×

Dimensiunea fontului:

Noul Testament de la Bălgrad

Evanghelie scrisă de Sfîntul Ioann

Capitolul 12

1 Iară Iisus, cu şase zile mainte de Paşti, veni în Vitaniia, unde era Lazar cela ce murise, pre carele-l învise den morţi.

Lui Hristos cinînd la Lazar.

2 Şi-I făcură cină acolo, şi Marta slujia, iară Lazar era unul den ceia ce şădea cu El.

Unse-I Maria picioarele.

3 Iară Maria, luînd o litră de nardos topit, de mult preţ, unse picioarele lui Iisus şi ştearse cu părul ei picioarele Lui, iară casa să împlu de mirosala mirului.

4 Zise derept aceaia unul den ucenicii Lui, Iuda Scarioteanul, feciorul lui Simon, carele vrea pre El să-L vînză:

Ponosluiia-i Iuda.

5 Derept ce acesta mir nu să vîndu în trei sute de bani, şi să să dea surumanilor?

6 Zise aceasta, nu c-are avea grijă el de surumani, ce căce era fur, şi punga era la el, şi ce băga în ia purta.

Hristos o mîntuiaşte.

7 Şi zise Iisus: Lasă-o, că pre zuoa îngrupării Meale ţînut-au aceasta.

8 Pre surumani în toată vreamea aveţi cu voi, iară pre Mine nu Mă aveţi în toată vreamea.

9 Înţelease derept aceaia mulţime multă den jidovi că El ară fi acolea, şi veniră nu derept Iisus numai, ce ca să vază şi pre Lazar, carele-l învise den morţi.

Popii vor să omoară pre Lazar.

10 Că să sfătuise mai marii popilor ca şi pre Lazar să-l omoară.

11 Căce mulţi pentru el mergea den jidovi, şi credea în Iisus.

Hristos venind în Ierosalim.

12 A doao zi mulţimea multă carea venise la praznic, auzind că vine Iisus în Ierosalim.

13 Luară stîlpări de finic şi eşiră în tîmpinarea Lui şi striga: Osanna, blagoslovit, Cela ce vine întru numele Domnului, Craiul lui Israil.

14 Iară aflînd Iisus un asin, şăzu spre el, cum iaste scris.

15 „Nu te teame, fata Sionului, iată Craiul tău vine, şăzînd spre mînzul asinei”.

16 Iară aceastea nu le înţeleasără ucenicii Lui întîiu, ce cînd Să proslăvi Iisus, atunce-şi adusără aminte că aceastea era despre El scrise, şi aceastea făcură Lui.

17 Şi mărturisia mulţimea carea era cu El că pre Lazar l-au chemat den mormînt, şi-au învis pre el den morţi.

Esu-I înainte.

18 Derept aceasta-L şi tîmpină pre El mulţimea, că auziia de El c-au făcut acest sămnu.

19 Iară fariseii zisără întru eişi: Vedeţi că noi nu folosim nemică; iată, lumea toată după El mearge.

Grecii pohtescu să-L vază pre El.

20 Şi era unii greci, den carii să suise ca să să roage în praznic.

21 Aceştea să apropiară de Filip carele era den Vitsaida Galileei, şi rugară pre el, zicînd: Doamne, vom să vedem pre Iisus.

22 Veni Filip şi zise lui Andreiu, iară Andreiu şi Filip spusără lui Iisus.

23 Iară Iisus răspunse lor zicînd: Veni ceasul ca să Să proslăvească Fiiul omenesc.

24 Adevăr, adevăr zic voao, de nu va grăunţul de grîu putredi deaca cade în pămînt, numai însuşi rămîne; iară de va putredi, mult rod va aduce.

25 Cela ce iubeaşte sufletul lui, piarde pre el, şi cela ce urăşte sufletul lui în lumea aceasta, în viaţa veacilor păzeaşte pre el.

26 Cine-Mi slujeaşte Mie, după Mine să vie, şi unde voiu fi Eu, acolo şi sluga Mea va fi şi cine-Mi sluji Mie, cinsti-l-va pre el Tatăl.

27 Acum sufletul Mieu să turbură, şi ce voiu zice? Părinte, mîntuiaşte-Mă de acest ceas, ce derept aceasta am venit spre ceasul acesta.

28 Părinte, proslăveaşte numel Tău. Veni glas den ceriu zicînd: Proslăvitu-l-am şi iară-l voiu proslăvi.

29 Iară nărodul carele sta şi auzise zicea: Tunet fu. Alţii zisără: Îngerul grăi Lui.

30 Răspunse Iisus şi zise: Nu pentru Mine fu glasul acesta, ce pentru voi.

31 Acum iaste giudecata lumii aceştiia, acum craiul lumii aceştia să va scoate afară.

32 Şi Eu să Mă voiu înălţa de pre pămînt, pre toţi voiu trage cătră Mine.

33 (Iară aceastea zicea sămnînd cu ce moarte-I era a muri.)

34 Răspunse-I Lui nărodul: Noi am auzit den leage că Hristos va rămînea în veaci. Şi cum zici Tu că să cade să Să înalţe Fiiul omenesc? Cine iaste acesta Fiiul omenesc?

35 Zise derept aceaia Iisus lor. Încă puţinea vreame lumina cu voi iaste; îmblaţi pînă aveţi lumină, ca întunereacul pre voi să nu vă cuprinză şi cela ce îmblă în tunearec nu ştie unde mearge.

36 Pînă aveţi lumină, creadeţi în lumină, ca să fiţi fiii luminii. Aceastea grăi Iisus, şi mergînd, să ascunse de ei.

37 Iară aceastea seamne făcînd înaintea lor, nu credea întru El.

38 Ca cuvîntul Isaii prorocul să să împle, carele zise: Doamne, cine crezu auzului nostru, şi braţul Domnului cui s-au arătat?

39 Derept aceasta nu putură creade; că iară au zis Isaia:

40 Orbit-au ochii lor, şi s-au întărit inima lor, să nu vază cu ochii, şi să nu înţeleagă cu inima şi să se întoarne, şi să-i vindec pre ei.

41 Aceastea zise Isaiia, cînd văzu slava Lui şi grăi de El.

Mai marii oamenilor cred în El şi nu-L mărturisescu de frică.

42 Pentr-acea den boiari încă mulţi crezură în El; iară pentru farisei nu măarturisia, ca să nu fie scoşi den sinagoga.

43 Că iubiia slava oamenilor, mai vîrtos decît lauda lui Dumnezău.

Îndeamnă-i la credinţă.

44 Iisus într-aceaia strigă şi zise: Cela ce creade întru Mine, nu creade întru Mine, ce întru Cela ce M-au trimes.

45 Şi cela ce veade pre Mine, veade pre Cela ce M-au trimes.

46 Eu lumină în lume veniu, ca tot cine va creade întru Mine, să nu rămîia întru întunearec.

47 Şi să va asculta cineva cuvintele Meale, şi nu va creade, Eu nu voiu giudeca pre el, că n-am venit să giudec lumea, ce ca să mîntuescu lumea.

48 Cela ce să lapădă de Mine şi nu priimeaşte cuvintele Meale, iaste cine giudeca pre el; cuvîntul carele am zis, acela v agiudeca pre el, la zua de apoi.

49 Că Eu de Mineşi n-am grăit; ce carele M-au trimes, Tatăl, El Mi-au poruncit ce să zic şi ce să grăescu.

50 Şi ştiu că porunca lui, viaţa veacului iaste; pentr-acea, cealea ce grăescu Eu, cum Mi-au zis Mie Tatăl, aşa grăescu.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.