×

Dimensiunea fontului:

Noul Testament de la Bălgrad

Evanghelia de la Marco

Capitolul 16

Scularea lui Hristos.

1 Şi trecînd sîmbăta, Maria Magdalina şi Maria, muma lui Iacov şi Salomie cumpărasă aromat, ca să meargă să ungă pre El.

2 Şi foarte de demineaţă, în zuoa dentîiu a săptămînii, veniră la mormînt, în răsăritul soarelui.

3 Şi grăiia una cătră alta: Cine va prăvăli noao piatra de pre uşa mormîntului?

4 Şi căutară şi văzură că era piatra răsturnată; că era mare foarte.

5 Şi întrînd în mormînt, văzură pre un voinic tiner şezînd de-a dereapta, îmbrăcat în veşmînt albu; şi să spămîntară.

6 Iară el zise lor: Nu vă spămîntareţi, pre Iisus căutaţi, Nazarineanul cel răstignit. Sculatu-S-au, nu iaste acicea; iaca locul unde-L pusease pre El.

7 Ce meargeţi, spuneţi ucenicilor Lui, şi lui Pătru, că va mearge mainte de voi, în Galilea; acolo veţi vedea pre El, cum au zis voao.

8 Atuncea eşind de grabă, fugiră de la mormînt, că era cuprinse de tremur şi de mirare, şi nemică nemurui nu zicea, că să temea.

Hristos Să arată Marii Magdalinii şi altor.

9 Iară Iisus învise demineaţa în zua dentîiu a săptămînii, arătă-Să întîiu Marii Magdalinei, dentru carea scosease şapte draci.

10 Aceaia mergînd vesti celora ce fusease cu El, carii era plîngînd şi suspinînd.

11 Iară aceia deaca auziră că iaste viu, şi că L-au văzut ia, nu crezură.

12 Iară după aceaia a doi dentr-înşi mergînd, Să arătă într-alt chip, mergînd la un sat.

13 Şi aceia mergînd, deaderă veaste celorlalalţi, nece pre aceia nu crezură.

14 Dară mai apoi, şăzînd ei unsprăzeace, Să arătă lor şi înfruntă necredinţei lor şi împietrirea inimii că, celor ce L-au văzut pre El sculat, nu crezură.

Trimise apostolii a propovedui.

15 Şi zise lor: Meargeţi în toată lumea, propoveduiţi Evanghelia a toată făptura.

16 Cela ce va creade şi să va boteza, spăsi-se-va, dară cela ce nu va creade osundi-să-va.

17 Iară seamnele celor ce vor creade acerastea vor fi după ei, cu numele Mieu dracii vor goni, grăi-vor în limbi noao.

18 Şerpi vor lua, şi de-are şi bea ceva de moarte, nu va strica lor; spre bolnavi mînile-şi vor pune şi bine le va fi.

Suirea lui Hristos.

19 Iară Domnul, după cuvintele ce grăi lor, Să luo sus în ceriu, şi şezu de-a dereapta lui Dumnezău.

20 Iară ei eşind, propoveduiră pretutindenea şi Domnul agiutorindu-i şi cuvintele lor întărind pre seamne, carele era cu învăţătură lor.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.