×

Dimensiunea fontului:

Noul Testament de la Bălgrad

Evanghelia de la Marco

Capitolul 13

De răsipirea Erosalimului, gonirile pentru Evanghelie.

1 Şi eşind El den besearecă, zise Lui unul den ucenicii Săi: Învăţătoriule, vezi ce pietri-S şi ce zidire?

2 Atunce Iisus, răspunzînd, zise lui: Vezi aceastea zidire mare? Nu să va rămînea piatră spre piatră, care să nu să răsipească.

3 Şi şăzînd El în Muntele Maslinilor, împrotiva besearecii, întrebară pre El, de eluşi, Pătru şi Iacov şi Ioan şi Andrei:

4 Spune noao cînd vor fi aceastea, şi ce sămn va fi? Cînd să vor sfîrşi aceastea toate?

5 Iară Iisus, răspunzînd lor, începu a zice: Căutaţi nime pre voi să nu vă înşale.

6 Că mulţi vor veni în numele Mieu, zicînd că eu sînt Hristos şi pre mulţi vor amăgi.

7 Iară cînd veţi auzi oşti şi veşti de oşti, nu vă turburaţi, că să cade să fie aceastea, ce încă nu va fi sfîrşitul.

8 Că să va rădica limbă spre limbă, şi ţară spre ţară, şi vor fi cutremure de pămînt în toate locuri, şi vor fi foameţi şi turburări.

9 Începătură durorilor aceastea. Ce vă păziţi voi înşivă, că vor da pre voi în sinagoghiile lor, şi pre la săboare bătuţi veţi fi, şi înaintea deregătorilor şi crailor veţi sta pentru Mine să fie mărturie împrotiva lor.

Evanghelia să vestească a toate limbile.

10 Şi la toate limbile trebuiaşte mainte să să propoveduiască Evanghelia.

11 Iară cînd vă vor duce pre voi daţi, nu vă grijireţi mainte ce veţi grăi, nece vă învăţareţi, ce care să va da voao într-acel ceas, aceaia grăiţi. că nu veţi fi voi grăind, ce Duhul Sfînt.

12 Da-va frate pre frate spre moarte, şi tată pre fecior; şi să vor scula feciorii pre părinţi, şi-i vor omorî pre ei.

13 Şi veţi fi urîţi tuturora pentru numele Mieu; dară cela ce va răbda pînă în sfîrşit, acela să va mîntui.

14 Iară cînd veţi vedea grozăviia pustiiriei, carea e zisă de Daniil prorocul, stînd unde nu să cade, (cela ce va ceti să înţeleagă) atuncea carii vor fi în Iudeea să fugă la munţi.

15 Şi cela ce va fi în pod să nu să pogoară în casă, nece să între să ia ceva den casa lui.

16 Şi cel den cîmpu fiind, să nu să întoarcă înapoi să ia veşmîntul lui.

17 Iară vaide de greoae şi de aplecătoare în zilele acealea.

18 Ce vă rugaţi să nu fie fuga voastră, iarna.

19 Că vor fi în zilele acealea scîrbă, ca carele n-au fost de-nceputul zidirei, carea au zidit Dumnezău pînă acum, şi nice va mai fi.

20 Şi de n-are scurta Dumnezău zilele acealea, tot trupul ară peri, ce pentru aleşii carii au ales, au scurtat zilele acealea.

21 Şi atuncea să ară zice voao cineva: Iaca acicea-i Hristos, sau iaca acolo, nu creadereţi.

22 Că să vor scula Hristoşi minciunoşi şi proroci minciunoşi; şi vor da seamne şi minuni, ca să înşale şi pre cei aleşi de-are putea.

23 Iară voi vă păziţi, iaca mainte vă spuş voao toate.

24 Ce în zilele acealea, după scîrba aceaia, soarele să va întuneca şi luna nu va da lumina ei.

25 Şi stealele ceriului cădea-vor, şi puterile ceale den ceriu să vor clăti.

De venirea lui Hristos la Giudeţ.

26 Şi atuncea vor vedea pre Fiiul omenesc viind în nori cu puteare multă şi slavă.

27 Şi El atunci va trimite îngerii Săi, şi va aduna pre cei aleşi ai Săi den patru vînture, de la marginea pămîntului pînă la marginea ceriului.

28 Dară de smochin învăţaţi-vă pilda: iată cînd vor fi stîlpurile lui tinere, şi înfrunzeaşte, să ştiţi că aproape iaste vara.

29 Aşa şi voi, cînd veţi vedea aceastea fiind, să ştiţi că aproape iaste şi-i la uşă Împărăţiia lui Dumnezău.

A să păzi şi a să ruga.

30 Adevăr grăescu voao, că nu va treace ruda aceasta, pînă nu vor fi aceastea toate.

31 Ceriul şi pămîntul va treace, iară cuvintele Meale nu vor treace.

32 Iară de zuoa aceaia şi ceasul, nime nu ştie, nece îngerii carii-s în ceriu, nece Fiiul, fără numai Tatăl.

33 Feriţi-vă, prevegheaţi şi vă rugaţi că nu ştiţi cînd va fi aceaia vreame.

34 Că un om ce să duce departe lăsîndu-şi casa lui, şi dînd slugilor lui puteare, şi fietecăruia lucrul lui, şi portariului porunci să preveaghe.

35 Derept aceaia vă prevegheaţi: (că nu ştiţi cînd va veni domnul casei, sara, au la miază-noapte, au la cîntatul cocoşilor, au demineaţă).

36 Să nu cumva, viind de pripă, să afle pre voi dormind.

37 Iară cealea ce zic voao, tuturor vă zic, prevegheaţi-vă.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.