×

Dimensiunea fontului:

Noul Testament de la Bălgrad

De la Matteiu Sfînta Evanghelie

Capitolul 8

1 Iară pogorîndu-Să El den munte, mearsără după El mulţime multă.

Gubăvitul curăţit.

2 Şi iaca un bubos venind să închină Lui, zicând: Doamne, de vei vrea, poţi-mă curăţi.

3 Şi tinzând Iisus mâna atinse pre el, zicând: Voia Mi-e, curăţeaşte-te. Şi numiadecât i să curăţi lui gubăviia.

4 Şi zise Iisus lui: Caută nemănui să nu spui, ce pasă de te arată preotului, şi du darul carele au poruncit Moisi, întru mărturiia lor.

Credinţa sutaşului.

5 Iară întrând Iisus în Capernaum, să apropie cătră el un sutaş, rugând pre El şi grăind:

6 Doamne, feciorul mieu zace în casă slăbănog şi iute să chinuiaşte.

7 Şi zise Iisus lui: Eu voiu veni şi voi vindeca pre el.

8 Şi răspunse sutaşul, zise: Doamne, nu sînt destoinic să întri în casa mea, ce numai zi cu cuvântul şi să va vindeca feciorul mieu.

9 Că şi eu sînt om, supt puteare rânduit şi am supt mine viteaji şi zic cestuia, pasă, şi mearge şi altuia, vino, şi vine şi slugii meale, fă aceasta, şi face.

Chemarea păgînilor.

10 Iară deaca auzii Iisus aceastea, Să miră şi zise celor ce mergea după El: Adevăr grăesc voao, neci în Izraiil nu aflaiu atâta credinţă.

11 Însă vă zic voao că mulţi de la răsărit şi de la apus vor veni şi să vor răpăusa cu Avraam şi cu Isaac şi cu Iacov, în împărăţiia ceriurelor.

Lăpădarea jidovilor.

12 Iară fii împărăţiei să vor arunca în tunerecele de afară; acolo va fi plângere şi scrîşnirea dinţilor.

13 Şi zise Iisus sutaşului: Pasă şi cum ai crezut, fie ţie; şi să vindecă feciorul lui, într-acel ceas.

Soacra lui Pătru să vindecă.

14 Şi vine Iisus în casa lui Pătru, văzu pre soacra lui zăcând în pat, de friguri.

15 Şi o atinse de mână şi lăsă pre ia frigul, şi să sculă şi slujiia Lui.

16 Iară deaca să feace sară, adusără Lui îndrăciţi mulţi şi goniia duhurele cu cuvîntul şi pre toţi bolnavii vindecă.

17 Ca să să împle carea-i zisă pren Isaiia prorocul, zicând: El luo slăbiciunile noastre şi boalele noastre purtă.

18 Văzând Iisus mulţime multă pregiur Sine, porunci ucenicilor să treacă în ceaia parte.

Cărturariul vrînd să meargă după Hristos.

19 Şi să apropie cătr-Însu un cartulariu, de-i zise Lui: Învăţătoriule, mearge-voiu după Tine, vareunde vei mearge.

20 Şi zise-i lui, Iisus: Vulpile viezunii au, şi pasările ceriului cuibure, iară Fiiul omenesc n-are unde să-Şi pleace capul.

21 Iară altul den ucenicii Lui zise Lui: Doamne, lasă-mă mainte să mărg, să îngrop pre tată-mieu.

22 Iară Iisus zise lui: Vino după mine şi lasă pre morţi să-i îngroape morţii lor.

Valuri în mare.

23 Şi intrând El în corabie, mearsără după El ucenicii Lui.

24 Şi iaca vivor mare fu în mare, aşia cât să mai acoperiia corabiia de valuri, iară El dormiia.

25 Şi să apropiiară de El ucenicii Lui, deşteptară pre El, zicând: Doamne, mântuiaşte-ne, că perim.

26 Şi zise lor Iisus: Ce sînteţi spăimaţi, o, puţin credincioşi? Atuncea Să sculă de certă vânturele şi marea şi fu linişte mare.

27 Iară oamenii să mirară zicând: Cine iaste Acesta? că şi vânturile şi marea ascultă pre El?

Doi îndrăciţi să vindecă.

28 Şi dacă veni Iisus în ceaia parte în ţînutul gherghesineanilor, tâmpinară pre el doi îndrăciţi, eşind dentru mormente, foarte răi, cît nu putea nime treace pe aceaia cale.

29 Şi iată strigară grăind: Ce e noao şi Ţie, Iisus, Fiiul lui Dumnedzău? Venit-ai acicea mainte de vreame, să ne chinueşti pre noi?

30 Iară era departe de ei o turmă mare de porci, de păştea.

31 Iară dracii rugară pre El, grăind: De ne vei scoate pre noi, lasă noao să meargem în turma cea de porci.

Draci întrară în porci.

32 Şi zise lor: Meargeţi; iară ei deaca eşiră, mearseră în turma de porci, şi iaca săriră toată turma de porci de pre ţărmure în mare şi muriră în apă.

33 Iară păstorii fugiră şi veniră în cetate, spusără de toate şi ce fură de cei drăciţi.

34 Şi iaca tot oraşul eşi întru tîmpinarea lui Iisus şi văzându-L, pre El, rugară-L ca să iasă din hotarele lor.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.