×

Dimensiunea fontului:

Noul Testament de la Bălgrad

De la Matteiu Sfînta Evanghelie

Capitolul 9

1 Şi intră Iisus în corabie, trecu şi vine într-a Lui cetate.

Slăbănogul să vindecă.

2 Şi iată adusără Lui un slăbănog, zăcând în pat; şi văzând Iisus credinţa lor, zise slăbănogului: Creade, fiiul Mieu, iartă-ţi-să păcatele tale.

3 Şi iată unii den cărtulari zisără întru eişi: Acesta huleaşte.

4 Şi văzu Iisus cugetele lor, zise: Pentru ce voi cugetaţi rău întru inimile voastre?

Ertăciunea păcatelor.

5 Carea-i mai lesni a zicerea? Iartă-ţi-să ţie păcatele tale sau a zice: scoală şi îmblă?

6 Ce ca să ştiţi, că puteare are Fiiul omenesc pre pământ a erta păcatele (atunci zise slăbănogului:) Scoală de-ţi ia patul tău şi te du acasă-ţi.

7 Şi să sculă de mearse în casa lui.

8 Iară deaca văzură mulţimea, să mirară şi slăviia pre Dumnedzău carele au dat puteare ca aceaia oamenilor.

Pre Mateiu chiamă păcătoşii.

9 Şi trecând Iisus de acolea, văzu un om şăzând la o vamă, de-l chema Matteiu şi zise lui: Vino după Mine. Şi să sculă de mearse după El.

10 Şi-i fu de mearse în casa lui la prânzu şi adecă mulţi publicani şi păcătoşi veniră de şăzură cu Iisus şi cu ucenicii Lui la prânz.

11 Şi văzând farisei, zisără ucenicilor Lui: Derept ce cu vameşii şi cu păcătoşii mănâncă Învăţătorul vostru?

12 Iară Iisus auzind, zise lor: Nu trebue sănătoşilor vraci, ce bolnavilor.

13 Ce meargeţi de învăţaţi ce iaste: milă voesc şi nu jăretvă că n-am venit să chem pre cei derepţi, ce pre păcătoşi, la pocaanie.

14 Atunci veniră cătră el ucenicii lui Ioan, zicând: Derept ce noi şi fariseii ne postim mult? Dară ucenicii Tăi nu postesc?

15 Şi zise lor Iisus: Au pot fii nuntei posti, până iaste cu ei ginerele? Ce vor veni zilele când să va lua de la ei ginerele şi atunci vor posti.

16 Deci nime nu va cârpi veşmântul vechiu cu peatec nou, că va sparge peatecul nou, trăgând la sine den veşmîntul vechiu şi mai mare spărtură va fi.

Vinul nou.

17 Neci bagă vinul nou în foii vechi, că aimintrea să sparg foii şi vinul să varsă şi foii pier; ce bagă vinul nou în foii noi şi amândoi să ţîn.

Fata boiarului o viază.

18 Aceastea grăind El lor, iaca un boiaru veni de să închină Lui, zicând că: Fata mea acum muri. Ce vino de-ţi pune mâna Ta spre ia şi va învie.

19 Atunci Să sculă Iisus de mearse după el şi ucenicii Lui.

Muiarea de cursura sângelui să vindecă.

20 (Şi adecă o muiare căriia-i curia sînge de doisprăzeace ani să apropie den dos şi să atinse de poalele veşmântului Lui

21 Că zicea întru sine: Măcară numai de m-aş atinge de veşmântul Lui, vindeca-m-aş.

22 Dară Iisus Să întorse şi o văzu, zise: Încreade-te, fată, credinţa ta te mântui pre tine. Şi să vindecă muiarea într-acela ceas).

23 Şi deaca veni Iisus în casa boiarului, văzu trîmbiţaşii şi nărodul gîlcevind.

24 Zise lor: Păsaţi de-aciiia că n-au murit fata, ce doarme; şi-şi rîsără de El.

25 Iară deaca scoase afară nărodul, întră şi o prinse de mîna ei ţi zise: Scoală, şi să sculă fetişoara.

26 Şi eşi veastea aceasta preste tot pământul acela.

Doi orbi cu credinţa să vindecă.

27 Trecând de acolo Iisus, dup-Însul mearseră doi orbi, strigând şi grăind: Milostiveaşte-Te de noi, Fiiul lui David.

28 Iară deaca veni în casă, să apropiiară cătră El orbii aceia şi zise lor Iisus: Creadeţi că poci face aceasta voao? Ziseră Lui: Creadem, Doamne.

29 Atuncea atinse ochii lor, zicând. După credinţa voastră, fie voao.

30 Şi să deşchisără ochii lor şi conteni Iisus pre ei, zicând: Căutaţi cum nime să nu ştie.

31 Iară ei deaca eşiră, vestiră pre El preste tot ţînutul.

Mutul şi drăcitul să vindecă.

32 Deaca eşiră ei, iată adusără Lui un om mut şi îndrăcit.

33 Şi fu scos dracul şi grăi mutul şi să mirară mulţimea zicând că neciodată nu s-au arătat aşia ca aceasta întru Iisraiil.

34 Iară farisei zicea: Cu craiul dracilor scoate dracii.

35 Şi îmbla Iisus pren toate oraşăle şi satele, învăţând în sinagoghile lor şi povestind Evangheliia Împărăţii şi vindecând tot fealiul de boale şi slăbiciunea întru oameni.

36 Iară deaca văzu năroadele, I Să feace milă de iale, că era răsfiraţi şi rătăciţi ca neşte oi ce n-au păstoriu.

Săcerătorii.

37 Atunci zise ucenicilor Lui: Iată secerătură-i multă, iară lucrători-s puţini.

38 Ce vă rugaţi Domnului secerăturii, ca să scoaţă lucrătorii la secerătura Sa.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.