×

Dimensiunea fontului:

Noul Testament de la Bălgrad

De la Matteiu Sfînta Evanghelie

Capitolul 3

Ion propoveduiaşte.

1 În zilele acealea veni Ioan Botezătoriul de propoveduiia în pustiia Iudeii.

2 Şi zicând: Pocăiţi-vă, că să apropie Împărăţiia ceriurelor.

3 Că acesta-i de carea e zis pre Isaiia prorocul zicând: glasul strigătoriului în pustie: gătiţi calea Domnului, dereapte faceţi cărările Lui.

Veşmîntul şi hrana lui.

4 Ioan avea veşmântul lui de păr de cămilă şi brîu de curea preste mijlocul lui; şi mîncarea lui era lăcuste şi miiare sălbatecă.

Botează.

5 Atuncea eşi la el Erosalimul şi toată Iudeia şi toate împregiurile Iordanului.

6 Şi să boteza de la el în Iordan, ispoveduindu-şi păcatele lor.

7 Şi deaca văzură mulţi farisei şi saduchei viind la botegiunea lui, zise lor: Pui de năpîrci, cine vă arătă voao să fugiţi de mîniia ce va să vie?

Rodul pocăinţei.

8 Faceţi rod destoinic pocăinţei.

9 Şi nu-şi gîndireţi a grăi întru voi: părinte, avem pre Avraam, că zic voao că poate Dumnedzău şi din pietrile aceastea să rădice feciorii lui Avraam.

Săcurea la rădăcina. Lopata şi pleavele.

10 Că iată, săcuria iaste pusă la rădicina arburilor, deci tot pomul ce nu face poame bune tae-să şi în foc să aruncă.

11 Că eu botez pre voi cu apă, întru pocăinţă, dară Cel ce vine după mine mai tare de mine iaste; Căruia nu-s destoinic să-I port încălţămintele. Acela va boteza pre voi cu Duhul Svînt şi cu foc.

12 Cui e lopata în mîna lui şi va curăţi area Lui şi va aduna grâul Lui în jitniţă, dară pleavele le va arde în focul nestins.

Hristos Să boteză de la Ioan.

13 Atuncea veni Iisus den Galilei la Iordan cătră Ioan, să Să boteaze de la el.

14 Dară Ioan foarte conteniia pre El grăind: Eu trebuesc să mă botez de la Tine şi Tu vii la mine.

15 Răspunse Iisus, zise cătră el: Lasă-Mă acum, că aşa să cade noao a împle toată dereptatea. Atuncia lăsă pre El.

16 Şi deaca Să boteză Iisus, numai cît eşi din apă şi iacă I să deşchisără Lui ceriurile şi văzu Duhul lui Dumnedzeu pogorînd ca un porumb şi viind spre El.

17 Şi iaca glas fu den ceriu grăind: Acesta iaste Fiiul Mieu cel iubit pentru carele bine vruiu.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.