×

Dimensiunea fontului:

Noul Testament de la Bălgrad

Evanghelie scrisă de Sfîntul Ioann

Capitolul 1

Acel Cuvînt mainte de faptul lumii iaste născut den Dumnezău.

1 De început era Cuvîntul, şi Cuvîntul acela era de la Dumnezău, şi Dumnezău era Cuvîntul acela.

Şi au fost în toată vreamea la Tatăl.

2 Acesta Cuvînt era de început la Dumnezău.

3 Toate pren El fură făcute; şi fără El nemică nu fu făcut, varece e făcut.

4 Întru El era viiaţa, şi viiaţa era lumină oamenilor.

5 Şi lumina aceaia întru întunearec străluciia, şi întunearecul pre ia nu o cuprinse.

Ioan pentru ce fu trimes de la Dumnezău.

6 Fu un om trimes de la Dumnezău, cui numele lui, Ioan.

7 Acesta veni întru mărturie, ca să mărturisească de lumină, ca toţi să crează pentru el.

8 Nu era el acea lumină, ce tremes fu ca să mărturisească de lumină.

9 Acesta era lumina cea adevărată carea luminează pre tot omul cela ce vine în lume.

10 În lume era, şi lumea pren El să făcu; şi lumea pre El nu cunoscu.

11 Întru ai Lui veni, şi ai Lui pre El nu priimiră.

12 Iară cîţi priimiră pre El, deade lor puteare să fie fii lui Dumnezău, celora ce cred întru numele Lui.

13 Carii nu-s den sînge, nece den pohtă trupească, nece den pohtă bărbătească, ce den Dumnezău s-au născut.

Făcu-Se om.

14 Şi Cuvîntul acela Să făcu trup, şi sălăşlui între noi (şi am văzut slava Lui, slavă ca unuia născut den Tatăl), plin de dar şi de adevăr.

15 Ioan mărturisi de El şi strigă, zicînd: Acesta e de carele zicea, carele au venit după mine, înainte-mi fu pus, că mai întîiu de mine era.

Poveastea lui de Hristos.

16 Şi dentru împlearea Lui, noi toţi am luat, şi dar pentru darure.

17 Că leagea pre Moisi fu dată, iară darul şi adevărul pren Iisus Hristos fu

18 Pre Dumnezău nime nu L-au văzut neceodată, ce numai unul născut Fiiul, carele-i în sînul Tatălui. Acela ni L-au spus.

Mărturiia lui e dată popilor.

19 Şi acesta încă-i mărturiia lui Ioan, cînd trimisără jidovii den Ierosalim popi şi leviţi ca să-l întreabe pre el: Tu cine eşti?

20 Şi spuse şi nu să lăpădă şi spuse că nu e el acel Hristos.

21 Atunci întrebară pre el: Dară cine eşti? Ilie eşti tu? Şi zise: nu sînt. Dară tu eşti acel proroc? Şi răspunse: Nu sînt.

22 Zisără derept aceaia lui: Cine eşti? Ca să dăm răspunsu celora ce ne-au trimes pre noi. Ce zici de tine însuţi?

23 Zise: Eu-s glas strigătoriului în pustie; îndereptaţi calea Domnului, cum au zis Isaiia prorocul.

24 Carii fură tremeşii era den farisei.

25 Şi întrebară pre el şi zisără lui: Dară că ce botezi, deaca nu eşti tu Hristos, nece Ilia, nece acel proroc?

26 Răspunse lor Ioan, zicînd: Eu botez cu apă, iară în mijlocul vostru stă carele voi nu ştiţi.

27 Acela iaste carele vine după mine, Cela ce înainte mi-e pus; căruia eu nu-s destoinic a dezlega curealele încălţămîntului Lui.

28 Aceastea în Vitavara fură de ceaia parte de Iordan, unde boteza Ioan.

29 A doaoa zi văzu Ioan pre Iisus viind cătră el şi zise: Iaca Mielul lui Dumnezău carele va lua păcatele lumii.

30 Acesta iaste de carele am zis eu: După mine vine un bărbat carele înainte mi-e pus, căce mai întîiu de mine era.

31 Şi eu nu L-am ştiut pre El; ce ca să Să arate lui Israil, derept aceasta am venit eu a boteza cu apă.

32 Atuncea mărturisi Ioan, zicînd că: Am văzut Duhul pogorînd ca un porumb den ceriu, care rămase spre El.

33 Şi eu nu-L cunoşteam pre El, ce carele m-au trimes pre mine să botez cu apă, Acela-mi zisease mie: Spre carele vei vedea Duhul pogorînd şi rămîind spre El, Acesta iaste carele botează cu Duhul Sfînt.

34 Şi eu L-am văzut pre El, şi mărturisescu că Acesta iaste Fiiul lui Dumnezău.

35 A doaoa zi iară sta Ioan, şi den ucenicii lui, doi.

36 Şi văzînd pre Iisus îmblînd zise: iată Mielul lui Dumnezău.

37 Şi auziră pre el cei doi ucenici grăind, şi mearsără după Iisus.

38 Iară întorcîndu-Să Iisus şi văzînd pre ei, mergînd după El, zise lor:

39 Ce căutaţi? Ei zisără Lui: Ravvi, (carele zice, de-l veri tîlcui, învăţătoriu), unde lăcueşti?

Chemătura lui Andreiu.

40 Zise lui: Veniţi şi vedeţi. Veniră şi văzură unde lăcuiia şi la El rămasără într-aceaia zi, că era ca la zeace ceasuri.

41 Era Andreiu, fratele lui Simon Pătru, unul den cei doi, carii auziră acealea de la Ioan şi mersease după El.

A lui Pătru.

42 Află acesta întîiu pre Simon, fratele lui, şi zise lui: Aflat-am pre Mesia, carele iaste, de vei tîlcui, Hristos.

A lui Filip.

43 Şi duse pre el cătră Iisus. Deaca-l văzu pre el Iisus, zise: Tu eşti Simon, feciorul lui Iona: tu te chiemi Chifa, care să tîlcuieşte Pătru.

44 A doao zi vru Iisus să meargă în Galilea, şi află pre Filip, şi zise lui: Vino după Mine.

A lui Natanail.

45 Şi era Filip den Vitsaida, den oraşul lui Andreiu şi a lui Pătru.

46 Află Filip pre Natanail, şi zise lui: Aflat-am pre Acela de carele au scris Moisi în leage şi prorocii; pre Iisus, fiiul lui Iosif den Nazaret.

47 Atuncea zise Natanail lui: Den Nazaret, poate ceva bine să fie? Zise lui, Filip: Vino şi vezi.

48 Iară văzu Iisus pre Natanail viind la El, şi zise de el: Iaca adevărat israiltean întru carele vicleşug nu iaste.

49 Zise Natanail Lui: De unde mă cunoşti? Răspunse Iisus şi zise lui: Mainte de ce te chemă Filip, cînd erai supt smochin, te-am văzut.

50 Răspunse Natanail şi zise Lui: Ravvi, Tu eşti Fiiul lui Dumnezău, Tu eşti craiul lui Israil.

51 Răspunse Iisus şi zise lui: Căce ziş ţie că te-am văzut supt smochin, crezi? Mai mari de aceastea vei vedea.

52 După aceaia zise lui: Adevăr, adevăr grăescu voao, de acum vedea-veţi ceriul deşchis şi îngerii lui Dumnezău suind şi pogorînd spre Fiiul omenesc.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.