×

Dimensiunea fontului:

Noul Testament de la Bălgrad

Evanghelie scrisă de Sfîntul Ioann

Capitolul 18

1 Aceastea zicînd, Iisus eşi cu ucenicii Lui de ceaia parte de pîrîul Chedrului, unde era o grădină, întru carea întră Însuşi şi ucenicii Lui.

Hristos vîndut de Iuda, cu putearea Lui îi aşternu pre pămînt.

2 Şi ştia Iuda, cela ce-L vîndu pre El, locul, căce de multe ori să aduna Iisus acolo, cu ucenicii Lui.

3 Derept aceaia Iuda, luond şireagul, şi de la mai marii popilor şi de la farisei slugi, veni acolo cu fînare şi făclii şi cu arme.

4 Iară Iisus, ştiind toate carele era venitoare spre el, eşind, zise lor: Pre cine căutaţi?

5 Răspunsără Lui: Pre Iisus Nazarineanul. Zise Iisus lor: Eu sînt. Şi sta cu ei şi Iuda care vindea pre El.

6 Iară cum zise lor că „Eu sînt”, să turnară înapoi şi căzură la pămînt.

7 Iarăşi întrebă pre ei: Pre cine căutaţi? Ei zisără: Pre Iisus Nazarineanul.

8 Răspunse Iisus: Zis-am voao că Eu sînt; să Mă căutaţi pre Mine, lăsaţi pre aceştea să să ducă,

9 Ca să să împle cuvîntul carele zisease, că den carii Mi-ai dat Mie, n-am pierdut dentru ei nece unul.

10 Iară Simon Pătru, avînd sabie, scoase-o, şi lovi pre sluga popei celui mare, şi-i tăe lui ureachia cea dereaptă; şi era numele slugii Malhuş.

11 Zise într-aceaia Iisus lui Pătru: Bagă-ţi sabia în teacă; au nu voiu bea păharul carele Mi-au dat Mie Tatăl?

12 Iară şireagul şi miiaşul şi slugile jidovilor prinsără pre Iisus şi-L legară.

Hristos Îl duc la Anna şi la Caiafa.

13 Şi-L dusără pre El la Anna întîiu, că era socru Caiafei, carele era popă mai mare într-acel an, iară el tremease pre El legat la Caiafa, la popa cel mai mare.

14 Iară Caiafa era carele dedease sfat jidovilor, că mai bine iaste unui om să moară pentru oameni.

15 Şi meargea după El Simon Pătru şi alt ucenic, iară ucenicul acela era cunoscut popei celui mai mare, şi întră împreună cu Iisus, în curtea popei celui mare.

16 Iară Pătru sta afară la uşă, şi eşi celalalt ucenic, carele era cunoscut popei celui mai mare, şi zise portăriţei, şi duse înlăuntru pre Pătru.

17 Zise derept aceaia lui Pătru slujnica portăriţa: Au nu eşti şi tu den ucenicii acestui om? El zise: Nu sînt.

18 Sta derept aceaia slugile şi curteanii carii făcuse jăratec, că era frig, şi să încălzia; era şi Pătru cu ei stînd şi încălzindu-să.

19 Iară popa cel mare întrebă pre Iisus de ucenicii Lui şi de învăţătura Lui.

20 Răspunse Iisus lui: Eu aiave am grăit lumii; Eu în toată vreamea am învăţat în sinagoga, şi în besearecă, unde să aduna den toate laturile jidovii, şi întru ascunsu n-am grăit nemică.

21 Ce Mă întrebi? Întreabă pre ceia ce au auzit ce am grăit lor. Iată aceştea ştiu carele am zis Eu.

Slugile batu-L cu toiagele şi-L întreabă „Cine Te lovi?”.

22 Iară zicînd el aceastea, unul den slugile carele sta deade o palmă lui Iisus, zicînd: Aşa răspunzi popei celui mare.

23 Răspunse lui Iisus: Să am grăit rău, mărturiseaşte de rău, iară de am grăit bine, ce mă baţi?

24 Trimease pre El Anna, legat, cătră Caiafa, popa cel mai mare.

25 Era acolea Simon Pătru stînd şi încălzindu-să. Zisără lui: Au nu eşti şi tu den ucenicii Lui? El să lăpădă şi zise: Nu sînt.

26 Zise unul den slugele popei celui mare, frăţia celuia ce-i tăiase Pătru ureachia: Au nu te-am văzut eu pre tine, în grădină, cu El?

27 Şi iară să lăpădă Pătru, şi atunceaşi cîntă cocoşul.

Dau-L lui Pilat.

28 De-acii dusără pre Iisus de la Caiafa în divan şi era demineaţa, şi aceia nu întrară în polată, ca să nu să spurce, ce ca să mănînce paştile.

29 Iară eşind Pilat la ei şi zise: Ce vină aduceţi spre acest om?

30 Răspunsără şi zisără lui. Să n-ară fi Acesta făcător de rău, nu L-am da pre El ţie.

31 Zise, derept aceaia, lor Pilat: Luaţi-L pre El voi, şi după leagea voastră giudecaţi pre El. Zisără lui jidovii: Noao nu să cade a omorî pre nime.

32 Ca să să împle cuvîntul lui Iisus carele zisease, arătînd cu ce moarte era să moară.

33 Întră iară Pilat în divan, şi chemă pre Iisus, şi zise Lui: Tu eşti împăratul jidovilor?

34 Răspunse Iisus lui: De la tine zici tu aceasta, au alţii ţi-au zis ţie de Mine?

35 Răspunse Pilat: Au doară şi eu sînt jidov? Ruda Ta şi popii cei mai mari Te deaderă mie; ce ai făcut?

Împărăţia Sa o arată.

36 Răspunse Iisus: Împărăţia Mea nu iaste den lumia aceasta. Să ară fi fost den lumia aceasta Împărăţia Mea, slugile Meale s-au vrut viteji, ca să nu Mă dau jidovilor. Iară acum Împărăţia Mea nu iaste de acicea.

37 Zise derept aceaia Pilat Lui: Dară craiu eşti Tu? Răspunse Iisus: Tu zici că Eu craiu sînt; Eu spre aceast-am născut şi pentr-aceasta am venit în lume, ca să mărturisescu dereptate; varecarele-i den dereptate ascultă glasul Mieu.

38 Zise Lui, Pilat: Ce e dereptatea? Şi deaca zise aceastea, iară eşi la jidovi şi zise lor: Eu nece o vină nu aflu în El.

39 Ce aveţi obiceaiu să vă slobozescu voao un rob la Paşti. Dară voiţi să sloboz voao pre craiul jidovilor?

40 Strigară iarăşi toţi, zicînd: „Nu pre acesta, ce pre Varavva”, că era Varavva tîlhariu.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.