×

Dimensiunea fontului:

Noul Testament de la Bălgrad

De la Matteiu Sfînta Evanghelie

Capitolul 2

Mândrii veniră de să închinară lui Hristos şi adusără darure.

1 Iară deaca născu Iisus în Vitleaemul jidovesc, în zilele lui Irod craiu, iaca mândrii de la răsărit veniră în Erosalim.

2 Zicând: Unde iaste cel craiu jidovesc carele au născut? Că am văzut steaoa Lui spre răsărit şi am venit să ne închinăm Lui.

3 Iară auzind aceastea Irod craiu să turbură şi tot Erosalimul cu el.

4 Şi adună pre toţi mai marii popilor şi cărtularii oamenilor şi întrebă de ei unde-i să Să nască Hristos.

5 Iară ei zisără lui: În Vitleaemul Iudeei, că aşia iaste scris de prorocul:

6 Şi tu, Vitleaeme, pământul Iudei, cu nemică nu eşti mai mic întru domniile jidoveşti, că dintru tine va eşi povaţă, carele va paşte oamenii miei, iisrailteanii.

7 Atuncea Irod, pre ascuns, chiemă pre maghi şi întrebă de ei, vreamea în carea s-au arătat steaoa.

8 Şi-i trimease pre ei în Vitleaem, zise: „Duceţi-vă, iscodiţi cu de-adins de cocon şi deacă-L veţi afla, daţi-mi ştire, ca să viiu şi eu, să mă închin Lui”.

9 Iară ei ascultară pre craiu şi mearseră şi iată steaoa carea văzură la răsărit mergea înaintea lor, până veni de stătu deasupra unde era coconul.

10 Iară deaca văzură steaoa, să bucurară cu bucurie mare foarte.

11 Şi întrând în casă, aflară coconul şi pre Mariia, muma Lui. Şi căzură de să închinară Lui şi deşchisără comoarăle sale, aduseră Lui darure: aur şi tămîe şi zmirnă.

12 Şi luară răspuns în somn, să nu să întoarcă cătră Irod, ce pre altă cale să să întoarcă la ţara lor.

13 Iară deaca să întoarsără ei, iaca îngerul Domnului să arătă în somn lui Iosif, zicând: Scoală şi ia coconul şi pre muma lui şi fugi în Eghipet şi fii acolo până ce voiu zice ţie, că va să caute Irod pre cocon să-L piarză.

Lui Iosif porunci îngerul şi fugi cu Iisus şi cu muma Lui în Eghipet.

14 Şi să sculă el de luo pre cocon şi pre muma Lui, noaptea, şi să duse în Eghipet.

15 Şi fu acolo până la moartea lui Irod, ca să să împle ce e zis de la Domnul, pre prorocul, zicând: Den Eghipet voiu chema pre Fiiul Mieu.

Irod pierdu coconii.

16 Atunci Irod, văzând că fu batgiocurit de maghi, să mînie foarte şi trimise de pierdu pre toţi coconii carii era în Vitleaem şi den toate hotarele lui, de doi ai şi mai mici, den ce vreame carea întrebase de maghi.

17 Atuncea să împlu carea e zisă pre Eremia prorocul zicând:

18 Glas în Rama se auzi, plângere şi suspin şi ţipet mult; Rahiil plângea coconii săi şi nu vrea să să mîngîe că nu era.

19 Iară deaca muri Irod, iată îngerul Domnului în somn să arătă lui Iosif în Eghipet zicând:

20 Scoală şi ia coconul şi pre muma Lui şi te du în pământul lui Israil, că au murit ceia ce căuta viiaţa coconului.

21 Iară el să sculă şi luo coconul şi muma Lui şi veni în pământul lui Iizrail.

22 Deci auzind că domneşte Arhelae în Iudea, în locul lui Irod, tătîne-său, să temu a mearge acolo şi luo ştire în somn şi să duse în partea Galileiului.

23 Şi veni de să sălăşlui în cetatea carea să chiamă Nazaret, ca să să împle ce e zis pre proroci, că să va chiema Nazarinean.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.