×

Dimensiunea fontului:

Noul Testament de la Bălgrad

Evanghelie scrisă de Sfîntul Ioann

Capitolul 21

Iisus să arătă apostolilor pescuind.

1 După aceaia, iară Să arătă Iisus ucenicilor, la marea Tiveriadului, şi Să arătă aşa:

2 Era împreună Simon Pătru cu Toma carele să zice „geamănul” şi Natanail carele era den Cana Galileei şi fii lui Zevedeiu şi alţii den ucenicii Lui, doi.

3 Zise lor Simon Pătru: Mearge-voiu a pescui. Zisără lui: Mearge-vom şi noi cu tine. Mearsără şi întrară în corabie atunceşi şi, în aceaia noapte, nu prinsără nemică.

4 Iară deaca să feace zuo, stătu Iisus pre ţărmure şi nu-L cunoscură ucenicii că iaste Iisus.

5 Zise derept aceaia Iisus lor: Feciori, nu aveţi ceva de mîncat? Răspunsără Lui: Ba.

Pren carele Îl cunoscură pre vînarea peştilor.

6 El zise lor: Aruncaţi de-a dereapta corabii mreaja şi veţi afla. Şi aruncară derept aceaia şi nu o putea trage, de mulţimia peştilor.

7 Zise într-aceaia ucenicul acela pre carle iubia Iisus, lui Pătru: Domnul iaste. Iară Simon Pătru, cum auzi că iaste Domnul, să încinse cu o cătrinţă (că era gol) şi să slobozi în mare.

8 Iară alţii ucenici mergea în corabie, (că nu era departe de pămînt, ce ca la doao sute de coţi), trăgînd mreaja plină de peşti.

9 Şi cum eşiră la uscat, văzură jăratec pus, şi pus pre el peaşte şi pîine acolea.

10 Zise Iisus lor: Aduceţi den peştii ce prinset acum.

11 Întră Simon Pătru şi trase mreaja la pămînt, plină de peşti mari, o sută şi cincizeci şi trei şi atîţea fiind, cît nu să rupse mreaja.

12 Zise Iisus lor: Veniţi de prînziţi. Iară nime nu îndrăznia den ucenicii Lui să întreabe pre El: Tu cine eşti? Ştiind că iaste Domnul.

13 Veni Iisus şi luo pîine şi deade lor, şi peaşte aşijderea.

14 Şi cu aceasta, a treia oară Să arătă Iisus ucenicilor Lui, deaca au înviat den morţi.

Lasă pre Pătru grija oilor.

15 Iară deaca prînziră, zise lui Simon Pătru, Iisus: Simone a lui Iona, iubeşti-Mă mai vîrtos de aceştea? Zise Lui: Aşa, Doamne, Tu ştii că Te iubescu. Zise lui: Paşte meluşei Miei.

16 Zise lui iară, a doa oară: Smon a lui Iona, iubeşti-Mă? Zise Lui: Aşa, Doamne, Tu ştii că Te iubescu. Zise lui: Paşte oile Meale.

17 Zise lui, a treia oară: Simon a lui Iona, iubeşti-Mă? Întristă-să Pătru că ce-i zise de trei ori „iubesşti-Mă” şi zise Lui: Doamne, Tu toate ştii; Tu ştii că Te iubescu. Zise Iisus lui: Paşte oile Meale.

Şi-i proroceşte lui cu ce moarte va muri.

18 Adevăr, adevăr zic ţie, cînd erai mai tînăr, te încingeai însuţi şi mergeai unde vreai; iară deaca vei îmbătrîni, tinde-veri mînile tale, şi altul te va încinge şi te va duce unde nu vei vrea.

19 Iară aceasta zise, sămnînd cu care moarte va proslăvi pre Dumnezău, şi aceastea zicînd, grăi lui: Vino după Mine.

20 Iară întorcîndu-să Pătru, văzu pre ucenicul cela ce iubia Iisus, mergînd după El, carele şi şăzuse la cină, la pieptul lui Iisus şi întrebase: Doamne, cine iaste cela ce Te vinde?

21 Pre acesta văzînd, Pătru zise lui Iisus: Doamne, dară acesta ce e?

22 Zise Iisus lui: Să aş şi vrea să rămîe pînă voiu veni, ce ţi-e de acea? Tu vino după Mine.

23 Şi eşi cuvîntul acesta între fraţi, că ucenicul acela n-ară muri; ce nu zisease Iisus lui că nu va muri, ce: Să voiu vrea să rămîe pînă voiu veni, ce ţi-e de acea?

24 Acesta iaste ucenicul carele mărturiseaşte de aceastea şi scrise aceastea şi ştim că adevărată iaste mărturia lui.

25 Sînt derept acea şi alte multe carele au făcut Iisus, carele de s-ară scrie cîte una, nece în lume pare-mi că n-ară încăpea cărţile care s-ară scrie, amin.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.