×

Dimensiunea fontului:

Noul Testament de la Bălgrad

De la Matteiu Sfînta Evanghelie

Capitolul 23

Cărtularii învăţa dihaniia pre leagea lui Moisi

1 Atunce Iisus grăi mulţimei şi ucenicilor Săi, zicînd:

2 În scaunul lui moisi şăd cărtularii şi fariseii.

3 Deci toate cîte vor zice voao, să ţineţi; ţineţi şi faceţi. Iară după faptele lor nu facereţi, că ei zic şi nu fac.

4 Că leagă sarcine greale şi nu-i lesne a le purta şi le pun spre umerele oamenilor, iară ei nece cu deagetele lor nu vor să le clătească.

Pre muerile despre poalelele veşmintelor.

5 Iară ei toate faptele lor le fac pentru să să arate oamenilor, lărgindu-şi fruntările lor şi mărindu-şi marginile veşmintelor sale.

6 Iubesc în ospeaţe a şedea mai sus şi în scaunul de frunte, în sinagoga.

Închinăturile.

7 Şi închinături pren tîrguri şi să să chiame de oameni, învăţătoriule, învăţătoriu.

Fraţi.

8 Dară voi nu vă chemareţi învăţători, că unul iaste Învăţătoriul vostru Hristos; ce voi toţi fraţi vă sînteţi.

Părinte.

9 Şi părinte pre nime nu vă chemareţi voao pre pămînt, că unul iaste Părintele vostru Carele iaste în ceriure.

Învăţător.

10 Neci vă chemareţi învăţătoriu; că unul iaste Învăţătoriul vostru Hristos.

Slugă.

11 Ce carele e mai mare întru voi, să fie voao slugă.

12 Că cine să va înălţa pre sine, micşura-să-va şi cine să va smeri pre sine înălţa-să-va.

Închiderea Împărăţii ceriului.

13 Ce vai de voi, cărtulari şi farisei făţarnici, că închideţi Împărăţiia ceriurelor înaintea oamenilor, că voi nu veşi să intraţi, nece cei ce vor să intre nu-i lăsaţi.

Mîncarea caselor văduo.

14 Vai de voi, cărtulari şi farisei făţarnici, că mîncaţi casele văduolor, făcînd rugăciune lungi în făţărie. Derept aceasta, mai grea osîndire veţi lua.

Din păgîn făcut jidov, creştin.

15 Vai de voi, cărtulari şi farisei făţarnici, că încungiuraţi marea şi uscatul să faceţi den păgîn jidov şi cînd va fi făcut, faceţi pre el fiiul Gheennei, mai cu de doao ori decît voi.

Giurămînt pre besearecă.

16 Vai de voi, purtători de orbi, carii ziceţi că cine să va giura pre besearecă, nemică iaste, iară cine să va giura pre aurul besearecii, vinovat iaste.

17 Nebuni şi orbi! Care e mai mare: aurul au beseareca, carea sfinteaşte pre aurul?

18 Şi cine să va giura pre oltariu, nemică iaste, dară cine să va giura pre darul carele e deasupra lui, vinovat iaste.

19 Nebuni şi orbi! Dară care e mai mare, darul au oltariul carele sfinteaşte darul?

20 Deci cela ce să gioară pre oltariu, giură-să pre el şi pre toate cealea ce sînt deasupra lui.

21 Şi cela ce să giură pre besearecă, giură-să pre ia şi în Acela ce lăcuiaşte întru ia.

Dejma mentei.

22 Şi cela ce să giură pre ceriu, giură-să spre scaunul lui Dumnedzău şi pre Cela ce şiade deasupra lui.

Curăţiia marginei păharului.

23 Vai de voi, cărtulari şi farisei făţarnici, că zeciuiţi minta, cimbrul şi cheminul şi lăsaţi ceale mai greale a legii, giudecata şi milosteniia şi credinţa. Aceastea să cade să le faceţi şi acelea să nu lăsaţi.

24 Purtători de orbi, strecuraţi ţînţariul şi cămila înghiţiţi.

25 Vai de voi, cărtulari şi farisei făţarnici, că curăţiţi păharul şi blidul din afară, dară den lăuntru pline sînt de răpituri şi de necurăţie.

26 Farisee oarbe, curăţeaşte întîi înlăuntrul păharului şi blidului, ca să fie şi din afară curate.

Casă de om mort înălbită.

27 Vai de voi, cărtulari şi farisei făţarnici, că vă asămănaţi mormîntelor înălbite carele să arată oamenilor den afară frumoase, dară den lăuntru pline sînt de oasele morţilor şi de toată necurăţiia.

28 Aşia şi voi, din afară vă arătaţi oamenilor derepţi, den lăuntru, plini sînteţi de făţărie şi de strîmbătate.

29 Vai de voi, cărtulari şi farisei făţarnici, că zidiţi mormintele prorocilor şi podobiţi mormintele derepţilor.

30 Şi ziceţi să am fi fost în zilele părinţilor noştri, nu am fi fost lor soţi, în omorîrea prorocilor.

31 Derept aceaia, înşivă mărturisiţi pre voi, că sînteţi fii celora ce-au omorît pre proroci.

32 Şi voi împleţi măsura părinţilor voştri.

Şerpi, vipere.

33 Şerpi, pui de vipere, cum veţi scăpa de giudecata Gheennei!

34 Derept aceasta, iaca Eu trimeţ cătră voi proroci şi înţelepţi şi cărtulari, şi dintr-înşii omorî-veţi şi răstigni-veţi şi dintr-înşii unii zbici-veţi în săboarele voastre şi goni-i-veţi den oraş în oraş.

35 Ca să vie spre voi tot sîngele derept carele s-au vărsat pre pămînt, de la sîngele lui Avel dereptul, pînă la sîngele Zaharii, fiul Varahii, pre carele aţi omorît între besearecă şi între oltariu.

36 Adevăr grăesc voao că veni-vor toate aceastea spre neamul acesta.

Găină.

37 Ierosalime, Ierosalime, carele omorîşi prorocii şi cu pietri uciseşi trimeşii cătră tine, de cîte ori vruiu să adun feciorii tăi, în ce chip adună găina puii ei supt arepile sale, şi n-aţi vrut.

38 Iată lăsa-să-vor casele voastre pustii.

39 Că vă zic voao, nu Mă veţi vedea de acum, pînă nu veţi zice: Lăudat Cel ce vine în numele Domnului.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.