×

Dimensiunea fontului:

Noul Testament de la Bălgrad

Evanghelia de la Luca

Capitolul 13

De galileani şi de carii omorî-i turnul Silioamului.

1 Era unii într-aceaia vreame spunîndu-I Lui de galileiani al cărora sînge Pilat mestecase-l cu jărtvele lor.

2 Şi răspunzînd Iisus zise lor: Au vă să pare că galileanii aceştea mai păcătoşi au fost de toţi galileanii, că păţiră aceastea?

3 Nececum, zic voao, ce de nu vă veţi pocăi, aşia veţi peri toţi.

4 Sau acei optsprăzeace, spre carii căzu turnul Siluam şi omorî pre ei, pare-vă că aceştea mai greşiţi era de toţi oamenii carii lăcuiia în Ierosalim?

5 Nececum, zic voao; de nu vă veţi pocăi, toţi aşijdere veţi peri.

Smochinul fără rod.

6 Iară zicea şi aceasta pildă: Un smochin avea oarecine în viia lui sădit şi veni căutînd poame într-însul şi nu află.

7 Şi zise viiaşului: Iaca trei ai sînt de cînd viiu căutînd poame în smochinul acesta şi nu aflu, tae-l afară, căce şi pămîntul îl cuprinde în deşărt.

8 Iară el, răspunzînd, zise lui: Doamne, lasă pre el încă în cest an, pînă voiu săpa împregiurul lui şi voiu pune gunoiu.

9 Iară de va face poame lasă-l, iară să nu, tae-l.

10 Şi învăţa întru sinagoga sîmbăta.

Muiarea gîrbovă să vindecă.

11 Şi iată o muiare era avînd duhul nepotinţei de optsprăzeace ani şi era gîrbovă, cît nu să putea înderepta.

12 Văzînd pre ia Iisus, chemă-o şi zise ei: Muiare, slobozită eşti den boala ta.

13 Şi puse spre ia mînile, şi atunceşi să îndereptă şi lăuda pre Dumnezău.

14 Iară răspunse mai marele sinagoghei, bănuind că ce o vindecă sîmbăta Iisus, zise mulţimei: Şase zile sînt întru carele să cade a lucra: adecă într-aceastea viniţi şi vă veţi vindeca şi nu în zuoa sîmbetei.

15 Răspunse derept aceaia lui Domnul şi zise: Făţarnice, fietecarele de voi, sîmbăta au nu dezleagă boul lui sau asinul de la iasle şi-l duce de-l adapă?

16 Dară aceasta fata lui Avraam, carea o legase Satana de optsprăzeace ani, au nu să cădea a o dezlega în zi de sîmbătă?

17 Şi aceastea zicînd, să ruşina toţi ceia ce să punea împrotiva Lui şi toată mulţimea să bucura de toate lucrurele slăvite ce să făcea de la El.

18 Zise într-aceaia: A ce vă asamănă Împărăţiia lui Dumnezău şi a ce o voiu asămăna ia?

Pilda de grăunţul muştariului.

19 Aseamenea iaste grăunţului de muştariu care-l ia omul şi-l pune în grădina lui şi crescu şi să feace copaci mare şi pasările ceriului încuibuiră în ramurele lui.

20 Şi iară zise: A ce voiu asămăna Împărăţiia lui Dumnezău?

De aluat.

21 Aseamene iaste aluatului carele luondu-l muiarea, acoapere pre el în făină de trei măsuri, pînă să dospeaşte toată.

22 Şi îmbla pren toate oraşăle şi satele învăţăînd şi cale făcînd în Ierosalim.

Întrebare: au puţinei să vor ispăsi?

23 Zise într-aceaia oarecine cătră El: Doamne, au nu-s puţini de ceia ce să spăsescu? Iară El zise lor:

24 Nevoiţi-vă a întra pre poarta strîmtă; că mulţi, zic voao, vor sili să între şi nu vor putea.

25 Cînd să va scula stăpînul casei şi va încuia uşia şi veţi înceape afară a sta şi a bate în uşă, zicînd: Doamne, Doamne, deşchide noao, şi răspunzînd va zice voao: Nu vă ştiu pre voi de unde sînteţi.

26 Atuncia veţi înceape a zice: Mîncat-am înaintea ta şi am beut şi în uliţele noastre ai învăţat.

27 Şi va zice: Zic voao, nu ştiu pre voi de und esînteţi, depărtaţi-vă de la mine toţi lucrătorii fără dereptate.

28 Acolo va fi plînsu şi scrîşnirea dinţilor cînd veţi vedea pre Avraam şi pre Isaac şi pre Iacov şi pre toţi prorocii, întru Împărăţiia lui Dumnezău, iară voi, goniţi afară.

29 Atuncea vor veni de la răsărit şi de la apus şi de la miază-noapte şi de la amiazăzi şi vor şădea întru Împărăţiia lui Dumnezău.

30 Şi iată sînt de apoi carii vor fi întîiu şi sînt dentîiu carii vor fi de apoi.

Irodu e vulpe.

31 Într-acea zi să apropiară unii den farisei, zicînd: Eşi şi pasă de acicea că Irod va să Te omoară.

32 Atunci zise lor: Mergînd ziceţi aceii vulpi, iată scoate-voiu dracii şi voiu vindeca astăzi şi mîine; şi a treia zi Mă voiu isprăvi.

33 Însă Mi să cade astăzi şi mîine şi după aceaia a face cale, că nu s-au tîmplat să piiae prorocul afară de Ierosalim.

34 Ierosalime, Ierosalime, omorîtoriul prorocilor şi ucigătoriul cu pietri trimişilor la tine, de cîte ori vruiu să adun feciorii tăi, cum adună găina puii ei supt arepi, şi nu vrut.

35 Iată lăsa-să-va casa voastră pustie: adevăr zic voao, că nu veţi vedea pre Mine pînă nu va veni vreamia cînd veţi zice: Blagoslovit Cela ce vine întru numele Domnului.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.