×

Dimensiunea fontului:

Noul Testament de la Bălgrad

Evanghelia de la Luca

Capitolul 11

Învaţă apostolii a să ruga.

1 Şi fu cînd să ruga El în acătare loc, cum părăsi, zise unul den ucenicii Lui cătră El: Doamne, învaţă-ne să ne rugăm, cum şi Ioan învăţă pre ucenicii săi.

2 Şi zise lor: cînd vă rugaţi ziceţi: TATĂL nostru cela ce eşti în ceriure, sfinţiască-Să numele tău; vie Împărăţiia Ta, fie voia Ta, cumu-i în ceriu aşia şi pre pămînt.

3 Pîinea noastră de toate zilele, dă-ne noao astăzi.

4 Şi iartă noao păcatele noastre, că noi încă ertăm tuturora carii ni-s deatori noao; şi nu ne duce pre noi în năpaste, ce ne izbăveaşte pre noi de hicleanul.

5 Şi zise cătră ei: cine dentru voi are un soţ şi mearge cătră el la miază-noapte şi va zice lui: Soaţe, dă-mi împrumut trei pîini.

6 Că un priiatin den cale au venit la mine şi n-am ce-i pune lui înainte.

7 Şi acela, den lăuntru răspunzînd, va zice: Nu mă usteni; iată că uşa-i încuiată şi porobocii miei cu mine sînt în casă, nu mă pociu scula să-ţi dau.

8 Zic voao săvai nu s-ară scula să-i dea lui pentru ce e priiatin lui, iară pentru acolisitura lui scula-să-va şi-i va da lui cîtu-i trebuiaşte.

9 Şi Eu încă zic voao: Ceareţi şi să va da voao; căutaţi şi veţi afla; sunaţi şi să va deşchide voao.

10 Că varecine ceare va lua şi cine caută afla-va: şi cine va bate deşchide-i-să-va.

11 Iară carele-i den voi părinte, să ceae feciorul lui pîine, au piatră îi va da lui? Sau peaşte, au doară în loc de peaşte, şarpe-i va da lui?

12 Sau de va ceare ou, au da-i-va lui scorpie?

13 Derept aceaia, voi carii sînteţi răi, ştiţi dare bună a da feciorilor voştri, dară cu cît mai vîrtos Tatăl vostru cel den ceriu va da Duhul Sfînt celora ce-L cer de la El?

Dracul mut îl scoate.

14 Şi scoase pre dracul carele era mut; şi fu eşind dracul, grăi mutul şi să mirară mulţimia.

15 Iară unii dentr-înşi zisără: Cu Veelzevul, domnul dracilor, scoate dracii.

16 Iară alţii, ispitindu-L, sămnu de la el cerea den ceriu.

17 Iară El, ştiind cugetele lor, zise lor: Toată împărăţiia ce să împarte întru sine pustiiaşte; şi care casă să rădică în sine, cade.

18 Iară şi Satana de să va rădica pre sine, cum va sta împărăţiia lui? Că ziceţi că cu Veelzevul scoţ Eu dracii.

19 Iară să scoţ Eu dracii cu Veelzevul, feciorii voştri cu cine-i vor scoate? Derept aceaia ei vor fi giudecătorii voştri.

20 Iară de scoţ dracii cu degetul lui Dumnezău, sosit-au la voi Împărăţiia lui Dumnezău.

21 Cînd cel tare într-armat păzeaşte curtia lui, în pace sînt ale lui.

22 Iară de va veni pre el mai tare de el şi va birui pre el, toate armele lui va lua, spre carele nădăjduiia, şi dobînda lui va împărţi.

23 Cine nu e cu Mine, spre Mine iaste şi cela ce nu strînge cu Mine, răsipeaşte.

24 Iară cînd iase duhul cel necurat din om, îmblă pren loc fără de apă, căutînd odihneală; şi deaca nu află, zice: Întoarce-mă-voiu în casa mia, de unde am eşit.

25 Şi viind, o află măturată şi podobită.

26 Atunci mearge şi ia alte şapte duhure mai reale de el, şi întrînd lăcuesc acolea, şi va fi omului aceluia mai rău apoi, decît întîiu.

O muiare den mulţime rădică-şi glasul ei.

27 Şi fu cînd grăiia El aceastea, rădicînd o muiare glas den mulţime zise Lui: Ferice de zgăul ce Te-au purtat şi de ţîţa ce-ai supt.

28 Iară El zise: Mai fericiţi-s ceia ce aud cuvîntul lui Dumnezău şi-l păzescu.

Iudeii cer seamne.

29 Iară mulţimia, adunîndu-să la El, începu a zice: Ruda aceasta hicleană iaste, sămnu ceare, şi sămnu nu să va da ei, fără numai sămnul lui Iona prorocul.

30 Că cum au fost Iona sămnu niniviteanilor, aşa va fi şi Fiiul omenesc, rudei aceştiia.

31 Crăiasa de la amiază-zi să va scula la giudeţ cu bărbaţii rudei aceştiia şi-i va osîndi pre ei; că veni de la marginea pămîntului să auză mîndriia lui Solomon şi iată mai mare iaste de Solomon, în cest loc.

32 Bărbaţii Ninevii scula-să-vor la giudecată cu ruda aceasta şi vor osîndi pre ia; că să pocăiră cu propovedania lui Iona, şi iată, acicea-i şi mai mare de Iona.

33 Nime, aprinzînd lumina, nu va pune întru ascuns, nece supt speae, ce în sfeaştnic ca să vază lumină ceia ce întră.

34 Lumina trupului iaste ochiul, dece să va fi ochiului tău curat, tot trupul tău va fi lumiant; iară deaca va fi rău, şi trupul tău e întunecat.

35 Derept aceaia ia aminte ca lumina carea e întru tine, să nu fie întunearec.

36 Că de va fi trupul tău tot luminat, neavînd vro parte ceva întunecată, fi-va luminat tot, ca şi cînd te-are lumina lumina cu strălucirea.

Fariseii Îl chema la prînzu.

37 Iară cînd grăiia, rugă pre El un fariseu ca să prînză la el; iară întrînd, şăzu.

38 Fariseul văzînd, să miră că nu Să spălă mainte de prînzu.

39 Ce zise Domnul cătră el: Acum voi farisei, din afară păharele şi blidele curăţiţi, iară denlăuntrul vostru plin iaste de răpire şi răutate.

40 Nebunilor, cela ce-au făcut ce-i dinafară au n-au făcut şi ce-i denlăuntru?

41 Însă care sînt pre lîngă voi, daţi milostenie; şi iaca toate vor fi voao curate.

42 Ce vai de voi, fariseilor, că zeciuiţi minta şi ruta şi toate legumile, şi lăsaţi înapoi giudecata şi dragostea lui Dumnezău. Aceastea s-au căzut a le face şi acealea a nu lăsa.

43 Vai de voi, farisei, că iubiţi întîiu în adunări şi închinăciunile pren tîrgure.

44 Vai de voi, cărtulari şi farisei făţarnici, că sînteţi ca neşte mormente carele nu să arată, şi oamenii ce îmblă pre desupra nu le ştiu.

45 Răspunzînd neştine de ştiutorii legii, zise Lui: Dascale, aceastea zicînd noao, ne faci băsău.

46 Iară El zise: Vai şi de voi, ştiutori de leage, că întărhaţi oamenii cu tărhat care nu-i lesne a-l purta, iară voi nece cu un deaget al vostru nu veţi să atingeţi terhatul.

47 Vai de voi, că zidiţi mormintele prorocilor, iară părinţii voştri au omorît pre ei.

48 Cu dereptul, cu mărturiia voastră arătaţi că-s bune faptele părinţilor voştri: că aceia omorîră pre ei, iară voi zidiţi mormintele lor.

49 Derept aceaia şi mîndriia lui Dumnezău zise: Trimite-voiu întru ei proroci şi apostoli şi dentr-înşii pre unii vor omorî, pre alţii vor scoate.

50 Ca să să caute de la aceasta rudă sîngele a toţi prorocii, vărsat denceputul lumii.

51 De la sîngele lui Avel pînă la sîngele Zahariei, carele au perit între oltariu şi între besearică; adevărat zic voao, căuta-să-va de la ruda aceasta.

52 Vai de voi, ştiutorilor legii, că aţi luat cheaia ştiuturii: voi n-aţi întrat şi pre ceia ce are întra, oprit-aţi.

53 Deaca zise El aceastea lor, începură cărtularii şi fariseii tare a-I sta Lui împrotivă şi a-L îndemna pre El de multe să grăiască,

54 Aleşuindu-L şi cercînd să vineaze ceva den gura Lui, ca să-L pîrască.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.