×

Dimensiunea fontului:

Noul Testament de la Bălgrad

De la Matteiu Sfînta Evanghelie

Capitolul 28

Muerile mearseră la mormînt.

1 Iară în sara sîmbetei carea să lumina în zuoa săptămînii ceii dentîi, veni Maria Magdalina şi altă Marie să vază mormîntul.

Îngerul.

2 Şi iată cutremur mare fu pămîntului, că îngerul Domnului pogorînd den ceriu şi venind, prăvăli piatra de pre uşă şi şăzu spre ia.

3 Şi era vedearea lui ca fulgerul şi veşmîntul lui alb ca neaoa.

4 Iară străjarii, de frica lui, să spămîntară şi fură ca morţii.

5 Iară răspunzînd îngerul zise muerilor: Voi nu vă teamereţi că ştiu că pre Iisus răstignitul căutaţi.

6 Nu-i aici, că S-au sculat, cum au zis. Veniţi, vedeţi locul unde au zăcut Domnul.

7 Şi curînd meargeţi, ziceţi ucenicilor Lui că S-au sculat den morţi şi iată va mearge înaintia voastră în Galilea; acolo-L veţi vedea. Iac-am zis voao.

Muerile văd pre Hristos.

8 Atunci eşiră curînd den mormîmt, cu frică şi cu bucurie mare, curînd să spue ucenicilor Lui.

9 Şi iară mergînd să spue ucenicilor Lui, iată Iisus tîmpină pre iale zicînd: Bucuraţi-vă! Iară iale veniră, cuprinsără picioarele Lui şi să închinară Lui.

10 Atunci zise Iisus lor: Nu vă teamereţi, meargeţi şi vestiţi fraţilor Miei să meargă în Galilea şi acolo Mă vor vedea.

11 Iară mergînd iale, iaca unii den străjari mearsără în oraş, deaderă de ştire mai marilor popilor toate cîte fură.

12 Iară ei să adunră cu bătrînii şi sfat făcînd, bani mulţi deaderă viteajilor.

13 Zicînd: Ziceţi că ucenicii Lui au venit noaptea şi l-au furat pre El, durmind noi.

14 Iară de să va auzi aceasta la deregătoriu, noi vom îmblînzi pre el, şi pre voi fără frică vom face.

15 Iară ei, luînd banii, făcură cum era învăţaţi şi să vesti cuvîntul acesta întru Iudei, pînă în zua de astăzi.

16 Iară cei unsprăzeace ucenici mearsără în Galilea, în muntele unde lăsase lor Iisus.

17 Şi văzîndu-L pre El, să închinară Lui, iară unii să îndoiră.

Tremete apostolii a propovedui.

18 Şi apropiindu-Să, Iisus grăi lor zicînd: Dată Mi-e toată putearia în ceriu şi pre pămînt.

19 Derept însă meargeţi de ănvăţaţi toate limbile, botezînd pre ei, în numele Tatălui şi al Fiiului şi al Duhului Sfînt.

20 Învăţînd pre ei să ţie toate cîte am poruncit voao. Şi iată Eu cu voi sînt în toate zilele, pînă în sfîrşăniia veacului. Amin.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.