de treizeci şi opt de ani bolnav.

6 Pre acesta deaca-l văzu Iisus zăcînd, şi înţelease că de multă vreame zace în boală, zise lui: Vrei să fii sănătos?

7 Răspunse Lui beteagul: Doamne, om n-am, cînd să turbură apa, să mă ducă în lac; ce pînă mergu eu, altul mainte întră.

8 Zise Iisus lui: Scoală, ia-ţi patul tău şi îmblă.

9 Şi atunceaşi fu sănătos omul şi luo patul lui şi îmbla; şi era sîmbătă într-acea zi.

Farisei giudeca strîmbu de faptele lui Hristos.

10 Iară jidovii zicea celui vindecat: Sîmbătă iaste, nu ţi să cade ţie a lua patul.

11 Răspunse lor: Cela ce mă făcu sănătos, acela-mi zise „ia-ţi patul tău şi îmblă”.

12 Şi întrebară pre el: Cine iaste omul carele zise ţie „ia patul tău şi îmblă?”

13 Iară cel vindecat nu ştiia cine iaste; că Iisus eşise den mulţime ce era într-acel loc.

14 După aceaia află pre el Iisus în besearică şi zise lui: Iată, te-am vindecat, de acum nu greşi, ca să nu fie ţie mai rău.

15 Mearse omul acela şi deade veaste jidovilor că Iisus iaste carele l-au făcut pre el sănătos.

16 Şi pentr-aceaia goniia pre Iisus jidovii, şi vrea pre El să-L omoară, căce aceastea au făcut sîmbăta.

Cu destoiniciia Părintelui Său vinge pre ei.

17 Iară Iisus răspunse lor: Tatăl Mieu pînă acum lucrează şi eu lucrez.

18 Pentr-aceasta, încă mai vîrtos, vrea jidovii pre El să-L omoară, că nu numai sîmbătă au frîmtu, ce încă pre Dumnezău au zis că-i Tată Lui, făcîndu-Să aseamenea cu Dumnezău.

Arătă-Şi putearea Lui cea dumnezeiască în multe chipuri.

19 Iară Iisus răspunse şi zise lor: Adevăr, adevăr zic voao, nu poate Fiiul face de Eluşi nemică, ce numai de va vedea pre Tatăl făcînd, că cealea ce face Acela, acealea aşijdere şi Fiiul face.

20 Că Tatăl iubeaşte pre Fiiul, şi toate arată Lui carele Însuşi face, şi mai mari lucrure de aceastea arăta-va Lui, ca să vă miraţi voi.

21 Că cum scoală Tatăl pre morţi şi-i înviiază, aşa şi Fiiul, pre carii va vrea, învie-i-va.

22 Că Tatăl nu giudecă pre nime, ce toată giudecata deade Fiiului.

23 Ca toţi să cinstească pre Fiiul, cum cinstescu şi pre Tatăl; carele nu cinsteaşte pre Fiiul, nu cinsteaşte pre Tatăl care L-au trimes pre El.

24 Adevăr, adevăr zic voao, că cela ce va asculta cuvintele Meale şi va creade întru Cela ce M-au trimes pre Mine, are viiaţa de vecie şi la păgubitură nu va mearge, ce treace den moarte în viiaţă.

25 Adevăr, adevăr zic voao, apropie-să vreamea, şi acum iaste, cînd morţii vor auzi glasul Fiiului lui Dumnezău şi carii vor auzi înviia-vor.

26 Că cum are Tatăl viaţă întru El, aşa deade şi Fiiului viaţă să aibă întru El.

27 Şi puteare deade Lui şi giudecată să facă, că Fiiu omenesc iaste.

28 Nu vă mirareţi de aceasta, că va veni ceasul în carele toţi cei den morminte vor auzi glasul Fiiului lui Dumnezău.

29 Şi vor mearge, ceia ce-au făcut bine întru învierea vieţii, iară ceia ce-au făcut reale, întru învierea păgubirei.

30 Nu poci Eu să fac de Mineşi nemică. Cum auz giudec, şi giudecata Mea dereaptă iaste, căce nu caut voia a Mea, ce voia Celuia ce M-au trimes, a Tatălui.

31 De voiu mărturisi Eu de Mine, mărturiia Mea nu iaste adevărată.

32 Altul iaste carele mărturiseaşte de Mine şi ştiu că adevărată iaste mărturiia carea mărturiseaşte de Mine.

33 Voi trimeaset la Ioan şi el încă mărturisi de dereptate.

34 Iară Eu de la om mărturie nu caut, ce aceastea zic, ca voi să vă mîntuiţi.

35 Acela era făclie arzînd şi luminînd şi voi vrut într-un ceas să vă veseliţi în lumina lui.

36 Iară Eu am mărturie mai mare decît a lui Ioan, că lucrurele carele Mi le deade Tatăl ca să le împlu, aceastea lucrure carele Eu fac, mărturisesc de Mine că Tatăl M-au trimes.

37 Şi Cela ce M-au tremes pre Mine, Tatăl, Acel au mărturisit de Mine; nece glasul Lui n-aţi auzit neceodată, nece faţa Lui n-aţi văzut.

38 Şi cuvîntul Lui nu lăcuiaşte întru voi, că pre carele-L trimease El, Acestuia voi nu creadeţi.

39 Ispitiţi Scripturile, că voao vă să pare întru iale a avea viiaţa de veaci şi acealea sînt carele mărturiescu de Mine.

40 Şi nu veţi să veniţi cătră Mine, ca să aveţi viiaţa.

41 Slavă de la oameni nu iau.

42 Ce vă cunoscuiu pre voi că dragostea lui Dumnezău nu aveţi întru voi.

43 Eu viiu întru numele Părintelui Mieu şi nu Mă priimit pre Mine, iară să va veni altul întru numele Lui, pre acela veţi priimi.

44 Cum veţi putea voi creade, aşteptînd laudă unul de la alalt, şi slava carea-i numai de la Dumnezău nu căutaţi.

Mărturiia lui Moisi încă o întăreaşte.

45 Să nu vă pae că Eu voiu pîrî pre voi cătră Tatăl; iaste cine vă pîrî pre voi: Moisi, întru care voi nădăjduiţi.

46 Că de aţi creade lui Moisi, doară aţi creade şi Mie, că acela de Mine au scris; iară să nu veţi creade scripturile lui, cum veţi creade cuvintele Meale?

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.