×

Dimensiunea fontului:

Noul Testament de la Bălgrad

Evanghelia de la Marco

Capitolul 14

Sfatul popilor pre Hristos.

1 Era atunci Paştile şi praznicul azimelor, după doao zile, şi căuta mai marii popilor şi cărtularilor, cum pre El, cu înşălăciune prinzîndu-L, să-L omoară.

2 Iară zicea: Ce nu în praznic, ca să nu fie gîlceavă întru oameni.

O muiare unge capul lui Hristos.

3 Şi cînd era El în Vitania, în casa lui Simon Stricatul, şăzînd El, veni o muiare avînd un vas de alavastru, în care era unsoare de nardos curat, de mult preţ; şi frîngînd alavastrul, vărsă-l pre capul Lui.

4 Şi era oarecarii de le părea rău întru sine, şi zicea: Derept ce fu asceastă pagubă a unsorii?

5 Că au vrut putea vinde aceasta în mai mult de trei sute de bani, şi să să dea surumanilor, şi să mîniia pre ia.

6 Iară Iisus zise: Daţi-i pace, ce o supărareţi pre ia; bun lucru făcu cu Mine.

7 Că în toată vreamea mişăii aveţi cu voi, şi cînd veţi vrea puteţi face lor bine, iară pre Mine nu Mă veţi avea pururea.

8 Aceasta, ce putu ia, făcu, apucă înainte de unse trupul Mieu spre îngrupare.

9 Adevăr grăesc voao, vareunde să va propovedui Evaghelia aceasta în toată lumea, şi ce făcu aceasta, zice-să-va întru pomeana ei.

10 Atunci Iuda Iscariotid, unul den cei doisprăzeace, mearse cătră mai marii popilor, ca să-L vînză pre El lor.

11 Iară ei auzind, să bucurară şi făgăduiră lui să-i dea arginţi. Şi căuta cum cu prilej să-L vînză.

Gătirea Paştilor.

12 Şi zuoa dentîi a azimelor, cînd jărtviia paştile, zisără Lui ucenicii Lui: Unde vei să meargem să mănînci paştile?

13 Atunci trimise doi den ucenicii Lui, şi zise lor: Meargeţi în oraş şi va tîmpina pre voi un om purtînd un vas cu apă, meargeţi după el.

14 Şi au unde va întra, ziceţi stăpînului casei că Dascalul zice, unde iaste sălaşul unde voiu mînca paştile cu ucenicii Miei?

15 Atunci acela voao va arăta un cerdac mare aşternut, gătat; acolo gătiţi noao paştile.

16 Şi mearsără ucenicii Lui şi veniră în cetate şi aflară aşa cum zisease lor; şi gătiră paştile.

17 Şi sara fiind, veni cu cei doisprăzeace.

18 Deci şăzînd ei şi mîncînd, zise Iisus: Adevăr grăescu voao, că unul den voi Mă va vinde, cel ce mănîncă cu Mine.

19 Iară ei începură a să întrista şi a zice Lui, unul cîte unul: Doară-s eu? Şi altul: Doară-s eu?

20 Iară El, răspunzînd, zise lor: Unul den doisprăzeace, carele întinge cu Mine în blid Mă va vinde.

21 Ce Fiiul omenesc va mearge cumu e scris despre El; ce vai omului aceluia de carele Fiiul omenesc Să va vinde: mai bine au vrut fi lui să nu fie născut omul acela.

rînduiala Cinei.

22 şi mîncînd ei, luo Iisus pîine, o blagoslovi, frîmse-o şi deade lor şi zise: Luaţi, mîncaţi, acesta e trupul Mieu.

23 Şi luînd păharul, dînd har, deade lor, şi băură dentr-însu toţi.

24 Şi zise lor: Acesta-i sîngele Mieu, a celui Testament nou, carele pentru mulţi să va vărsa.

25 Adevăr zic voao, că de acum nu voiu bea den rodul viţei aceştiia, pînă în ziua aceaia cîndu-l voiu bea cu voi nou, întru Împărăţiia lui Dumnezău.

26 Şi deaca cîntară laudă, eşiră în Muntele Maslinilor.

27 Atunci zise Iisus lor: Toţi vă veţi sminti în mIne în noaptea aceasta că scris iaste, bate-voiu păstoriul şi să vor răsfira oile.

28 Ce după ce voiu înviia, voiu mearge mainte de voi în Galilea.

29 Iară Pătru zise Lui: De s-ară şi toţi sminti, iară eu nu.

30 Atunci zis elui Iisus: Adevăr zic ţie, că astăzi în noaptea aceasta, mainte pînă nu va cînta cocoşul de doao ori, de trei ori te vei lepăda de Mine.

31 Iară el mai vîrtos zicea: Să mi-ară fi şi a muri cu Tine, nececum nu mă voiu lepăda de Tine. Aşijderea şi toţi zicea.

32 Şi veniră în locul ce să chiamă Ghetsimania. Atunci zise ucenicilor Săi: Şedeţi acicea, pînă Mă voiu ruga.

33 Şi luo pre Pătru şi pre Iacov şi pre Ioan cu El; şi începu a Să spămînta şi a tînji.

34 Şi zise lor: Întristatu e sufletul Mieu pînă la moarte;: rămîneţi acicea şi prevegheaţi.

35 Şi mergînd înainte puţinel, căzu la pămînt şi Să rugă, că s-are putea fi, să treacă de la El acel ceas.

36 Şi zise: Avva Părinte, toate să pot Ţie: treci de la Mine păharul acesta; ce nu cum voiu Eu, ce cum vei Tu.

37 Atuncea veni şi află pre ei dormind şi zise lui Pătru: Simone, dormi? Nu putuşi un ceas preveghea.

38 Prevegheaţi şi vă rugaţi să nu întraţi în năpaste, că duhul iaste gata, iară trupul slab.

39 Şi iarăşi mearse de Să ruga, acelaşi cuvînt zicînd.

40 Şi întorcîndu-Să, află pre ei iarăşi dormind (că era ochii lor îngreuiaţi) şi nu ştiia ce răspunde Lui.

Prinsoarea lui Hristos.

41 Şi veni a treia oară, şi zise lor: Dormiţi de acum şi odihniţi destul; veni ceasul. Iaca, Să dă Fiiul omenesc în mînile păcătoşilor.

42 Sculaţi să meargem: iată cela ce M-au vîndut să apropie.

Iuda sărută pre Hristos.

43 Şi aciişi încă grăind El, veni Iuda, unul den cei doisprăzeace, şi cu el mulţime multă, cu arme şi cu fuşti, de la mai marii popilor şi de la cărtulari şi de la bătrîni.

44 Şi dedease cela ce-L vînduse pre el, sămnu lor, zicînd: Pre carele voiu săruta, Acela iaste; prindeţi pre El, şi-L duceţi cu pază.

45 Şi viind, numaicît să apropie la El, zise Lui: Ravii, Ravvi, şi-L sărută pre El.

46 Iară ei pusără mînile lor spre El şi-L prinsără.

47 Iară unul de aveia ce sta, scoase sabiia, lovi pre sluga popei celui mare, şi-i tăe lui ureachea.

48 Şi răspunzînd Iisus zise lor: Ca la un tîlhariu aţi eşit cu arme şi cu fuşti să Mă prindeţi?

49 În toate zile am fost între voi, în besearecă, învăţînd, şi nu Mă prinset? Ce să cade să să împle scripturile.

50 Atunci lăsîndu-L pre el, fugiră toţi.

51 Iară un voinic tiner mergea după El, îmbrăcat cu giolgiu pre trup gol, şi-l prinsără pre el tinerii.

52 Iară el lăsînd giolgiul, şi gol, fugi de la ei.

Hristos stă înaintea Caiafei.

53 Atunci dusără pre Iisus la popa cel mai mare, la care să adunară toţi mai marii popilor, şi bătrînii şi cărtularii.

54 Iară Pătru pre departe mergea după El, pînă înlăuntru la curtea popei celui mare, şi şădea cu slugile, şi să încălziia la foc.

55 Iară mai marii popilor şi tot sfatul căuta spre Iisus mărturii ca să-L omoară pre El şi nu afla.

56 Că mulţi mărturisiia spre El strîmbu, şi nu să tocmiia mărturiile lor.

57 Atunci unii sculîndu-să mărturisiia strîmbu spre El, zicînd

58 Că noi am auzit pre El zicînd, că Eu voiu sparge beseareca aceasta făcută cu mîna, şi în trei zile altă nefăcută cu mîna voiu zidi.

59 Şi nece aşa nu era aseamene mărturiia lor.

60 Atunce sculîndu-să popa cel mare, în mijloc, întrebă pre Iisus zicînd: Nu răspunzi nemică? Ce e aceasta ce mărturisescu spre Tine?

61 Iară El tăcea, şi nemică nu răspundea, şi iară-L întrebă pre El popa cel mare şi zise Lui: Tu eşti cel Hristos, Fiiul Celui blagoslovitului?

62 Iară Iisus zise: Eu sînt, şi veţi vedea pre Fiiul omenesc şăzînd de-a dereapta puterii lui Dumnezău şi viind cu norii ceriului.

63 Iară poa cel mare rupîndu-şi veşmintele sale zise: Ce ne mai trebuiaşte noao mărturie?

64 Auzit-aţi hulele Lui. Ce vă pare voao? Iară ei toţi giudecară pre El a fi vinovat morţiei.

65 Şi începură unii a scuepi spre El şi a coperi faţa Lui, şi-L bătea pre obraz pre El şi zisără Lui: Gîceaşte; şi slugile Îl bătea cu toagele preste obraz.

Lăpădarea lui Pătru.

66 Şi fiind Pătru în curtea de gios, veni una den slujnicele popei celui mare.

67 Şi văzînd pre Pătru încălzindu-să, căută spre el, zise: Şi tu cu Nazarineanul Iisus erai?

68 Iară el să lepădă zicînd: Nu L-am cunoscut, nece ştiu ce grăeşti tu. Şi eşi afară în tîrnaţ, la uşă, şi cocoşul cîntă.

69 Atunci slujnica văzînd pre el, iară începu a zice celora ce sta acolea, că acesta-i unul dentr-înşii.

70 Iară el iară să lepădă, şi preste puţinel, iară cei ce sta zisără lui Pătru: Adevăr, den ei eşti, că galilean eşti, că graiul tău să asamănă.

71 Iară el începu a să blăstăma şi a să giura, zicînd: N-am cunoscut pre omul acela carele grăiţi.

72 Atuncea a doao oară cîntă cocoşul; şi-şi aduse aminte Pătru de cuvintele carele-i zise lui, Iisus, că: Mainte de ce va cînta cocoşul de doao ori, de trei ori te vei lepăda de Mine. Şi eşi afară, plînse.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.