×

Dimensiunea fontului:

Noul Testament de la Bălgrad

Evanghelie scrisă de Sfîntul Ioann

Capitolul 17

Roagă-Să Hristos Tatălui Său să-I arate slava Sa.

1 Aceastea grăi Iisus şi rădică ochii la ceriu şi zise: Părinte, veni ceasul, proslăveaşte pre Fiiul Tău, cum şi Fiiul Tău să Te proslăvească.

2 Cum dedeşi Lui puteare pre tot trupul, ca tot ce ai dat Lui, să le dea lor viaţa veacilor.

3 Iară aceasta iaste viaţa veacilor ca să cunoască pre Tine, unul Dumnezău adevărat, şi pre carele ai tremes, Iisus Hristos.

4 Eu Te proslăviu pre pămînt; lucrul am sfîrşit carele-Mi dedeşi ca să-l fac.

5 Şi acum, derept aceaia, proslăveaşte-Mă Tu, Păinte, la Tine, cu aceaia slavă carea avuiu la Tine, mainte de ce nu fu lumea.

Roagă-Să pentru apostoli.

6 Arătaiu numele Tău oamenilor, carii Mi i-ai dat Mie aleşi den lume. Ai Tăi era, şi Mie i-ai dat pre ei şi cuvîntul Tău păziră.

7 Acum înţeleasără că toate cîte Mi-ai dat, de la Tine sînt.

8 Că cuvintele carele-Mi dedeşi Mie, le dediu lor şi ei le primiră şi înţeleasără adevărat că de la Tine am eşit, şi crezură că Tu M-ai trimes.

9 Eu pentr-aceaia rog; nu pentru lume rog, ce pentru aceia carii Mi i-ai dat Mie, că ai Tăi sînt.

10 Şi ale Meale toate ale Tale sînt, şi ale Tale, ale Meale şi Mă proslăviu într-înşii.

11 Şi de acum nu sînt în lume, iară aceştea în lume sînt, şi Eu cătră Tine viu, Părinte Sfinte, ţine pre ei întru numele Tău, pre carii Mi i-ai dat Mie, ca să fie unul ca şi Noi.

12 Cînd fuiu cu ei în lume, Eu ţineam pre ei în numele Tău; pre carii-Mi dedeşi, păziu, şi nece unul dentr-înşi nu peri, fără numai fiul perirei, ca să să împle Scriptura.

13 Iară acum, cătră Tine viu şi aceastea grăescu în lume, ca să aibă bucuria Mea deplin întru ei.

14 Eu dediu lor cuvîntul Tău, şi de lumea urî pre ei, căce nu era den lume, cum şi Eu nu sînt den lume.

15 Nu rog ca să-i iai pre ei den lume, ce ca să păzeşti pre ei de hitleanul.

16 Den lume nu sînt, cum şi Eu den lume nu sînt.

17 Sfinţeaşte pre ei întru dereptatea Ta, cuvîntul Tău adevăr iaste.

18 Cum M-ai trimes pre Mine în lume, aşa şi Eu tremeş pre ei în lume.

19 Şi pentru ei, Eu sfinţescu pre Mine, ca şi aceia să fie sfinţiţi în dereptate.

Şi pentru toată turma credincioşilor.

20 Nu pentru aceştea numai rog, ce şi pentru aceia carii vor creade pentru cuvîntul lor întru Mine.

21 Că toţi să fie unul, cum Tu, Părinte, întru Mine şi Eu întru Tine; ca şi aceia întru Noi, unul să fie, ca lumea să crează că Tu M-ai trimes.

22 Şi Eu slava carea Mi-ai dat Mie, dediu lor, ca să fie unul, cum şi Noi unul sîntem.

23 Eu întru ei, şi Tu în Mine, ca să fie desăvîrşit într-unul şi ca să cunoască lumea că Tu M-ai trimes, şi Tu iubeşti pre ei, cum pre Mine ai iubit.

24 Părinte, carii Mi-ai dat Mie, voiu ca unde sînt Eu, şi aceia să fie cu Mine, ca să vază slava Mea carea Mi-ai dat Mie, că M-ai iubit pre Mine, mainte de începutul lumii.

25 Părinte dereapte, lumea pre Tine nu cunoscu, iară Eu Te cunoscuiu, şi aceştea cunoscură că tu M-ai trimes.

26 Şi arătaiu lor numele Tău, şi voiu arăta, ca dragostea cu care M-ai iubit întru ei să fie şi Eu întru ei.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.