×

Dimensiunea fontului:

Noul Testament de la Bălgrad

Evanghelie scrisă de Sfîntul Ioann

Capitolul 14

Mîngîe ucenicii Lui.

1 Să nu să turbure inima voastră, creadeţi în Dumnezău şi întru Mine creadeţi.

Dumnezeirea şi roada morţii Lui spune.

2 În casa Tatălui Mieu, sălaşuri multe sînt, iară să nu, vrut-am spune voao.

3 Mearge-voiu să gătescu loc voao; şi de voiu mearge şi voiu găti voao loc, iară voiu veni şi voiu lua pre voi la Mine, ca unde voi fi Eu şi voi să fiţi.

4 Şi unde mergu Eu ştiţi, şi calia ştiţi.

5 Zise Lui, Toma: Doamne, nu ştim unde mergi; şi cum să putem şti calea?

6 Zise Iisus lui: Eu sînt calea şi dereptatea şi viaţa: nime nu va veni la Tatăl, fără numai pren Mine.

7 Să aţi cunoaşte pre Mine, şi pre Tatăl Mieu aţi cunoaşte şi iată acum cunoaşteţi pre El şi ştiţi pre El.

8 Zise Lui, Filip: Doamne, arată noao pre Tatăl şi ne va agiunge noao.

9 Zise Iisus lui: Atîtă vreame cu voi sînt, şi nu Mă cunoşti pre Mine, Filippe? Cela ce veade pre Mine veade pre Tatăl, şi cum zici tu „arată noao pre Tatăl”?

10 Nu crezi că Eu întru Tatăl şi Tatăl întru Mine iaste? Cuvintele carele grăescu Eu voao, de la Mine nu grăescu, iară Tatăl cela ce lăcuiaşte întru Mine, acela face faptele.

11 Creadeţi-Mi că Eu-s întru Tatăl, şi Tatăl întru Mine; iară să nu, pentru acealea fapte creadeţi-Mi.

12 Adevăr, adevăr zic vooa, cela ce creade întru Mine, faptele carele Eu fac, şi acela va face şi mai mari de aceastea va face, că Eu cătră Tatăl Mieu merg.

13 Şi măcar ce veţi ceare întru numele Mieu, aceaia voiu face, ca să Să slăvească Tatăl întru Fiiul.

14 Au ce veţi ceare întru numele Mieu, Eu voiu face.

15 Deaca Mă iubiţi pre Mine, poruncile Meale ţineţi.

Mîngîetoriul Duhul Sfînt te făgăduiaşte.

16 Iară Eu voiu ruga pre Tatăl, şi alt Mîngîetoriu va da voao, ca să rămîe cu voi în veac.

17 Duhul dereptăţii, carea lumea nu-l poate primi, căce nu-L veade pre El, nece cunoaşte pre El; iară voi cunoaşteţi pre El, că la voi lăcuiaşte, şi întru voi va fi.

18 Nu voiu lăsa pre voi săraci, veni-voiu cătră voi.

19 Încă puţinel, şi lumea de-acii nu Mă va vedea, iară voi Mă veţi vedea, căce Eu viez şi voi veţi viia.

20 Într-aceaia zi înţeleage-veţi voi că Eu-s în Tatăl Mieu, şi voi întru Mine, şi Eu întru voi.

21 Cela ce şti poruncile Meale, şi le ţine, acela iaste carele Mă iubeaşte; iară cela ce Mă iubeaşte, iubi-să-va de Tatăl Mieu, şi Eu voiu iubi pre el, şi Mă voiu arăta lui pre Mine.

22 Zise Lui, Iuda, nu cel den Scariot: Doamne, că noao vei să Te arăţi pre Tine şi nu lumii?

23 Răspunse Iisus şi zise lui: Să Mă iubeaşte cineva, cuvîntul Mieu ţine, şi Tatăl Mieu iubeaşte pre el şi cătră el vom veni şi sălaş la el face-vom.

24 Cela ce nu Mă iubeaşte, cuvintele Meale nu le ţine, şi cuvîntul carele auziţi, nu iaste al Mieu, ce al Tatălui celui ce M-au trimes.

25 Aceastea grăiiu voao, la voi lăcuind.

Faptele Lui le scrie şi pacea Lui le făgăduiaşte.

26 Iară Mîngîetoriul Duhul cel Sfînt, carele va trimite Tatăl, întru numele Mieu, acela pre voi va învăţa toate, şi va aduce aminte voao toate care-am zis voao.

27 Pace las voao, pacea Mea dau voao, nu cum dă lumea dau Eu voao.

28 Să nu se turbure inima voastră, nece să să sparie. Auzit-aţi că Eu am zis voao „mearge-voiu şi voiu veni cătră voi; de M-aţi iubi, v-aţi bucura, căce am zis mergu cătră Tatăl, că Tatăl Mieu mai mare de Mine iaste.

29 Şi acum ziş voao, mainte de ce ară fi, cînd vor fi să creadeţi.

30 Că nu voiu grăi de-acum cu voi mult, c-au venit craiul lumii aceştiia şi întru Mine n-are nemică.

31 Ce ca să înţelaegă lumea că iubescu pre Tatăl şi cum Mi-au poruncit Mie Tatăl, aşai fac. Sculaţi-vă să meargem de acicea.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.