×

Dimensiunea fontului:

Noul Testament de la Bălgrad

Evanghelia de la Marco

Capitolul 15

De Patima lui Hristos supt Pilat.

1 Şi demineaţa numaicît ţiind sfat mai marii popilor, cu bătrînii, cărtularii şi cu tot sfeatul, legat, pre Iisus dusără-L şi-L deaderă lui Pilat.

2 Atunci întrebă pre El Pilat: Tu eşti împăratul cela al jidovilor? Iară El răspunzînd, zise lui: Tu zici.

3 Şi-L pîrîia pre El de multe, mai marii popilor.

4 Pilat iară întrebă pre El, zicînd: Nu răspunzi nemică? Vezi cîte de multe mărturisescu spre Tine?

5 Iară Iisus de-acii nemică nu răspunse, cît să mira Pilat.

6 Iară în praznice avea obiceaiu să sloboază lor cîte un rob, carele voiia.

7 Şi era unul, ce-l chema Varavva, prinsu, carele cu soţiile lui rădicîndu-să, făcuse vrăjmăşie.

8 Şi strigînd mulţimea, începură a ceare să le facă cum pururea le făcea lor.

9 Iară Pilat răspunse lor, zicînd: Veţi să sloboz voao pre craiul cela al jidovilor?

10 (Că ştia că pentru pizma, ei L-ară fi dat pre El mai marii popilor).

11 Iară mai marii popilor învitară mulţimea ca mai vîrtos pre Varavva să sloboază lor.

12 Atunci Pilat, răspunzînd, iară zise lor: Dară ce veţi să fac Cestuia ce-I ziceţi craiul jidovilor?

13 Iară ei iară strigară: Răstigneaşte pre El.

14 Iară Pilat zise lor: Ce rău au făcut? Iară ei mai vîrtos striga: Răstigneaşte pre El.

Hristos Îl dă Pilat să-L răstignească.

15 Iară Pilat, vrînd să facă destul pre voia mulţimei, slobozi lor pre Varavva, şi deade pre Iisus bătut, ca să-L răstignească.

16 Iară curteanii dusără pre El înlăuntru în curte carea iaste pretor, şi chiemară tot şireagul.

Cununară-L cu spini.

17 Şi îmbrăcară pre El în urşinic şi-I pusără în cap cunună împletită de spini.

18 Şi începură a să închina Lui, zicînd: Bucură-Te, împăratul jidovilor.

Scuepiră-L, batgiocuriră-L.

19 Şi bătea capul Lui cu trestie şi scuepia pre El, şi duplecîndu-să în genunche, să închina Lui.

20 Iară deaca-şi bătură gioc de El, dezbrăcară-L den urşinic, şi îmbrăcară pre el în veşmintele Lui şi-L scoasără să-L răstignească.

Simon Chirineu purta crucea lui Hristos.

21 Şi siliră pre un om ce trecea pre acii, anume Simon Chirineiu (viind den cîmpu, tatăl lui Alexandru şi a lui Ruf), să ducă crucea Lui.

22 Şi dusără pre El în locul Golgotei, care iaste de să chiamă Locul Căpăţînilor.

23 Şi deaderă Lui să bea vin amestecat cu zmirnă, iară El nu luo.

24 Şi răstignindu-L pre El, împărţiră veşmintele Lui, aruncînd sorţi spre iale, cine ce ară lua.

25 Era ceasul al treile, cînd răstigniră pre El.

26 Şi era scrisoarea vinei Lui scrisă aşia: ÎMPĂRATUL JIDOVILOR.

Hristosu-L răstigniră între doi tîlhari.

27 Şi cu El răstigniră doi tîlhari, unul de-a dereapta şi altul de-a stînga Lui.

28 Şi să împlu Scriptura carea zice: Şi între lotri Să numără.

Blăstăma-L.

29 Iară ceia ce trecea huliia pre El, clătindu cu capetele sale şi grăind: Ua, Tu cela ce spărgeai beseareca, şi în trei zile o zidiiai,

30 Mîntuiaşte-Te singur şi pogoră de pre cruce.

31 Aşijderea şi popii cei mari, bătîndu-Şi gioc, zicea unul cătră alt, cu cărtularii: pre alţii au mîntuit, iară pre Sine nu Să poate mîntui.

32 Hristos, craiul cela a lui Izrail, să pogoară acum de pre cruce; să vedem şi să creadem. Şi cei ce era răstigniţi cu El, cu mustrare huliia pre El.

33 Deci fiind ceasul al şasele, întunearec fu preste tot ţînutul, pînă la al noaole ceas.

34 Şi în al noaole ceas, strigă Iisus cu glas mare, zicînd: Eloi, Elio, lamma savahtani? ce să zice Dumnezăul Mieu, Dumnezăul Mieu, că ce Mă lăsaşi?

35 Şi unii den carii sta acolea, auzind, zicea: Iaca pre Ilie strigă.

36 Iară alergă unul, şi împlînd bureatele de oţăt şi-l puse în trestie, şi-I deade să bea, zicînd: Lăsaţi să vedem, veni-va Ilie să-L ia pre El?

Slobozi-Şi sufletul.

37 Iară Iisus slobozi glas mare şi răpăosă.

38 Şi catapeteazma besearecii să rupse în doao, de sus pînă gios.

39 Iară deaca văzu sutaşul, carele sta înaintea Lui, că strigînd aşa răpăosă, zise: Adevăr oumul acesta Fiiul lui Dumnezău era.

40 Iară era şi mueri de departe prevind, întru carele era Maria Magdalina şi Maria lui Iacov celui mic şi muma lui Iosie şi Salomia.

41 Carele şi cînd era în Galilea, mersease după El, şi slujiia Lui, şi altele multe carele mersease cu El în Ierosalim.

42 Şi aită sară fiind, că era vineri sara, înaintea sîmbetei,

Iosif îngrupă pre Hristos.

43 Veni Iosif den Arimatea, sveatnic cinstit, carele şi acela aştepta Împărăţiia lui Dumnezău, îndrăznind, întră la Pilat şi ceru trupul lui Iisus.

44 Iară Pilat să miră unde au murit aşa curînd; şi chemînd pre sutaşul, întrebă pre el: Au murit-au de mult?

45 Şi înţelegînd de la sutaşul, dărui trupul lui Iosif.

46 Iară el cumpără giolgiu şi luînd pre El, înfăşură-L cu giolgiu; şi-L puse pre El în mormînt, care era scobit în piatră şi răsturnă o piatră spre uşia mormîntului.

47 Iară Maria Magdalina şi Maria, muma lui Iosie, socotiia unde-L vor pune.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.