×

Dimensiunea fontului:

Noul Testament de la Bălgrad

De la Matteiu Sfînta Evanghelie

Capitolul 17

1 Şi după şase zile luo Iisus cu El pre Pătru şi pre Iacov şi pre Ioan, fratele lui, şi-i sui pre ei spre un munte înalt de eişi.

Închipuirea lui Hristos.

2 Şi Să schimbă înaintea lor şi străluci faţa Lui ca soarele, iară veşmintele Lui fură albe ca lumina.

3 Şi adecă să arătă lor Moisi şi Ilie, grăind cu El.

4 Răspunzînd, Pătru zise lui Iisus: Doamne, bine iaste noao acicea a fi. Să vei, să facem trei colini, Ţie una şi, lui Moisi una şi una lui Ilie.

Ascultarea pre Hristos.

5 Încă grăind El, iaca nuor luminat umbri pre ei şi adecă glas din nuor grăind: Acesta iaste Fiiul cela al Mieu cel iubit, întru carele Mă odihniiu, pre Acela ascultaţi.

6 Şi auzind ucenicii, căzură spre feaţele sale şi să temură foarte.

7 Atunci apropie-Să Iisus şi Să atinse de ei şi zise: Sculaţi şi nu vă teameţi.

8 Iară rădicînd ochii lor, pre nime nu văzură, numai pre Iisus singur.

9 Şi pogorîndu-să ei den munte, porunci lor Iisus, zicînd: Nemărui să nu spuneţi ce-aţi văzut, pînă nu va înviia Fiiul omenesc den morţi.

10 Şi întrebară pre El ucenicii Lui, zicînd: Dară că ce zic cărtulariii că trebue Ilie să vie mainte?

11 Dară Iisus răspunzînd zise lor: Iată Ilie va veni mainte şi va tocmi toate.

Ilie.

12 Dară grăescu-vă voao că Ilie iacă au venit şi nu-l cunoscură pre el, ce făcură lui cîte vrură: aşia şi Fiiul omenesc are a păţi de ei.

Ioan Botezătoriul.

13 Atuncea înţeleasără ucenicii că de Ioan Botezătoriul zisă.

14 Şi mergînd ei cătră mulţime, să apropie cătră El un om, căzu în genunghe înaintea Lui.

15 Şi grăi zicînd: Doamne, fie-Ţi milă de fiiul mieu că e lunatec şi rău pate; că de multe ori cade în foc şi de multe ori, în apă.

16 Şi aduş pre el la ucenicii Tăi şi nu-l putură vindeca.

Încredinţarea apostolilor.

17 Dară Iisus, răspunzînd, zise: O, rudă necredincioasă şi îndărătnică, pînă cînd voiu fi cu voi? pînă cînd voiu răbda pre voi? Aduceţi-Mi pre el încoace.

18 Şi certă Iisus pre el şi eşi dentr-însu dracul şi să vindecă coconul den acela ceas.

19 Atunce să apropiiară ucenicii de Iisus, de eişi, şi zisără: Pentru ce noi nu putum scoate pre el?

Tăriia credinţei.

20 Iară Iisus zise lor: Pentru necredinţa voastră, că adevăr zic voao, să aţi avea credinţă cît un grăunţu de muştariu, gicere-aţi măgurii aceştiia, treci de acicea colo, şi va treace şi nemică n-ară fi să nu poată voao.

Post şi rugăciunea.

21 Că acest feal de draci nu ias, ce numai cu rugăciunea şi cu postul.

22 Iară întorcîndu-să ei în Galileiu, zise lor Iisus: Da-Să-va Fiiul omenesc în mînile oamenilor.

23 Şi-L vor omoră pre El şi a treia zi va învie. Şi să întristară foarte.

Plătirea dajdii.

24 Dară venind ei în Capernaum, să apropiară cei ce lua didrahmă cătră Pătru şi-i zisără: Învăţătoriul vostru n-are didrhmă.

25 Grăi aşia şi cînd intră în casă mai nainte întrebă pre el Iisus, zicînd: Ce ţi să pare, Simone? Crai pămenteşti de la carii iau dajde sau biru, de la feciorii lor, au de la streini?

26 Zise Pătru Lui: De la streini. Grăi lui Iisus: Dară, feciorii slobozi sînt.

Hristos proroceşte patima Sa.

27 Ce ca să nu-i smintim pre ei, pasă la mare, aruncă undiţa şi care peaşte vei scaote întîi, adu-l şi deşchide gura lui; vei afla un statir: acela ia şi-l dă lor derept Mine şi derept tine.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.