×

Dimensiunea fontului:

Noul Testament de la Bălgrad

Evanghelia de la Luca

Capitolul 3

1 Iară în al cincilesprăzeace an a împărăţii lui Tiverie împărat, fiind deregători în Iudea, Pilat den Pont şi Irod biruitoriul a patra parte de Galilea, şi Filip, fratele lui, a patra din Tiriia şi din Trahonia, şi Lisanie, din Avilinea a patra,

2 Supt popii cei mai mari, Annea şi Caiafa, fu cuvîntul Domnului cătră Ioan, fiiul Zaharii, în pustie.

3 Şi veni în tot împregiurul Iordanului, propoveduind botegiunea pocăinţei, în ertăciunea păcatelor,

Ioan îndeamnă-i la pocăinţă.

4 Cumu-i scris în cartea cuvintelor Isaiei prorocul, zicînd: glasul strigătoriului în pustie: gătiţi calea Domnului, dereapte faceţi cărările Lui,

5 Toată valea să va împlea, şi tot muntele şi măgura să va aşăza, şi ceale strîmbe vor fi dereapte, şi căile aspre, neatede.

6 Şi va vedea tot trupul spăseniia lui Dumnezău.

7 Şi grăiia mulţimei ce mergea să să boteaze de la el: Sămînţa viperilor, cine vă arătă voao să fugiţi de mîniia ce e venitoare?

8 Faceţi rodure destoinice pocăinţei, şi nu înceapereţi a grăi întru voişi, tată avem pre Avraam, că zic voao că poate Dumnezeu şi din ceaste pietri a rădica feciorii lui Avraam.

9 Că iată săcurea-i pusă la rădăcina pomilor; deci tot pomul carele nu face poame bune, tae-să şi în foc aruncă-să.

10 Şi întrebară pre el mulţimea, zicînd: Dară ce vom face?

11 Iară răspunzînd, zise lor: Cine are doao veşminte, să dea celuia ce n-are: şi cela ce are bucate, aşijderea să facă.

12 Veniră într-aceaia şi publicanii să să boteaze şi zisără cătră el: Învăţătoriule, ce vom face?

13 Iară el zise cătră ei: Nemică mai mult să nu luaţi, decît vă e rînduit.

14 Întrebară şi viteajii pre el zicînd: Dară noi ce vom face? Şi zise lor: Pre nime nu zdrobireţi, nece-i păgubiţi cu înşălăciune, ce să vă agiungă leafa voastră.

Mărturiia lui de Hristos.

15 Aşteptînd oamenii şi cugetînd toţi întru inimile sale de Ioan, au doară e el Hristos,

16 Răspunse Ioan zicînd tutror: Eu cu apă botez pre voi, ce au venit Cel mai tare de mine, Căruia nu-s destoinic să dezleg curealele colţunilor Lui; Acela va boteza pre voi cu Duhul Sfînt şi cu foc.

17 Căruia-I e lopata în mînile Lui, şi curăţeaşte area Lui, şi va strînge grîul Lui în şura Sa, iară pleavele le va arde cu foc nestinsu.

18 Şi pre altele multe îndemnîndu-i, propoveduiia oamenilor.

19 Iară Irod al patrul biruitoriu, fiind certat de el pentru Irodiada, muiarea lui Filip frate-său, şi pentru toate realele care făcuse Irod,

Irod îl bagă în temniţă.

20 Adaose şi aceasta prespre toate, că închise pre Ioan în temniţă.

Hristos Să boteză.

21 Şi fu deaca să botezară toţi oamenii şi Iisus Să boteză, şi rugîndu-Să să deşchise ceriul.

22 Şi pogorî Duhul Sfînt în chip de trup, ca un porumb, spre El şi fu glas den ceriu zicînd: Tu eşti Fiiul Mieu cel iubit, în Tine M-am odihnit.

23 Iară Iisus înceape a fi ca de treizeci de ani, (cum să părea lor) fiiul lui Iosif, a fiiului lui Elie.

Numărul strămoşilor lui Hristos.

24 Al lui Mattat, al lui Levi, al lui Melhi, al lui Ianna, al lui Iosif.

25 Al lui Mattatie, al lui Amos, al lui Naum, al lui Esli, al lui Nanghia.

26 Al lui Maat, al lui Mattatie, a lui Semei, a lui Iosif, a lui Iuda.

27 Al lui Iona, al lui Risa, al lui Zorovavel, al lui Salatiil, al lui Niri.

28 Al lui Melhi, al lui Addi, a lui Cosam, a lui Elmodam, al lui Ir.

29 Al lui Iosi, al lui Eleezer, al lui Iorim, al lui Mattan, al lui Levi.

30 Al lui Simeon, al lui Iuda, al lui Iosif, al lui Ionan, al lui Eleachim.

31 Al lui Melea, al lui Mainan, a lui Mattata, a lui Natan, a lui David.

32 Al lui Ese, al lui Ovid, al lui Vooz, al lui Salmon, a lui Nasson.

33 Al lui Aminadav, al lui Aram, a lui Esrom, al lui Fares, al lui Iuda.

34 Al lui Iacov, al lui Isaac, al lui Avraam, al lui Tara, al lui Nahor.

35 Al lui Saruh, al lui Ragav, al lui Falec, al lui Ever, al lui Sala.

36 Al lui Cainan, al lui Arfaxad, al lui Sim, al lui Noe, al lui Lameh.

37 Al lui Matusal, al lui Enoh, al lui Iared, al lui Malaleil, al lui Cainan.

38 Al lui Enos, al lui Sit, al lui Adam, carele-i al lui Dumnezău.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.