×

Dimensiunea fontului:

Noul Testament de la Bălgrad

Evanghelia de la Luca

Capitolul 18

1 Iară zicea şi pildă lor, căsă cade lor în toată vreamia a să ruga, şi a nu să leni.

Pilda de guidecătoriul strîmbu şi de vădua săracă.

2 Zicînd: Un giudecătoriu era într-un oraş, carele nu să temea de Dumnezău, şi cu nime nu gîndiia.

3 Iară era în oraşul acela şi o muiare văduo, şi veniia la el zicînd: Izbăveaşte-mă de pîrîşul mieu.

4 Şi el nu vru în multă vreame; iară după aceaia zise întru eluşi: Săva că nu mă tem de Dumnezău şi cu nime nu gîndesc,

5 Iară pentru că-mi face dodeială vădua aceasta, izbăvi-voiu pre ia, ca venind, să nu-mi mai facă supărare.

6 Zise Domnul: Auziţi ce zice acel giudecătoriu nederept.

7 Dară Dumnezău au nu va izbăvi pre aleşii Lui, carii strigă la El zuoa şi noaptea, săva că-şi pesteaşte mîniia pentru ei?

8 Zic voao că va izbăvi pre ei curund, însă cînd va veni Fiiul omenesc, oare afla-va credinţă pre pămînt?

9 Zise într-aceaia ş cătră unii carii să nădăjduiia întru sine a fi derepţi, şi pre alţii îi ţinea în nemică, pilda aceasta.

Despre fariseiu şi mitarnic.

10 Doi oameni mearsără în besearică să să roage: unul dentru ei, fariseu şi altul, mitarnic.

11 Fariseul stînd deusebi, în sine aşa să ruga: Doamne, har Ţie dau, că nu sînt ca alalţi oameni, jăhuitori, nederepţi, curvari, sau ca şi acest mitarnic.

12 Postescu-mă de doao ori în săptămînă, dau a zeacea den tot den ce am.

13 Iară mitarnicul departe stînd, nu vrea nece ochii să rădice cătră ceriu; ce bătea pieptul lui, zicînd: Doamne, fii milostiv mie păcătosului.

14 Zic voao că mai îndereptat pogorî acesta în casa lui decît cela; că tot cela ce să înalţă pleca-să-va, iară cela ce să pleacă înălţa-să-va.

A porobocilor e Împărăţiia lui Dumnezău.

15 Aducea la El şi poroboci, să-i atingă pre ei, iară văzînd ucenicii Lui, certară pre ei.

16 Iară Iisus chemînd pre ei zise: Lăsaţi porobocii să vie cătră Mine şi nu-i oprireţi, că unora ca acestora iaste Împărăţiia lui Dumnezău.

17 Adevăr zic voao, cine nu va priimi Împărăţiia lui Dumnezău ca porobocul, nu va întra întru ia.

18 Atunci întrebă pre El unul den cei mai mari, zicînd: Învăţătoriule bune, ce voiu face, viaţa veacilor să dobîndesc?

19 Zise Iisus lui: Că ce Mă zici bun? Nime nu e bun, fără numai unul Dumnezău.

20 Poruncile ştii: nu curvi, nu omorî, nu fura, nu mărturisi strîmbu, cinsteaşte tată-tău şi mumă-ta.

21 Iară el zise: Aceastia toate le-am ţînut den tinereaţele meale.

A vinde tot şi a da surumanilor.

22 Iară auzind aceastea, Iisus zise lui: Încă una-ţi lipseaşte: toate cîte ai, vinde şi împarţi surumanilor, şi vei avea comoară în ceriu, şi vino de îmblă după Mine.

23 Iară el auzind aceastia foarte să întristă, că era bogat foarte.

24 Văzînd pre el Iisus întristat foarte, zise: Cît cu anevoe întră carii au bani în Împărăţiia lui Dumnezău.

25 Că mai lesni iaste cămilei pren urechile acului să treacă, decît bogatul întru Împărăţiia lui Dumnezău să între.

26 Iară carii auziră aceastia zisără: Dară cine să poate spăsi?

27 Iară El zise lor: Carele nu să pot la oameni, toate să pot de la Dumnezău.

Apostolii lăsară toate.

28 Zise într-aceaia Pătru: Iată noi le-am lăsat toate, şi am venit după Tine.

29 Iară El zise lor: Adevăr grăescu voao, că nime nu iaste carele lasă casa, sau părinţii, sau fraţii, sau muiarea, sau feciorii, pentru Împărăţiia lui Dumnezău,

30 Care nu va lua mai multe în vreamia aceasta, şi în veacul care va veni, viaţa veacilor.

Spune Hristos de moartea Sa.

31 Şi luînd pre cei doisprăzeace, zise cătră ei: Iată suim în Ierosalim, şi să vor împlea toate carele sînt scrise de proroci despre Fiiul omenesc.

32 Că Să va da limbilor şi Să va batgiocuri şi Să va ocărî şi Să va scuepi.

33 Şi deaca-L vor bate Îl vor omorî, şi a treia zi va învie.

34 Iară ei nemică de aceastea nu înţeleasără; şi era cuvintele aceastea ascunse de ei, şi nu înţelegea cealea ce să grăiia.

Orbul luo vedeare.

35 Şi fu cînd Să apropie El în Erihon, un orb şădea lîngă cale, ceind.

36 Iară el auzind mulţimea trecînd, întreba ce iaste aceasta?

37 Şi-i spusără lui că Iisus Nazarineanul treace.

38 Atuncea strigă, zicînd: Iisuse fiiul lui David, fie-Ţi milă de mine.

39 Şi ceia ce mergea înainte certa pre el, să tacă; iară el mai vîrtos striga: Fiiul lui David, fie-Ţi milă de mine.

40 Iară stînd Iisus, porunci să-l aducă pre el la Sine, apropiindu-Să de el, întrebă-l.

41 Zicînd: Ce vei să fac ţie? Iară el zise: Doamne, să văz.

42 Şi Iisus zise lui: Vezi; credinţa ta te mîntui.

43 Şi numaidecît văzu, şi mergea după El, slăvind pre Dumnezău. Şi toată mulţimea văzînd, deaderă laudă lui Dumnezău.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.