×

Dimensiunea fontului:

Noul Testament de la Bălgrad

Evanghelie scrisă de Sfîntul Ioann

Capitolul 13

1 Iară mainte de praznicul Paştilor, ştiind Iisus că I-au venit ceasul că să treacă den lumea aceasta la Tatăl, iubind pre ai lui carii era în lume, pînă la sfîrşit iubi pre ei.

2 Şi după cină fiind (diavolul întră întru inima Iudei a lui Simon den Scariot, ca să-L vînză pre El),

3 Ştiind Iisus că toate I-au dat Lui Tatăl în mînă, şi că El de la Dumnezău au eşit şi cătră Dumnezău mearge,

Hristos sculîndu-Să de la cină

4 Scula-Să de la cină, şi-Şi puse tîmbariul, şi, luînd ştergătoriul, Să încinse.

5 După aceaia puse apă în spălătoare, şi începu a spăla picioarele ucenicilor şi a ştearge cu ştergătoarea ce era încins.

6 Şi veni cătră Simon Pătru, care zise Lui: Doamne, Tu să-mi speli picioarele?

7 Răspunse Iisus şi zise lui: Ce fac Eu tu nu ştii acum, iară vei înţeleage după aceasta.

8 Zise Pătru Lui: Nu vei spăla picioarele meale în veac. Răspunse Iisus lui: să nu voiu spăla pre tine, n-ai parte cu Mine.

9 Zise lui, Simon Pătru: Doamne, nu picioarele meale numai, ce şi mîinile şi capul.

10 Zise Iisus lui: Aceluia ce-i spălat nu trebuiaşte să-l spăl, numai picioarele, că iaste tot curat; şi voi sînteţi curaţi, ce nu toţi.

11 Că ştia pre cela ce vindea pre El. Derept aceasta zise: Nu toţi curaţi sînteţi.

12 Deaca spălă picioarele lor, şi-Şi luo veşmîntul Lui, şi şăzînd iară, zise lor: Înţeleageţi ce făcuiu voao?

13 Voi pre Mine Mă chemaţi, Învăţătoriu şi Doamne; şi bine ziceţi, că aşa sînt.

14 Derept acea, să spălaiu Eu voao picioarele, Domnu şi Învăţătoriu fiind, şi voi deatori sînteţi unul altui să spălaţi picioarele.

Învăţîndu-i pre smerenie, spălă picioarele ucenicilor.

15 Că pildă dediu voao, cum făcuiu Eu voao, şi voi să faceţi.

16 Adevăr, adevăr grăescu voao, nu iaste sluga mai mare decît domnu-său, nece solul mai mare decît cela ce l-au trimes pre el.

17 De ştiţi aceastea, fericiţi veţi fi şi să le veţi face.

18 Nu de voi de toţi zic: Eu ştiu pre ceia ce i-am ales, ce cade-să să să împle Scriptura, „cela ce mîncă cu Mine pîine, rădică spre Mine călcîiul lui”.

19 Deci acum zic voao, pînă n-au fost, ca cînd vor fi, să creadeţi că Eu sînt acela.

20 Adevăr, adevăr grăescu voao, cine va primi pre carele voiu trimite, pre Mine primeaşte, iară cela ce primeaşte pre Mine, primeaşte pre Cela ce M-au trimes.

Pre Iuda vînzătoriul.

21 Aceastea zicînd, Iisus Să turbură în duh, şi mărturisi şi zise: Adevăr, adevăr zic voao că unul den voi mă va vinde.

22 Şi căuta ucenicii unul pre alalt, îndoindu-să de cine ară grăi.

23 Şi era unul den ucenicii Lui şăzînd în sînul lui Iisus, pre carele iubia Iisus.

24 Şi-l îndemnă Simon Pătru să întreabe, oare cine va fi de carele zice.

25 Iară el să lipi la pieptul lui Iisus şi zise: Doamne, cine iaste?

Cu seamnu-l arată.

26 Răspunse Iisus: Acela iaste, căruia Eu o bucată de pîine întinsă îi voiu da. Şi întingînd pîinea, deade Iudei a lui Simon den Scariot.

27 Şi după ce luo bucata, atuncea întră întru el Satana. Zise într-aceaia Iisus, lui: Ce vei să faci, fă curînd.

28 Iară aceasta nime nu ştia den ceia ce şedea, pentru ce-i zice lui.

29 Iară unora le părea, pentru că punga era la Iuda, că-i zice lui, Iisus: Cumpără de care ne trebuescu la praznic, sau săracilor să dea ceva.

30 Iară el luînd îmbucătura aceaia, numaidecît eşi, şi era noapte.

31 Iară deaca eşi, zise Iisus: Acum Să proslăveaşte Fiiul omenesc şi Dumnezău Să proslăveaşte întru El.

32 Iară deaca Să proslăveaşte Dumnezău întru El, şi Dumnezău proslăvi-va pre El întru Sine şi acumuşi proslăveaşte pre El.

33 Fiilor, încă puţinel cu voi sînt: căuta-Mă-veţi, şi cum am zis jidovilor, că unde voiu mearge Eu, voi nu puteţi veni, aşa zic şi voao acum.

Dragostea frăţească.

34 Poruncă noao dau voao ca să vă iubiţi unul cu alalt, cum iubiu Eu pre voi, ca şi voi să vă iubiţi unul cu alt.

Dă înainte.

35 Pre aceasta vor cunoaşte toţi că sînteţi ai Miei ucenici, de veţi avea dragoste unul cătră alalt.

36 Zise Lui, Simon Pătru: Doamne, unde vei mearge? Răspunse Iisus lui: Unde mergu, nu poţi veni acum după Mine, iară mai apoi vei veni după Mine.

Spune lui Pătru că-L va tăgădui.

37 Zise Lui, Pătru. Doamne, pentru ce nu pociu mearge după Tine acum? Sufletul mieu pentru Tine voiu pune.

38 Răspunse Iisus lui: Sufletul tău pentru Mine să pui? Adevăr, adevăr zic ţie, nu va cînta cocoşul, pînă nu te vei lăpăda de Mine de trei ori.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.